Hoppa till innehåll

Tobak och e-cigaretter

Du måste söka tillstånd hos kommunen innan du får börja sälja tobak. Försäljning av e-cigaretter ska anmälas.

Ansökan om tillstånd

Den som vill sälja tobak ska ansöka om tobaksförsäljningstillstånd. Detta gäller oavsett om du ska sälja tobak till konsument, via internet eller till butiker. Tillståndet kan gälla tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

Förekommer försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska detta anmälas till kommunen innan försäljning får påbörjas. Till anmälan ska egenkontrollprogram bifogas.

Ansökan och anmälan görs genom att fylla i blanketten nedan

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd.pdf (PDF-dokument, 180 kB)

Bilagor till ansökan eller anmälan - tobak.pdf (PDF-dokument, 203 kB)

Egenkontrollprogram - Tobak.pdf (PDF-dokument, 179 kB)

Egenkontrollprogram folköl och e-cigaretter.pdf (PDF-dokument, 194 kB)

Mer information om ansökan finns här i anvisningarna eller kontakta Vellinge direkt på 040-42 50 00.

Anvisningar tillståndsansökan tobak.pdf (PDF-dokument, 200 kB)

Anmäl förändringar

Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska det anmälas utan dröjsmål till kommunen. Det kan handla om att ni bytt postadress, att ni gjort ändringar i ert egenkontrollprogram eller att ni bytt namn på butiken. Alla uppgifter som kan ha betydelse för kommunens tillsyn ska anmälas. Använd blanketten nedan

Anmälan övriga ändringar - tobak.pdf (PDF-dokument, 165 kB)

Om det skett förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse ska du istället använda den här blanketten

Anmälan ändringar styrelse eller ägare - tobak.pdf (PDF-dokument, 114 kB)

Läs mer i anvisningarna för ändring av styrelse eller ägare

Anvisningar ändring av styrelse eller ägare - tobak.pdf (PDF-dokument, 125 kB)

Om din verksamhet upphör ska du använda blanketten för avanmälan

Avanmälan tobaksförsäljning.pdf (PDF-dokument, 171 kB)

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en prövningsavgift för att behandla ansökan om detaljhandelstillstånd och en tillsynsavgift för att utföra tillsyn. Prövningsavgiften ska vara betald innan din ansökan handläggs. Avgiften betalas till Vellinge kommuns bankgiro 5896–1467. Märk inbetalningen ”TOBAK” följt av namnet på försäljningsstället som avses. Du kommer sedan att debiteras en årlig tillsynsavgift fram tills att du avanmäler försäljningen.

Läs mer om Ansöknings- och tillsynsavgifter

Lagen som reglerar försäljning och tillsyn

Lag om tobak och liknande produkter

Publicerad:
1 juli, 2019
Senast uppdaterad:
12 februari, 2021