I ett ljust och anpassningsbart utställningsrum på Falsterbo Strandbad presenterar vi inspirerande och utmanande konstupplevelser. På konsthallen visas konst där spännande teman och intressanta frågeställningar gestaltas med olika uttryck. Här arrangeras också föredrag och andra aktiviteter som fördjupar konstupplevelsen.

Tidigare utställning: LA MER

2020, 17 oktober - 22 november. Östra Grevie Folkhögskolas andraårselever på Konst & Design

LA MER

Östra Grevies andraårselever på Konst & Design har på olika sätt förhållit sig till havet i denna utställning. Vatten är förutsättningen för liv på jorden. Allt liv började i havet för fyra miljarder år sedan. Under denna väldiga tidsrymd har vi människor endast funnits ett kort ögonblick. Liksom livet själv först började i havet, så börjar människans liv i det inre hav som livmoderns fostervätska utgör.

Utställningens titel hav på franska (la mer), uttalas likadant som det franska ordet för modern (la mère). Denna ordlek leder tanken till en dubbel betydelse. Havet är samtidigt en symbol för ursprung - en urmoder - och det okända. Något som är dolt under ytan och som både kan locka och skrämma. Det djupa havet rymmer det okända bortom vår föreställningsförmåga och är till stor del fortfarande outforskat.

Havets vida horisont kan få oss att vilja ge oss av och att drömma oss bort. Men den kan även få oss att längta hem, att återvända. Verken i utställningen kretsar kring livet, tiden, vattnet, rörelsen och människans komplexa förhållande till sig själv och naturen.

English

LA MER

In this exhibition, the second-year students of Art and Design at Östra Grevie High School have each related to the sea in their own way. Water is a requirement for life on Earth. All forms of life began in the sea four billion years ago. We humans have only existed for a few moments in this vast period of time. Just as life itself began in the sea, so human life begins in the safe haven that is provided by the womb’s amniotic fluid.

The title of the exhibition in French (la mer), is pronounced in the same way as the French word for mother (la mère). This play on words leads our thoughts to a double meaning. The sea is simultaneously a symbol for origin – a first mother – and for the unknown. Something which is hidden beneath the surface and which can both attract and scare. The deep sea holds the unknown beyond our comprehension and is still largely unexplored.

The sea’s wide horizons may make us want to travel and daydream. The sea can also make us yearn for home, to return. The works in the exhibition orbit around life, time, water, movement and humanity’s complex relationships to itself and to nature.

För skolor

Välkommen att besöka konsthallen med en grupp elever. I mån av tid tar vi emot förskolor, skolor, gymnasier och SFI. I mötet med konsten stimuleras elevernas fantasi, iakttagelse- och uttrycksförmåga. Tillsammans med en konstpedagog upplever vi konsten och pratar om den. Under vissa utställningar är det möjligt att avsluta besöket med en kortare bildövning.
För mer information och bokning kontakta konsthall@falsterbostrandbad.se

Höstprogram 2020 (PDF-dokument, 367 kB)

Bild på bokstäverna FAQ - Frågor och svar

Frågor och svar

Många undrar hur utställningar väljs till konsthallen. Här har vi svarat på de vanligaste frågorna

Hur bestämmer ni vilka utställningar som ska visas på konsthallen?

Ett utställningsråd på 5-6 personer träffas en gång om året för att diskutera kommande års utställningar. Rådet består av personal på konsthallen samt verksamhetschef på Falsterbo Strandbad. Varje år bjuder vi också in Vellinge kommuns kulturchef .

Vad har ni för mål med utställningarna?

Utställningsprogrammet varieras genom att det visas både separat- och grupputställningar. Strävan är att uttryckssätten varierar mellan t ex måleri, skulptur, video, foto och installation. Utställningen som visas ska beröra och engagera betraktaren samt väcka en känsla och en nyfikenhet som leder till nya tankar, idéer och sätt att se på omvärlden.

Vilka krav ställs på konstnären för att bli aktuell för en utställning?

Flera av följande kriterier bör uppfyllas:

  • Utställaren ska ha en konstnärlig utbildning, t ex examen från konsthögskola och vara verksam som konstnär.
  • Utställaren ska vara tekniskt driven och gärna nyskapande vad gäller teknik och/eller material.
  • Utställaren arbetar med intressanta och relevanta frågeställningar i sin konst.
  • Utställaren skapar konst som undersöker, berättar och inspirerar.

