Funktionsnedsättning och LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd som underlättar din vardag.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, synliga eller osynliga. Exempel på medfödda funktionsnedsättningar är utvecklingsstörning, cerebral pares, Downs syndrom och autism.

Förvärvade funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av olyckor eller sjukdomar.

Exempel på osynliga funktionsnedsättningar är psykiska funktionsnedsättningar, allergier och hörselnedsättningar.

Vilken hjälp kan jag få som har en funktionsnedsättning?

Stödinsatserna ska förbättra din motoriska eller psykiska förmåga och lindra de besvär som funktionsnedsättningen kan medföra. Du kan också få hjälp att anpassa din närmiljö och göra den så tillgänglig som möjligt för dig.

Det finns flera olika lagar som styr din rätt till hjälp.

Socialtjänstlagen

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du enligt Socialtjänstlagen rätt till hjälp och stöd från din kommun, precis som alla andra. Vissa delar av socialtjänstlagen riktar sig dessutom speciellt till dig med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landstingen för habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade samt tolktjänst för döva och hörselskadade. Rehabilitering syftar till att bota en skada eller återställa en förmåga, medan habilitering innebär att förbättra förmågor och bibehålla färdigheter.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS gäller för personer med olika former av funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar den dagliga livsföringen. LSS ger rätt till tio olika insatser.

Habilitering

På habiliteringen kan du få hjälp om du är född 1974 eller tidigare och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism, eller Aspergers syndrom.

Du måste ha daglig verksamhet eller bo på ett LSS-boende. Remiss till Malmö stads habilitering går via utsedd kontaktperson i Vellinge. Insatsen beviljas av habiliteringen i Malmö stad och remissvar sänds sedan till remittent samt berörd kontaktperson. Du ansvarar själv för att ta dig till habiliteringen.

Om du är född 1975 eller senare ska du i stället vända dig till Vuxenhabiliteringen i Region Skåne.

Ansök om hjälp

Hjälpen är behovsprövad. Det betyder att du måste ansöka om att få hjälp.

Kontakta biståndshandläggare vid Omsorgsavdelningen för en biståndsbedömning, telefon 040-42 50 00.

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Läs om färdtjänst här