Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att medge ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 platser och möjlighet till utbyggnad i ett senare skede. Planförslaget rymmer också ett mindre naturområde med möjlighet till dagvattenstråk utmed Kämpingevägen och en utvidgning av en befintlig gata som på sikt kommer att koppla samman eventuell ny bebyggelse söder om planområdet med Henriksdalsvägen.

Samrådsmöte har ägt rum den 28 november 2019 på Sandeplanskolan i Höllviken. Du hittar handlingarna till höger vid den lilla pilen till höger om punkten Samråd.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se