Hoppa till innehåll

Brottsstatistik och trygghetsmätningar

För att ta fram en lokal problembeskrivning analyserar kommunen de årligen återkommande mätningarna som görs inom trygghet och säkerhet. De olika mätningarna beskrivs i korthet här nedan.

SKL:s öppna jämförelser – trygghet och säkerhet

Sveriges kommuner och landsting publicerar årligen en rapport med indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner, de återkommande indikatorerna är antalet personskador, utvecklade bränder i byggnad samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Varje rapport har också ett enskilt tema. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet.

Polisens trygghetsmätning

Polisen genomför årligen sin trygghetsmätning i samverkan med kommunen. Utfallet presenteras i en kommunal problembild och används som underlag i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Den nationella trygghetsundersökningen

Den nationella trygghetsundersökningen utförs av det brottsförebyggande rådet. I trygghetsundersökningen ofta förkortas NTU svarar medborgare på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med undersökningen som underlag kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls eller ej.

Brottsstatistik

Brottslighetens omfattning och utveckling är svår att beskriva på ett heltäckande sätt. Statistiken över anmälda brott ger en vägledning, men många brott kommer inte till rättsväsendets kännedom och benägenheten att anmäla brott kan variera över tid och mellan olika brottstyper. Det är därför viktigt att också ta andra rapporter i beaktande som exempelvis polisen trygghetsmätning och kommunens drogvaneundersökning när problembeskrivning tas fram.

Se den lokala lägesbilden i Vellinge kommun

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:28