Kan konstnärer ansöka om att få ställa ut hos er?

Vi har inte möjlighet att besvara ansökningar, men vi tar gärna emot tips på konsthall@falsterbostrandbad.se

Går det att ställa sig i kö för att få ställa ut?

Nej, vi har ingen kö.

English

How do you decide which exhibits will be displayed at the Art Gallery?

An exhibition committee comprising 5-6 people meets once a year to discuss the following year's exhibits. The committee includes personnel from the Art Gallery as well as the Director of Falsterbo Strandbad. We also invite Vellinge municipality's Culture Director each year.

What is your aim with the exhibitions?

The exhibition programme varies by showing both individual and group exhibitions. We strive to vary the mode of expression between for example painting, sculpture, video, photography and installation. These exhibitions should move and engage the observer and awaken emotions and curiosity leading to new thoughts, ideas and ways of seeing the wider world.

What demands do you place on the artist in order that they should be considered as an exhibitor?

More than one of the following criteria should be fulfilled:

  • The exhibitor should have an artistic qualification e.g. a diploma from an Art School and should be an artist by occupation.
  • The exhibitor should be technique driven and ideally innovative in the use of technique and/or material.
  • The exhibitor should raise interesting and relevant questions with their works.
  • The exhibitor should create works that explore, relate and inspire.

Can an artist apply to exhibit at Konsthallen?

We are unable to reply to applications, but we are eager to receive suggestions at konsthall@falsterbostrandbad.se

Is there a queue to be able to exhibit?

No, we do not have a queue

Tidigare utställning: I Arne Schmitz anda

2020, 12 september - 11 oktober Naturfotoutställning

Utställning med fem fotografer som fått Arne Schmitz naturvårdspris för förtjänstfulla insatser för naturen genom artiklar, böcker, föreläsningar, guidningar, kurser och inte minst genom filmer och utställningar.

Deltagare är:
Dokumentärfilmaren Mikael Kristersson och naturfotograferna Magnus Lundgren, Jan-Åke Hillarp, Felix Heintzenberg och Ulf Westerberg samt Arne Schmitz postumt.
Denna utställning är ett samarbete mellan Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Konsthallen på Falsterbo Strandbad.

Bild: Australian Darter
Fotograf: Ulf Westerberg

English

An exhibition showing work of five photographers who have won the Arne Schmitz nature conservancy prize for significant contribution to nature through articles, books, presentations, excursions, courses and, not least, through films and exhibitions.

Contributors are:
Documentary film maker Mikael Kristersson and nature photographers Magnus Lundgren, Jan-Åke Hillarp, Felix Heintzenberg and Ulf Westerberg as well as Arne Schmidt posthumously.
This exhibition is a co-operation between Falsterbonäsets Naturvårdsförening and the Art Gallery at Falsterbo Strandbaden.

Photograph: Australian Darter
Photographer: Ulf Westerberg

Tidigare utställning: Emma Hartman

2020, 16 maj-16 augusti, A Ballad for You, måleri

Emma Hartman är född 1974 i Örebro och bor och verkar i Stockholm.


Efter studier vid Gerlesborgs konstskola i Stockholm erhöll hon sin konstnärliga examen vid Umeå Konsthögskola 2006. Sedan examensutställningen på Bildmuseet i Umeå har Hartmans måleri presenterats i en rad separat- och grupputställningar både i Sverige och utomlands. Hon finns representerad på flera platser och museum runt om i Sverige och har mottagit ett flertal erkända stipendier såsom Rune Pettersons stipendium, Verner Åkermans stipendium och Palle Pernevi stipendium.

”Färgen framkallar målningen. Jag brukar arbeta på många målningar parallellt i ateljén. Jag startar med idén om olika färgmöten, ofta kopplade till en känsla eller en plats. En målning har alltid många målningar i sig innan den är klar”.
Emma Hartman

Länk till bildspel om Emma Hartman

English

Emma Hartman was born in Örebro in 1974 and lives and works in Stockholm.

