Hoppa till innehåll

Förslag för del av Lilla Hammar 15:34 med flera, upphävande av delar av detaljplaner

SAMRÅD

Kommunen har tagit fram ett planförslag med syftet att upphäva delar av fyra detaljplaner längs med väg 100 i anslutning till Toppen-området i Höllviken. I planförslaget prövas vilka delar av gällande detaljplaner som ska upphävas för att göra det möjligt att genomföra de intentioner som finns i Trafikverkets vägplan för väg 100, Falsterbo-Vellinge, delen Stora Hammar-Kungstorp.
Upphävandet av delar av detaljplanerna ger inte upphov till vare sig inlösen eller ersättning eller markköp från kommunens sida.
Förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd pågår från 14 januari till 4 februari 2022.

Samrådshandlingarna och underlaget för detaljplaneförslaget finns under tiden 14 januari till 4 februari 2022 tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken.
Du hittar dem även till höger under punkten Samråd.

Synpunkter med namn och adress ska senast 4 februari 2022 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se