Hoppa till innehåll

Taxa för livsmedelskontroll

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. För att finansiera vår tillsynsverksamhet tar vi ut avgifter för det arbete vi utför.

Tillsynen ska finansieras genom avgifter

Både de svenska och europeiska reglerna utgår från att tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen ska finansieras genom avgifter. Taxan för livsmedelskontrollen baseras på en riskbedömning som avgör hur mycket tid varje verksamhet tilldelas årligen. För varje taxa finns dels en fast årlig avgift och dels en timavgift. Dessutom innehåller taxorna regler för olika anmälningsavgifter, provtagningar med mera.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas som regel i förskott. Om handläggningstiden som den årliga avgiften avser överskrids, kan miljö- och byggnadsnämnden timdebitera för de extra timmar som lagts ned. Samma verksamhet kan omfattas av avgifter enligt flera taxor.

Timavgifter

Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott. Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar. Har man bra ordning på sin verksamhet och en väl fungerande egenkontroll behöver vi lägga mindre tid på tillsyn och kostnaden blir lägre.

Timkostnaden är 1 200 kr

Från den 1 januari 2021 är taxan för livsmedelskontroll 1 200 kr/timme enligt kommunfullmäktiges beslut. Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Inom livsmedelskontrollen betalas de flesta avgifterna i förskott och restiden är inkluderad i timavgiften.

Mer information om taxorna och hur de fungerar hittar du nedan.

Publicerad:
8 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
8 januari, 2021