Hoppa till innehåll

Åtgärder inom vård och omsorg med anledning av coronavirus

På denna sida har vi sammanställt svar på en del av de frågor som inkommit till kommunen och som rör pandemin.

Vellinge kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och samarbetar tätt med andra viktiga aktörer.

Vård, stöd och omsorg

Vad gäller vid besök på vård och omsorgsboende?

Regeringen meddelade genom socialminister Lena Hallengren den 15 september 2020 att besöksförbuden på rikets vård- och omsorgsboenden hävs efter den 30 september. Det betyder att det tidigare besöksförbudet som trädde i kraft den 1 april 2020 inte längre gäller. Mot bakgrund av detta beslut råder det från och med 1 oktober 2020 ej längre besöksförbud på vård och omsorgsboende i Vellinge kommun.

Vellinge kommun vill med bakgrund av detta be allmänheten att ha i åtanke att vi fortfarande befinner oss i en pågående pandemi. För att undvika fortsatt smittspridning är det av yttersta vikt att var och en fortsätter att ta sitt ansvar.

Socialstyrelsens har tagit fram föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin och som ska fastställas lokalt i de olika verksamheterna för att begränsa risken för smittspridning och att besök kan ske på ett säkert sätt.

För att bromsa spridningen av coronaviruset måste vi hjälpas åt. Vi behöver vara uthålliga och alla fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att bromsa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Vi vill uppmärksamma på att Socialstyrelsen hänvisar till att det kan komma att tillämpas lokala besöksregler om smitta skulle uppstå. Om detta skulle ske kommer berörda närstående informeras samt denna text uppdateras.

Vad händer vid bekräftad covid-19-smitta inom äldreomsorgen?

De som får insatser från kommunens vård och omsorg och som inte kräver någon sjukhusvård vårdas i hemmet eller sin lägenhet på sitt vårdboende. Är man smittad och bor på vårdboende innebär det att man isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten. Besöksförbud kan, i samverkan med Smittskydd Skåne, utlysas på ett boende eller en avdelning vid ett eventuellt utbrott. I de situationer där det finns misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 ska personalen använda anvisad skyddsutrustning.

Får jag reda på om det finns covid-19-smitta på kommunens vård- och omsorgsboende?

På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar inte Vellinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Kommunen kan berätta om vi har konstaterad smitta i vår verksamhet men inte var.

När någon blir smittad av covid-19 hör verksamheten av sig direkt till den personens närstående om den smittade vill det. Så länge personen inte behöver sjukhusvård stannar personen på boendet och får sin omvårdnad där.

För att förebygga oro hos boende och närstående informerar verksamheten samtliga boende och deras närstående att det finns konstaterad smitta av covid-19 på det aktuella boendet.

Vad gäller vid provtagning för covid-19?

Vid konstaterad covid-19-smitta hos en boende på vård-och omsorgsboende genomförs provtagning på samtliga boende och personal på aktuell avdelning.

Personal inom hemtjänst/ hemsjukvård provtas om de har besökt en vårdtagare med konstaterad smitta.

Hemtjänst

Om jag tillhör en riskgrupp, kan jag få hjälp med matinköp och apoteksinköp?

Vissa mataffärer erbjuder utökade öppettider för till dig som tillhör en riskgrupp. Kontakta din mataffär för att få reda på vilka öppettider som gäller.

För att stötta dig som har svårt att hitta alternativ till att själv utföra dina ärenden finns Handlingskraft, en ideell organisation som i samarbete med Svenska kyrkan, Röda korset/MedMänniskaNU och Vellinge kommun har etablerats för att hjälpa till i lokalsamhället. Handlingskraft hjälper personer i riskgruppen att handla mat och medicin, utföra postärenden och liknande, men tillhandahåller även IT-hjälp eller samtalsstöd.

Läs mer om projekt Handlingskraft här

Hur fungerar det att ta uppehåll av hemtjänst?

På grund av smittläget önskar en del att göra uppehåll av insatser från hemtjänsten. Exempelvis om man får hjälp med inköp på annat sätt. Uppehåll görs enklast genom att kontakta hemtjänsten eller din biståndshandläggare. Ingen behöver vara orolig att inte få tillbaka sin insats om man valt att pausa under rådande omständigheter.

Om uppehållet blir över tre månader görs automatiskt en uppföljning då insatserna antingen kan påbörjas igen, fortsätta pausas eller avslutas om behovet skulle ha upphört.

Kan jag få hemtjänst om jag vistas tillfälligt i Vellinge kommun?

Ja. För mer information och hur du går tillväga, gå in på Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun

Vård-och omsorgsboende

Hur fungerar det vid in- och utflyttning på vård- och omsorgsboende?

Smittskydd Skåne rekommenderar att inflyttning inte sker till en avdelning där det finns känd covid-19 på ett särskilt boende.

Rent praktiskt har verksamheterna vidtagit olika försiktighetsåtgärder för att minimera antalet personer som är inblandade i flytten, t.ex. har någon verksamhet beslutat att flyttfirma levererar bohaget till boendets ingång, där personalen tar vid och slutför inflyttningen. Detta för att minimera externa besök i huset. Vid utflyttning eller frånfälle sker slutstädning i överenskommelse och samverkan med boendet för att i möjligaste mån undvika extern flyttfirma.

Basal vårdhygien och skyddsutrustning

Hur använder personal i hemtjänst och vård- och omsorgsboende skyddsutrustning?

Som en åtgärd för att begränsa smittan av covid-19 har omsorgsnämnden i Vellinge kommun beslutat om tillfällig användning av visir eller munskydd i patientnära arbete inom vård- och omsorgsboende, hemtjänsten och hemsjukvården. Patientnära arbete innebär allt arbete som sker inom ett avstånd av två meter till patienten/vårdtagaren. Detta beslut gäller tillsvidare.

Vellinge kommun följder därmed Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skånes rekommendationer om att visir eller munskydd på personal kan användas som ett extra skydd mot smitta från personal till vårdtagare under covid-19 pandemin.

Kommunens vårdleverantörer ska följa basala hygienrutiner vilket betyder att vi vid varje vård- och omsorgsbesök ska personal tvätta händerna och använda handdesinfektion.

Har all personal fått information och utbildning för att kunna hantera smittskydds- och hygienfrågor på ett säkert sätt?

Basala hygienrutiner gäller. I alla våra avtal inom äldreomsorg, både hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende, finns krav om att personalen ska ha kompetens i basal vårdhygien och det är varje verksamhets ansvar att se till att all personal har denna kunskap.

Hur säkerställer Vellinge kommun att de privata utförarna följer de föreskrifter som finns?

Alla privata utförare inom vård och omsorg har en kontaktperson på Vellinge kommun som ansvarar för att en gång per vecka samt vid behov stämma av med verksamheterna om aktuell situation relaterat till föreskrifter. Vellinge kommun förmedlar löpande övergripande beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå ut till verksamheterna.

Senast uppdaterad:
30 september 2020 11:51