Kommunen kräver att Vardaga åtgärdar brister på omsorgsboenden

Verksamheten på Sankt Knut och Aspens omsorgsboende drivs sedan i januari av vårdföretaget Vardaga. I april uppmärksammade Vellinge kommun brister i omsorgen på boendena. Detta ledde till ökade kontroller i verksamheten och möten med ansvariga på plats.

I Vellinge finns det en stab anställd av Vellinge kommun som arbetar med upphandling av vård- och omsorgsverksamheter och med kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheterna. Syftet med detta är att säkerställa en god och trygg omsorg. Varje verksamhet följer ett kvalitetsuppföljningsprogram för att motverka brister i omsorgen. På Sankt Knut och Aspen har bristerna varit så pass allvarliga under året att den ordinarie kvalitetsuppföljningen har utökats. Vellinge kommun har sedan april månad haft en utökad tillsyn på Sankt Knut och Aspen för att följa och kravställa åtgärder för att identifierade brister ska åtgärdas.

Vardaga fick i början av maj uppdraget att presentera en åtgärdsplan för hur samtliga brister skulle avhjälpas. De identifierade bristerna delades in i fyra huvuddelar: bemanning, kompetens, måltider och säkerställd delegering. För att följa utvecklingen av detta arbete beslutade Vellinge kommun att ett uppföljande möte med Sankt Knuts och Aspens ledning skulle ske var tredje vecka. Förutom uppföljande möten har kommunen vid fem tillfällen gjort oanmälda bemanningskontroller där det framgått att andelen undersköterskor i verksamheten inte uppnått de 85 % som Vellinge ställer krav på för att säkerställa kvalitet i verksamheten.

Utöver bemanningskontroller har även tillsynsbesök i form av observationer gjorts vid fem tillfällen. En observation innebär att hälso- och sjukvårdskunnig personal från Vellinge kommun vistas i verksamheten och pratar med personal och boende, samt observerar vård- och omsorgsinsatser. Vid dessa observationer har det konstaterats att bristerna inte varit åtgärdade.

Under sommaren upplevdes ytterligare bemannings- och kompetensbrister hos personalen. Därav krävde Vellinge kommun in dagliga bemanningslistor med varje anställds utbildningsnivå för samtliga pass i verksamheten. Detta för att följa genomförandet av åtgärder för att förbättra personalkompetensen. Eftersom de allvarliga bristerna i verksamheten inte blivit åtgärdade lämnade Vellinge kommun den 13 augusti över en reklamation av avtalet till företaget.

I reklamationen framfördes att företaget hade på sig till den 31 augusti att åtgärda brister i verksamheten, och om bristerna inte var åtgärdade den 1 september så utgår ett vite på 50 000 kr per vecka till dess att verksamheten bedöms som trygg och säker.

För att följa att bristerna är åtgärdade finns sedan 2 september hälso- och sjukvårdskunnig personal från Vellinge kommun i verksamheten varje dag för att granska att utlovade åtgärder genomförs på Sankt Knut och Aspen.

Representanter från Vardaga har även besökt omsorgsnämnden den 3 september för att presentera sitt åtgärdsprogram för en trygg och säker omsorg.

Publicerad:
6 september, 2019