Hoppa till innehåll

Förslag för del av Lilla Hammar 15:34 med flera, upphävande av delar av detaljplaner

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun har antagit förslag för del av Lilla Hammar 15:34 med flera, upphävande av delar av detaljplaner den 7 juni 2022.

I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) publiceras här underrättelse och granskningsutlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) tillsammans med övriga antagandehandlingar i ärendet. Du hittar dem till höger under den gröna punkten Antagande.

Eventuellt överklagande ska ha inkommit senast 5  juli 2022 (tre veckor
efter protokollets anslagsdatum) till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen,
Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller mailas till plan@vellinge.se.

Överklagande ska ske skriftligen där det anges vilket beslut som överklagas, hur man begär att beslutet ska ändras och varför samt innehålla namn, adress och telefonnummer.

SYFTE

Planförslaget syftar till att upphäva delar av detaljplaner längs med väg 100 i anslutning till Toppen-området i Höllviken för att göra det möjligt att genomföra de intentioner som finns i Trafikverkets vägplan för väg 100, Falsterbo-Vellinge, delen Stora Hammar-Kungstorp.
Upphävandet av delar av detaljplanerna ger inte upphov till varken inlösen eller ersättning eller markköp från kommunens sida.
Förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ägde rum i januari 2022 och en granskning har ägt rum under april 2022.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se