Hoppa till innehåll

Offentlig kontroll

Här finns information för livsmedelsföretagare om kontrollbesök, kontrollavgifter och ansvar.

Den offentliga livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel. Ingen ska bli lurad om vad maten innehåller och informationen om maten ska vara korrekt och enkel att förstå. Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument.

Kontrollbesök

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig för alla företag och organisationer. Miljöenheten kontrollerar att företagen hanterar faror som är förknippade med att producera, servera eller distribuera mat och dricksvatten, att de följer bestämmelserna i lagstiftningen och att de har goda rutiner för att tillverka säker och korrekt märkt mat. Kontrollen syftar också till att motverka livsmedelsbrott och fusk med livsmedel.

Årlig kontroll och årlig kontrollavgift

För att bestämma hur ofta miljöenheten ska kontrollera en verksamhet används ett system för riskklassning. Systemet är framtaget av Livsmedelsverket och används av samtliga kontrollmyndigheter i Sverige. Varje verksamhet placeras i en risk- och erfarenhetsklass och tilldelas en årlig kontrolltid. Kontrolltiden baserar sig på riskklassningen och utgår från vilka risker och vilken typ av hantering som finns i verksamheten. En verksamhet som till exempel hanterar rått kött och serverar ett högt antal portioner mat varje dag placeras i en högre riskklass än en verksamhet som bara hanterar färdigförpackade varor och säljer till ett litet antal kunder per dag.

Den årliga kontrollavgiften baseras på verksamhetens tilldelade kontrolltid. För närvarande är den årliga taxan för livsmedelskontroll 1 200 kr per timme.

Uppföljande kontroll och kontroll som ursprungligen inte var planerad

Alla uppföljande kontroller som behöver göras som följd av att brister konstaterats i verksamheten debiteras per nedlagd kontrolltimme, inklusive administration. Dessutom debiteras alla oplanerade kontroller utöver den årliga kontrollavgiften om de visar sig vara befogade. Till exempel en kontroll som utförts på en anläggning efter larm om matförgiftning. Om det vid den oplanerade kontrollen upptäcks brister i hanteringen eller liknande som kan antas ha orsakat matförgiftningen debiteras livsmedelsföretagaren för denna kontroll.

Vad kontrolleras?

Majoriteten av livsmedelskontrollerna utförs som ett oanmält besök. Inför kontrollen har inspektören valt ut ett antal kontrollområden. Det kan till exempel vara lokalernas lämplighet för verksamheten, temperaturer på förvarade livsmedel, avfallshantering, skadedjursbekämpning och rutiner för rengöring. Kontrollen av enskilda livsmedel kan bland annat omfatta kontroll av märkningen, till exempel informationen om innehållet av allergener eller om hälsopåståenden.

Effekter av kontrollen

Kontrollen ska ge effekt, genom att brister upptäckts och att företagen rättar till bristerna. Eventuella brister dokumenteras och delges livsmedelsföretagaren i en kontrollrapport. Vid allvarliga brister som kan medföra betydande risker för människors hälsa kan sanktioner vidtas såsom hanteringsförbud, förbud mot utsläppande på marknaden, återkallande av registrering, föreläggande om åtgärder eller sanktionsavgift.

Ansvar

Livsmedelsföretagarens ansvar

Kontrollmyndighetens ansvar

Kontrollmyndigheten ansvarar inte för

Publicerad:
24 september, 2018
Senast uppdaterad:
8 januari, 2021