Hoppa till innehåll

Gott betyg för Vellinges näringslivsklimat i SKR:s kvalitetsmätning

Den 22 april offentliggjordes Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Årets mätning visar att Vellinge kommuns arbete för att förbättra servicen gentemot företag har gett goda resultat.

Syftet med SKR:s undersökning är att bedöma kommunernas service inom ett antal olika områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Deltar gör företagare som under förra året haft något relevant ärende hos kommunen. Företagarna får svara på frågor om kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Deltagarna ges även möjlighet att göra en helhetsbedömning vilken ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Årets NKI för Vellinge har förbättrats från 75.8 (76) till 76.5 (77) vilket ligger över rikssnittet på 74, en tydlig signal om att arbetet är på rätt väg enligt Annica Carlstedt, näringslivs- och turismchef i Vellinge kommun.

- I Vellinge kommun har vi höga ambitioner och arbetar ständigt mot målsättningen att underlätta för företagare i kommunen. Vi betraktar våra företagare som kunder och jobbar proaktivt i syfte att förbättra service och dialog. Årets mätning visar att detta arbete gett resultat. Särskilt glädjande är de goda resultaten för bygglov!

Positiv utveckling för handläggning av bygglov

Under de senaste åren har kategorin bygglov ökat i NKI från 50 år 2016 till 75 för år 2020.

- Det är glädjande att företagen är så nöjda med vår service och vårt bemötande i kontakten med oss, säger Mentor Demjaha, Plan- och bygglovchef på Vellinge kommun. Jag är oerhört stolt och samtidigt imponerad över det fantastiska resultatet som bygglovsgänget uppmärksammas för, trots de tuffa förutsättningarna och det enorma trycket som verksamheten har jobbat under i dessa pandemitider.

En rad riktade åtgärder och satsningar, på såväl kort som lång sikt, har enligt Mentor bidragit till årets goda resultat.

- Ett samlat internt grepp kring frågorna tillsammans med politiken, vår bygglovs- och adminpersonal, stadsarkitekt och näringslivsenheten och i nära samarbete med näringslivet har spelat en stor roll. Även bygglovhandläggarnas effektivitet, engagemang och lösningsorienterade arbetssätt är avgörande för en upplevd god service. Årets insiktsmätning är ett tydligt kvitto på att vi lyckats med dessa delar, säger Mentor.

Näringslivet, en viktig fråga för kommunen

Vellinge kommun har ett gott företagsklimat och är sedan många år i toppskiktet bland Sveriges kommuner. Ett välmående näringsliv stärker kommunen som helhet och det är en profilfråga för kommunen att vara en företagarvänlig kommun. I detta arbete är service och bemötande i myndighetsutövande en avgörande faktor.

- Vi har lagt en bra grund för att förbättra servicen och korta handläggningstiderna genom bland annat e-tjänster, företagslots och servicegaranti. Det har varit ett stort inflöde av ärende under det senaste året och det är positivt att vi lyckats upprätthålla en positiv trend när det gäller service och bemötande gentemot näringsidkarna, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi vet att det en viktig fråga och haft stort fokus på just detta. Vi jobbar vidare för att bli ännu bättre och ser mätningen och återkopplingen från företagen som en viktig input i det arbetet, säger Carina.

Du kan läsa mer om den årliga servicemätningen på SKR.se, https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html

Publicerad:
22 april, 2021