After studying at the Gerlesborg School of Fine Art in Stockholm she obtained her Arts degree from Umeå Academy of Fine Arts in 2006. Since her degree exhibition at Bildmuseet in Umeå, Hartman’s paintings have been presented in a number of individual and group exhibitions both in Sweden and overseas. She is represented in several places and museums around Sweden and has been awarded a number of renowned grants such as Rune Petterson’s stipendium, Verner Åkerman’s stipendium and Palle Pernevi’s stipendium.

Colour evokes the painting. I usually work on several paintings at the same time in my studio. I start with the idea of some colours meeting, often connected to a feeling or place. A painting always has a lot of paintings in it until it’s finished.
Emma Hartman

Tidigare utställning: Johan Röing

2020, 29 februari - 3 maj. ”Fragment, Kadmium och Trädgård”, skulptur och ljudverk.

Johan Röing föddes i Malmö 1958. Sedan 1996 bor och arbetar han i Fuglie på Söderslätt. Under åren 1971–1996 bodde Johan Röing i Düsseldorf där han utbildades på Staatliche Kunstakademie.

Johan Röing arbetar huvudsakligen som träbildhuggare. Med sin motorsåg skär han intuitivt grova former ur träet. Verket utvecklas under arbetets gång. Det arkaiska och hemlighetsfulla är ständigt närvarande.

I utställningen presenterar Johan Röing ett kombinerat skulptur- och ljudverk: ”Fragment, Kadmium och Trädgård”

Länk till bildspel om Johan Röings utställning

English

Johan Röing was born in Malmö in 1958. He has been living and working in Fuglie on Skåne’s Söderslätt since 1996. From 1971 to 1996 Johan Röing lived in Dusseldorf where he studied at the Dusseldorf Academy of Fine Arts.

Johan Röing mainly works as a wood carver. He uses his chainsaw to intuitively cut out the rough form from the wood. The work develops as it progresses. The archaic and the secretive are always present.

In this exhibition Johan Röing presents a work that combines sculpture and sound. “Fragment, Cadmium and Garden”

Tidigare utställning: Aleksandra Kucharska och EvaMarie Lindahl

2019, 7 december - 9 februari 2020. Teckning.

Aleksandra Kucharska, född 1981 i Gdansk, Polen. Hon bor och arbetar i Malmö.

Aleksandra Kucharska arbetar ofta med storskaliga teckningar och bygger upp sina bilder lager för lager med blyerts. Hon arbetar skickligt med gråskalan och skapar mjuka övergångar mellan olika gråa nyanser. Teckningarna präglas av ett stilla meditativt tillstånd där ingenting verkar hända utom vårt eget varande. Hon tycks inspireras av ögonblick i vardagslivet, naturens föränderlighet och dygnets varierande ljusförhållanden.

Kucharska är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och hon tog sin master i konst (MA) 2007. Hennes verk har bland annat visats på Ystad konstmuseum, Borås konstmuseum, Växjö Konsthall, Teckningsmuseet i Laholm och Hallands Konstmuseum. Hon har tilldelats ett flertal stipendier och priser för sina arbeten. Bland annat Åke Andréns Stiftelse, som är ett av Sveriges största konststipendier. I samband med utdelningen av detta stipendium visades hennes verk på Liljevalchs Konsthall. 2017 tog hon emot Stiftelsen Malmö Konsthalls stipendium.

Kucharska finns representerad bland annat på Malmö Konstmuseum, Hallands Konstmuseum och Teckningsmuseet i Laholm.

Hemsida

EvaMarie Lindahl, född 1976, bor och arbetar i Malmö.

EvaMarie Lindahls konstprojekt ligger i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Hon ifrågasätter människans och mannens plats i centrum i konsthistorien. Hon korrigerar, skriver om och föreställer sig nya (konst)historier. Detta har utvecklats till något som kallas konsthistorieaktivism. I arbetet ifrågasätter hon uppdelningen människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.

Sedan 2015 är Lindahl doktorand inom konstnärlig forskning vid Edge Hill University utanför Liverpool där hon forskar i kritiska djurstudier. I forskningsprojektet skapar hon storskaliga blyertsteckningar där det görs nya tolkningar av klassiska oljemålningar i vilka icke-mänskliga djur förekommer.

