Tätare samarbeten inom vården ger ökad patientsäkerhet

Hälso- och sjukvården i Vellinge kommun har alltid som mål att bedriva en god och säker vård. Varje år genomlyses verksamheterna och resultaten sammanställs i en patientsäkerhetsberättelse. Nu är årets sammanställning färdig.

Patientsäkerhetsberättelsen presenteras den 1 mars varje år. Årets berättelse visar på flera förbättringar för patienten genom tätare samarbete mellan sjukhus, vårdcentral och Vellinge kommuns vård och omsorg. Till exempel har antalet genomförda samordnade individuella planer för patienten ökat med 37 procent. Syftet med de samordnade individuella planerna är att öka tryggheten och säkerheten för patienten och de anhöriga, samtidigt som den underlättar för vårdpersonalen att planera kommande insatser för patienten.

Patientsäkerhetsberättelsen visar också att Vellinge kommun fortsätter att vara den kommun i Skåne där legitimerad personal använder Nationell patientöversikt (NPÖ) mest. Användningen ger en ökad vårdkvalitet eftersom man får en helhetsbild av patientens hälsotillstånd.

- Vi har levt upp till många av våra utvecklingsmål, så som till exempel att satsa mycket på kompetenshöjning inom kognitiv sjukdom. Nu fortsätter vi vårt arbete med kvalitetshöjande och förebyggande insatser, säger Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun.

Om du vill läsa hela patienstsäkerhetsberättelsen för 2016 så hittar du den här. (PDF-dokument, 1,0 MB)