Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår också en ny gata som kommer att fungera som uppsamlingsgata i det framtida utbyggnadsområdet i östra Höllviken, en torgyta med busshållplats på Henriksdalsvägens norra sida, gång- och cykelvägar samt naturmark.
Samråd ägde rum under november 2019.

GRANSKNING

Granskningshandlingar hittar du till höger vid den lilla pilen till höger om den gröna punkten Granskning.

Handlingarna finns också tillgängliga på kommunhuset och biblioteket i Höllviken under tiden 15 maj till 12 juni 2020.

Synpunkter med namn och adress ska senast 12 juni 2020 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se