Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för del av Höllviken 23:7 med flera, grund- och förskola norr om Henriks hage

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE

Kommunfullmäktige har den 25 april 2022 antagit detaljplanen. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25 § 54 och övriga handlingar i ärendet hittar du till höger under den gröna punkten.

Kommunfullmäktiges beslut är överklagat.

SYFTE

Syftet med detaljplaneförslaget är bland annat att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola.

Förslaget till detaljplan medger en ny grundskola för ca 550 elever (F-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår också en ny gata som kommer att fungera som uppsamlingsgata i det framtida utbyggnadsområdet i östra Höllviken, gång- och cykelvägar samt naturmark. Planen syftar även till att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för Henriksdalsvägen och angränsande naturmark. Planens genomförande innebär att kommunen kan uppfylla lokalresursplaneringen för kommande behov av skolplatser i Höllviken och Rängs sand.

Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och överensstämmer med gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken.

Samråd och granskning har genomförts under hösten och vintern 2021.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
13 november, 2020