Lindahl är bland annat utbildad vid Malmö konsthögskola och hon tog sin master i konst (MA) 2008. Hennes verk har bland annat visats på Statens museum för kunst, Bonniers Konsthall, Malmö konsthall, Kvinnohistoriskt museum och Malmö Museer. Hon har tilldelats stipendium från Konstnärsnämnden och finns representerad i flera privata och allmänna samlingar. Lindahl anlitas även som lärare vid flera universitet och konstskolor.

I denna utställning visar EvaMarie Lindahl flera teckningsbaserade konstprojekt.

Hemsida

English

Aleksandra Kucharska, born 1981 in Gdansk, Poland. She lives and works in Malmö.

Aleksandra Kucharska often works with large scale drawings and builds up her pictures layer by layer using pencil. She works cleverly using the grey scale and creates soft transitions between different grey nuances. The drawings are characterized by a calm, meditative state where nothing appears to be happening apart from our own existence. She seems to be inspired by everyday moments, the constant changing of nature and the day’s varying lighting situations.

Kucharska studied at Malmö Art Academy and took her Masters in Art (MA) in 2007. Her works have been shown at the Art museum in Ystad, Borås museum of modern art, Växjö Art gallery, Teckningsmuseet in Laholm and Halland’s Museum of Art. She has been awarded a number of grants and prizes for her work. One of these is from Åke Andréns Foundation, which is one of Sweden’s most significant art awards. In conjunction with that award her work was shown at Liljevalchs gallery. In 2017 she received Malmö Konsthall’s Foundation award.

Kucharska is represented in Malmö Museum of Art, Halland’s Museum of Art and Teckningsmuseet in Laholm - and elsewhere.

website

EvaMarie Lindahl, born 1976, lives and works in Malmö.

EvaMarie Lindahl’s art project lies at the intersection between critical animal studies, photographic art and activism. She questions the human race and man’s place at the centre of the history of art. She corrects, rewrites and visualises new (art) history. This has developed into something which is known as art history activism. In her work, she questions the human-animal division and discusses man’s habit of oppressing other animals by using them as resources or materials in the production of art.

Since 2015 Lindahl has been a postgraduate student of art research at Edge Hill University outside Liverpool where she studies at the Centre for Human Animal Studies. In her research project she creates large scale pencil drawings where new interpretations are made of classical oil paintings in which non-human animals appear.

Lindahl has studied at Malmö Art Academy and took her Masters in Art (MA) in 2008. Her work has been shown at the National Gallery of Denmark, Bonnier’s Konsthall, Malmö Konsthall, The Museum of Woman’s History and at Malmö Museer. She has been awarded grants from the Swedish Art Grants Committee and is represented in several private and public collections. Lindahl is also in demand as a teacher at several universities and art schools.

In this exhibition EvaMarie is showing several art projects based on drawings.

website

Tidigare utställning: The Nature of Time

2019, 14 september - 24 november. Smycken, installation, objekt och broderi.

Två konstnärer möts i denna utställning, Märta Mattsson och Hannah Streefkerk. Båda arbetar med natur i sitt konstnärskap. De använder långsamma och komplicerade processer. Med hantverksskicklighet och omsorg bearbetar de material från naturen. I deras konstverk får vi se naturens detaljer på ett nytt sätt.

Mattsson utgår ifrån riktiga insekter i sina objekt och smycken. Det uppstår en spänning mellan det vackra och det lite otäcka när skalbaggar blir smycken.

Streefkerk lagar sår i naturen med sina kunskaper inom textilt handarbete. Hennes konstverk blir metaforer för vårt ansvar att laga den natur vi förstört.

Märta Mattson hemsida
Hannah Streefkerk hemsida

English

Two artists meet in this exhibition, Märta Mattsson and Hannah Streefkerk.

Both use nature in their artistry. They use slow, complicated processes. With craftmanship and care they rework natural materials. In their works of art we are enabled to see nature’s details in another way.

Mattsson uses real insects in her jewellery and objects. There is a tension between beauty and the slightly horrible when beetles become ornaments.

Streefverk heals wounds in nature using her knowledge of textile handicrafts. Her works become metaphors for our duty to repair nature we have damaged.

