Hoppa till innehåll

Del av Höllviken 23:7 med flera, grund- och förskola norr om Henriks hage

Ett nytt planförslag har tagits fram där syftet med detaljplanen bland annat är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola.

SAMRÅD

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en ny grundskola med tillhörande idrottshall samt en ny förskola strax norr om Henriksdalsvägen i östra Höllviken. Det föreslår även en utvidgning av intilliggande naturområden, en ny uppsamlingsgata och ett nytt torg med busshållplats. Henriksdalsvägen planläggs på nytt för att säkerställa kommunalt huvudmannaskap.

Förslaget avviker från kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte äger rum tisdagen den 21 september 2021, klockan 18.00 i Fullmäktigesalen, kommunhuset i Vellinge. Observera att ingång sker via stora parkeringen på Västerbrogatan.
Föranmälan görs via e-post till plan@vellinge.se senast 14 september.

Samrådshandlingarna och underlaget för detaljplaneförslaget finns under tiden 3 september till 1 oktober 2021 tillgängligt på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken.
Du hittar dem här till höger under punkten Samråd (Dokument).

Synpunkter med namn och adress ska senast 1 oktober 2021 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se