Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för del av Ljunghusen 9:40, område för badhytter i Ljungskogen

Syfte

En begäran om planbesked har inkommit för att möjliggöra flytt av befintliga badhytter från den del av stranden som eroderar. Området omfattas av gällande detaljplan H101 som reglerar badhytternas utformning, placering och högsta antal inom tre skiften. Ändringsförslaget innebär att högsta antal badhytter alltjämt förblir 313 inom hela planområdet, men att de kan disponeras mer fritt mellan de olika skiftena allteftersom strandlinjen förskjuts av erosion och pålagring.
Ändringsförslaget syftar till att möjliggöra flytt av badhytter från den västra delen av planområdet, där stranden eroderar, till den mellersta och östra delen av området som har stabil strandlinje.
Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande.

Samråd

Möte ägde rum digitalt via Teams den 28 juni 2022. Ta gärna del av presentationen från samrådsmötet nedan.

Samrådspresentation Ljunghusen 9.40.pdf (PDF-dokument, 12,2 MB)

Samrådshandlingar hittar du till höger under punkten Samråd.