Märta Mattsson website
Hannah Streefkerk website

Tidigare utställning: Lars Holm, akvareller

2019, 25 maj - 18 augusti. Akvareller av Lars Holm.

Lars Holm, akvareller

Lars Holm (född 1953) bor och arbetar i Uppsala. Han är verksam som konstnär sedan 1975 och förutom måleri har även scenografi och skulptur i is och snö ingått i det konstnärliga uttrycket.
Lars Holm undervisar sedan många år i akvarellmåleri vid bl.a. Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Nordiska Akvarellmuseet, SLU landskapsarkitektutbildning i Uppsala, samt på fristående kurser från Svalbard i norr till Barcelona i söder. Han är representerad vid Statens Konstråd, samt ett flertal kommuner och landsting.

Lars Holm utgår ofta från olika teman och gärna stora format i sitt måleri. Denna utställning kommer att visa ansikten och skärvor i akvarell. Akvarellen är svårbemästrad och livfull och själva processen med pigment och flödande vatten ger ständigt nya spännande utmaningar.

”Jag målar av lust och nyfikenhet. Jag är fortfarande förväntansfull inför de bilder som jag ännu ej sett eller målat” Lars Holm

Hemsida: www.larsholm.nu

English

Lars Holm, watercolorist.

Lars Holm (born 1953) lives and works in Uppsala. He has been active as an artist since 1975. In addition to painting, scenography and snow and ice sculpture have been a part of his artistic expression. For many years he has taught watercolour painting at Gerlesborgsskolan in Bohuslän, and at the Nordiska Akvarellmuseet, at SLU Landscape architecture courses in Uppsala, and at individual courses from Svalbard in the North to Barcelona in the South. Represented at the State Art Council, and at several municipalities and counties.

Lars Holm often uses a variety of themes and preferably large format for his paintings. This exhibition will show faces and shards in watercolour. Watercolour is a difficult medium to master and is full of life. In itself the process of blending pigment and running water always gives new and exciting challenges.

I paint with passion and inquisitiveness. I am still expectant as I stand before the pictures that I have yet to see or paint” Lars Holm.

Website: www.larsholm.nu

Tidigare utställning: Mångstilat

2019, 2 mars - 12 maj. Urbant måleri i storformat. Bless, Robbin ”Leon” Carlzon, Lisa Ewald, Gustav "Unir1" Norberg, Waffle, Jonas ”Pike”, Limpo Rocha, Max Solca, SWET, Dancing animation/Mia Hulterstam och Cecilia Actis

Grupputställning med urbant måleri i storformat.

Street Art, eller gatukonst, är en mängd olika konstnärliga uttryck skapade för gatumiljö. Det kan vara gigantiska målningar, klassisk graffiti med ord, virkning på stolpar, klistermärken, mosaiker mm.

Denna utställning fokuserar på gatans måleri. Vi har bjudit in 9 konstnärer som bland annat skapar målningar med sprayfärg. Utställningen heter ”Mångstilat” och speglar den mångfald av stilar som existerar i gatukonsten. Några av de utställande konstnärerna kommer från den klassiska graffitikulturen och ägnar sig åt att måla ordbilder, medan andra har sin bakgrund i serietecknar- och illustrationsvärlden, och arbetar föreställande. Flera har konstnärlig utbildning. Gemensamt för dem alla, är att de på ett skickligt och slagkraftigt sätt uttrycker sig visuellt.

Att måla i stadsmiljö innebär att göra ett personligt avtryck och förhålla sig till den omkringliggande miljön. Målningarna syns ofta på långt håll och sticker ut. Att kunna skapa så stora bilder kräver planering, teknisk skicklighet, god fysik och koordination. Inte sällan är budskap, humor och underfundighet viktiga ingredienser.

I gatukonstens natur ligger att den ständigt förändras. Många bilder existerar bara en kort period, för att sedan målas över av någon annan gatukonstnär. När gatans måleri flyttar in i en konsthall, förändras därför förutsättningarna och sammanhanget radikalt. Istället för att måla på en vägg har konstnärerna arbetat på duk som sedan spänts upp.

Förutom stora målningar visar utställningen även ett antal mindre verk, dokumentation samt ett filmverk.

