Hoppa till innehåll

Del av Hököpinge 68:5 med flera, skola i Hököpinge

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att bebygga området med skola och tillhörande idrottshall, utemiljöer, parkering, angöring, kompletterande byggnader och tekniska funktioner. Vidare är syftet att bygga en plats för sport-, kultur- eller fritidsaktiviteter i de östra delarna av planområdet, som dels kan fungera som en yta för skolans verksamheter, men även fungera som en yta för spontanidrott även utanför skolans öppettider. Detsamma gäller tillkommande idrottshall, som ska fungera för föreningsliv att nyttjas även kvällstid. Då skolans huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar är det viktigt att barn och ungdomar kan känna sig trygga, och är säkra, på sin väg till och från skolan på egen hand. Därför är syftet med planen även att skapa goda förutsättningar för trygga och säkra trafiklösningar inom och i direkt anslutning till skolområdet.

Samråd och granskning har ägt rum under 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2019. Du hittar antagandehandlingarna till höger under punkten Antagande och den lilla pilen. Beslutet om antagande är överklagat.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se