Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för Ljunghusen 9:40, område för badhytter i Ljungskogen

Laga kraft

Ändring av detaljplan för del av Ljunghusen 9:40, område för badhytter i Ljungskogen har fått laga kraft 2024-02-14.
Lagakrafthandlingarna hittar du till höger under punkten Lagakraft.
Kommunstyrelsen i Vellinge kommun beslutade den 16 januari 2024 att anta förslaget till ändring av rubricerade detaljplan.

Syfte

Ändringsförslaget syftar till att möjliggöra flytt av badhytter från den västra delen av planområdet, där stranden eroderar, till den mellersta och östra delen av området som har stabil strandlinje.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplaneförslaget ger inte upphov till vare sig inlösen eller ersättning eller markköp från kommunens sida.

Samråd 28 juni 2022

Samrådsmöte ägde rum digitalt via Teams den 28 juni 2022. Ta gärna del av presentationen från samrådsmötet nedan.

Samrådspresentation Ljunghusen 9.40.pdf (PDF-dokument, 12,2 MB)

Badhytter Ljunghusen.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:15