Deltagande konstnärer:
Bless
Robbin ”Leon” Carlzon
Lisa Ewald
Gustav "Unir1" Norberg
Waffle
Jonas ”Pike”
Limpo Rocha
Max Solca
SWET
Film: Dancing animation/Mia Hulterstam och Cecilia Actis

English

Group show

Street Art is a variety of different modes of artistic expression created for the street environment. It could be enormous paintings, classic graffiti using words, crochet on posts, stickers, mosaics and more.

This exhibition focusses on street painting. We have invited in 9 artists who create paintings with spray-paint. The exhibition is called “Style Diversity” and reflects the diversity of styles which exist in Street Art. Some of the exhibiting artists have roots in classic graffiti culture and devote themselves to painting word pictures, while others have a background in animation and the world of illustration, and work imaginatively. Several have an artistic education. Common ground for them all is that they express themselves visually both skilfully and powerfully.

Painting in an urban environment requires making a personal impression and to relate to the surrounding environment. The paintings are often seen from afar and make an impact. To be able to create such large pictures requires planning, technical skills, fitness and co-ordination. More often than not, news, humour and slyness are important ingredients.

It is the very nature of Street Art that it should be constantly changing. Many pictures exist for only a short period, after which they are painted over by some other street artist. When the art of the streets moves into an art gallery, it radically changes conditions and context. Instead of painting onto a wall the artists have worked on cloth which has then been stretched and hung.

In addition to large paintings the exhibition also shows a number of smaller works, documents and a film.

Participating artists:
Bless
Robbin ”Leon” Carlzon
Lisa Ewald
Gustav "Unir1" Norberg
Waffle
Jonas ”Pike”
Limpo Rocha
Max Solca
SWET
Film: Dancing animation/Mia Hulterstam and Cecilia Actis

Tidigare utställning: Skiftande Enheter

2018, 8 december- 27 januari 2019. Skulptur och installation av Malin Bogholt och Kristina Müntzing.

Skiftande Enheter

Malin Bogholt (f. 1970) bor och arbetar i Göteborg. Hon studerade vid Konsthögskolan Valand 1993-1998, och har även studerat vid Kanazawa College of Art i Japan 1997.

Malins verk har visats på bl.a. Kalmar Konstmuseum, Dalslands Konstmuseum, Hammarkullen Konsthall, Galleri Cluster i Berlin samt Varbergs Konsthall/ Hamnmagasinet. I somras invigdes den skulpturala gestaltningen "Balansakt" för Gummifabriken i Värnamo, som skapats på uppdrag av Statens konstråd och Värnamo kommun.

Malin Bogholt arbetar med skulpturala verk i abstrakt form som ställer frågor om det mänskliga görandet och varandet. Materialets inneboende historia och hur verken sätts i relation till varandra är startpunkten. Detta, sammantaget med hur betraktaren rör sig genom rummet, skapar en enhet.

Kristina Müntzing (f. 1973) bor och arbetar i Malmö. Hon studerade vid Konsthögskolan Valand 1996-2001 och tog en M.F.A. vid Goldsmith's College i London 2002.

Kristinas verk har visats på bl.a. Kunst Werke i Berlin, Kiasma i Finland, Göteborgs Konstbiennal, Shiryaevobiennenalen i Ryssland samt konsthallar och institutioner i Sverige och utomlands.

I Kristina Müntzings flätade bilder undersöks textilindustrins historia och framväxten av tidiga socialistiska rörelser. Med utgångspunkt i textilarbetarnas hemliga språk Mee-Mawing, som kombinerar mim, läppläsning och teckenspråk, utvecklar hon en koreografi för radikala vävare, i vilken arbetande kropp talar genom rörelse och insnärjdhet.

Man kan säga att båda konstnärerna tänker genom handens arbete. Historiska bilder och vardagsnära föremål plockas isär, strimlas, skalas på sin bark eller repas upp, för att sedan rekonstrueras till skulpturala verk och flätade collage.

