Hoppa till innehåll

Krav på lokalernas utformning

Målet för en livsmedelsföretagare är alltid att producera säkra livsmedel och rätt anpassade lokaler ger förutsättningar för att uppnå detta. Här hittar du en kortfattad beskrivning om vad som är viktigt att tänka på vid utformning av lokaler för livsmedelshantering. Tänk på att olika typer av hantering kräver olika anpassningar.

Flödet

Livsmedelsflödet genom lokalerna ska gå från varumottagning till färdig mat eller försäljning, från rent till smutsigt. Det får inte finnas risk att oförpackade livsmedel förorenas av förpackningar, råvaror eller smutsig disk.

Golv, väggar tak och arbetsytor

Alla ytor ska ha material som är släta, täta och lätta att hålla rena. I berednings- och diskutrymme bör det finnas golvbrunnar/-rännor.

Kyl- och frysutrymmen

Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen för kyl- och frysvaror. Det ska även finnas termometer i dessa utrymmen. Tänk på att rått kött, rå fisk, grönsaker, rotfrukter och färdig mat bör förvaras åtskilt.

Varmhållning och nedkylning

Om varmhållning eller nedkylning förekommer ska lämplig utrustning finnas för detta.

Vatten

Vatten som används vid livsmedelshantering ska hålla dricksvattenkvalitet. Detta gäller även is.

Ventilation

Ventilationen ska ha tillräcklig kapacitet och funktion. Kondensutfällning och luftströmmar från förorenat till rent område ska förhindras.

Separata utrymmen och åtskild hantering

En del arbetsmoment kräver åtskild hantering, separata arbetsytor eller arbetsutrymmen. Det gäller bland annat beredning av specialkost, hantering av rått kött, fisk, grönsaker, rotfrukter, degberedning och diskhantering. Tillgång till vatten för sköljning m.m. bör finnas vid dessa platser.

Personalhygien

Handtvättmöjligheter med flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i beredningsutrymmen och på toaletter. Personaltoalett får inte öppnas direkt ut mot utrymme där livsmedel hanteras, utan ska vid behov vara försedd med förrum. Omklädningsutrymme med möjlighet för separerad förvaring av arbetskläder och privata kläder ska finnas.

Avfall och fettavskiljare

Utrymme för förvaring av avfall och returemballage ska finnas. I princip alla verksamheter som tillagar mat måste ha fettavskiljare inkopplad på avloppet. Fettavskiljare ska vara placerad så att tömning kan ske utan att man behöver gå genom utrymmen där livsmedel hanteras.

Städutrymme

Ett utrymme för förvaring av städutrustning och rengöringskemikalier ska finnas. Där ska det också finnas en utslagsvask.

Regler om lokalernas utformning

Reglerna om lokaler finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. I bilaga II, kapitel I finns allmänna regler för livsmedelslokaler.

Reglerna beskriver inte i detalj hur en livsmedelslokal ska vara utformad eftersom företagaren kan uppfylla kraven på olika sätt. Det finns dock ett visst stöd i andra dokument. Det finns en vägledning om hygien som hjälp till hur reglerna i hygienförordningen bör tolkas. Mer vägledning finns också i branschriktlinjer och på Livsmedelsverkets hemsida.

Läs mer om hur branschen rekommenderar att man utformar sin livsmedelslokal under Lagstiftning och branschriktlinjer

Publicerad:
24 september, 2018
Senast uppdaterad:
16 september, 2020