Hoppa till innehåll

Tillstånd för gräv- och schaktarbete

För att minimera skador i kommunal gatumark ska kabel- och ledningsarbeten i första hand utföras samtidigt med kommunens egna gatu-, vatten- och avloppsarbeten. I andra fall ska grävtillstånd beviljas av Vellinge kommun eller av Trafikverket för de vägar de ansvarar för.

Självservice

Taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer)

Fr o m 1 januari 2020 tar Vellinge kommun ut en avgift för grävtillstånd och/eller TA-plan.

Inkomna ansökningsavgifter ska användas som resurs för att utöka kontrollen av efterlevnad av trafikanordningsplan och grävtillstånd.

Tillstånd Avgift
Grävtillstånd och TA-plan 2000 kronor
Grävtillstånd där TA-plan ej behövs 2000 kronor
TA-plan där grävtillstånd ej behövs 2000 kronor
Tidsförlängning av tillstånd 500 kronor


Om verkligt utnyttjande av allmän platsmark överstiger sökt och beviljad yta, sker efterdebitering med 50% höjd avgift.

Om man har nyttjat allmän platsmark eller grävt utan tillstånd sker en efterdebitering med 100% höjd avgift.

Externa ledningsägare

Annan ägare än kommunen till ledningar kan vara Vellinge stadsnät, TeliaSonera, Eon, och olika kabeltevebolag. De ska på eget initiativ hålla sig underrättad om kommunens planerade vatten- och avloppsarbeten samt gatuarbeten. Arbete ska alltid ske i kommunikation med andra ledningsägare inom området för att minimera uppgrävningar i gator.

Ovanstående kan även behandlas vid planeringsmöten där olika ledningsägare, väghållare och kommunala förvaltningar redogör för planerade lednings-, gatu- och vägarbeten.

Om du vill ansöka om grävtillstånd kan du läsa mer om vad som gäller i dokumentet "Grävbestämmelser för Vellinge kommun inom allmän platsmark" under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad:
8 september, 2020