Från föreställande och figurativt arbetas materialet först ner till abstrakta fragment och hittar sedan tillbaka igen till en estetisk form som är laddad med nya betydelser eller är öppen för betraktarens tolkningar. Medan handen arbetar med att plocka isär och rekonstruera materialen, arbetar tanken samtidigt med att dekonstruera och återuppfinna verkens och bildernas betydelser.

http://malinbogholt.com/

http://www.kristinamuntzing.com/

English

Variable Unities
Malin Bogholt (born 1970) lives and works in Gothenburg. She studied at Valand Academy from 1993-1998 and has also studied at Kanazawa College of Art in Japan in 1997.

Malin's work has been shown at Kalmar Art museum, Dalslands Konstmuseum, Hammarkullen Konsthall, Galleri Cluster in Berlin and Varberg's Konsthall/Hamnmagasinet. This summer her sculptural work,"Balancing Act", commissioned by Public Art Agency Sweden and Värnamo municipality for Gummifabriken in Värnamo, was unveiled.

Malin Bogholt works with sculptural works in abstract form which pose questions on human actions and existence. The starting point of the works is the relationship between the inbuilt stories of the material and how the work is set. This, together with how the observer moves around the room, creates a unity.

Kristina Müntzing (born 1973) lives and works in Malmö. She studied at Valand Academy from 1996-2001 and took a Master of Fine Arts at Goldsmith's College, London in 2002. Kristina's work has been shown at Kunst Werke in Berlin, Kiasma in Finland, Göteborgs Konstbiennal, Shiryaevobiennenalen in Russia and at other art galleries in Sweden and abroad.

In Kristina Müntzing's woven pictures, we explore the history of the textile industry and the blossoming of the early socialist movement. Using the secret language of the textile workers, Mee-Mawing, which combines mime, lipreading and sign language, she develops a choreography for radical weavers, in which working bodies speak using movement and entanglement.

One might say that both artists think with their hand's work. Historical pictures and everyday objects are dismantled, shredded, stripped of their bark or torn up, to then be reconstructed as sculptures and woven collage.

From representative and figurative, the materials are first reworked to become abstract fragments and then return again to an aesthetic form which is loaded with new meaning or is open to interpretation by the observer. While hands work to pick apart and reconstruct the material, thoughts work simultaneously to deconstruct and reinvent the meaning of the works and pictures.
http://malinbogholt.com/

http://www.kristinamuntzing.com/

Tidigare utställning: Jordväktare

2018, 15 september-25 november. Skulptur och bildkonst av Petter Pettersson

Petter Pettersson, född 1942 och uppvuxen mellan Skanör och Falsterbo.

"Jag var ett ensambarn, uppväxt mellan de två byarna. Jag bytte skola och kamrater vartannat år för att få en jämn fördelning i kommunens utgifter och fick därför aldrig någon hemortsrätt på någotdera stället. Människorna föreföll mig ofta otäta och vaga i konturen.

Istället drogs jag ut till stigarna och sandfälten. Stränderna gjorde mig lycklig. De små och stora varelser som levde och härskade i dessa riken gjorde ett djupt intryck på mig och föreföll mig besitta en obönhörlig och helande kraft som består än idag…"

Utbildningar:
Konstakademin i Stockholm, 1965-70

Representerad bl a:
Nationalmuseum, Malmö Museer, Moderna Museet, British Museum, London.

Utmärkelser:
Kungliga konstakademins akvarellstipendium 1997
Grafikens hus stora grafikpris 2001
2:a pris i 2015 års internationella grafikbiennal, Kazan

English

Petter Pettersson, born 1942 and brought up between Skanör and Falsterbo.

"I was an only child, brought up between the two villages. In order to achieve an equal distribution of the municipality's expenses, every other year I had to change schools, and consequently schoolfriends, and thus I was never completely accepted in either place. Human contours often seemed to me to be porous and undefined. I was drawn to the pathways and sandy fields instead. The beaches brought me joy. The creatures, large and small, that lived in and reigned over this kingdom made a deep impression on me and appeared to me to possess an implacable and healing power which remains to this day…"

Education:
Royal Academy of Fine Art in Stockholm, 1965-1970

Exhibited at:
Nationalmuseum, Stockholm, Malmö Museer, Malmö, Moderna Museet, Stockholm, British Museum, London

Awards:
Royal Academy of Fine Arts watercolour prize 1997
Grafikens hus stora grafikpris 2001
2nd prize in the 2015 international print biennial, Kazan

Tidigare utställning: Observatorium

2018, 16 juni-19 augusti. Skulptur av Bianca Maria Barmen.

Bianca Maria Barmen är utbildad vid Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1985–92, hon är bosatt i Lund och har sin ateljé på Fröfabriken i Landskrona. Hon har vistats längre arbetsperioder i Japan och Kambodja och är representerad på bland annat Moderna Museet i Stockholm.

Bianca Maria Barmen har utfört en rad offentliga verk runt om i Sverige och Danmark. Till exempel har hon skapat de uppskattade skulpturgrupperna Samtalutanför Höllvikens bibliotek och Hartrappan på Södra Förstadsgatan i Malmö.

Materialet i hennes skulpturer är för det mesta gips eller brons, ibland med tillägg i oljefärg men hon arbetar även med teckning, akvarell och foto.

Observatorium

I Bianca Maria Barmens skulpturer intar människa, djur och ting olika positioner och förhåller sig på så sätt till varandra. Ytor och luftrum laddas med energi, som i en japansk zen-trädgård. Verken rör sig kring förlust, tid och minne, ofta i tillståndet mellan dröm och vakenhet. Det handlar om det inre och det yttre samt en annan tid än den fysiska tiden, men en tid som ändå måste förstås genom kroppen.

www.biancamariabarmen.se

English

Bianca Maria Barmen was educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen 1985-1992, she lives in Lund and has her studio in Landskrona's Seed Plant Creative Space. She has spent lengthy periods working in Japan and Cambodia and her works are on show at Stockholm's Museum of Modern Art and elsewhere.

Bianca Maria has created a number of public works throughout Sweden and Denmark. One example is The Conversation, the group of much appreciated sculptures outside the library in Höllviken, another is The Rabbit Stairs on Södra Förstadsgatan in Malmö.

The materials used in her sculptures are mainly plaster or bronze, sometimes with the addition of oil paints. She also works in drawing, watercolours and photography.

Observatorium

In Bianca Maria Barmen's sculptures humans, animals and objects assume varying positions and by so doing relate to each other. Space and airspace are charged with energy, as in a Japanese Zen-garden. The works revolve around loss, time and memory, often in the state between dreaming and wakefulness. It's all about the inner and the outer as well as a different time than the physical moment yet a time that must be understood through the human body.

www.biancamariabarmen.se

Tidigare utställning: Japan-Traditions and Pop Culture

2018, 5 maj-3 juni. Foto och film av Leif Almö.

2018 firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. Jubiléet uppmärksammas genom en rad aktiviteter i Japan och Sverige.

"JAPAN – Traditions & Pop Culture" är en hyllning till tradition men även förnyelse. Genom nya uttrycksformer inom olika områden genomsyras det japanska samhället av ständiga möten mellan gammalt och nytt – utan att skapa ett motsatsförhållande.

Respekten för det gamla kombinerat med inslag av nya element har skapat en kultur som gör Japan unikt. Där "WA", idén om harmoni och balans, fortfarande utgör grunden för kultur, mänskliga relationer och affärer.

Leif Almö är Honorär Generalkonsul för Japan sedan 2008. Han var i Japan första gången 1973. Genom sina många resor till Japan har han fått ett stort kontaktnät inom sport, kultur och näringsliv. Leif Almö har och har haft bolag inom bild och film sedan 1976.

Foto och film: Leif Almö

English

In 2018, Sweden and Japan celebrate 150 years of diplomatic relations. The anniversary is to be marked by a series of activities in Japan and Sweden.

"JAPAN - Traditions & Pop Culture" is a tribute to tradition but also renewal. Through new forms of expression in various areas, Japanese society is permeated by constant meetings between old and new - without creating contradiction.

Respect for the traditional, combined with features of new elements, has created a culture that makes Japan unique. Where "WA", the idea of harmony and balance, still forms the basis for culture, human relations and business.

Leif Almö has been Honorary Consul General for Japan since 2008. He went to Japan for the first time in 1973. Through his many trips to Japan, he has an extensive network of contacts in sports, culture and business. Leif started his first image and film company in 1976.

Photo and film: Leif Almö

Bild på ett kontsverk från utställningen Växtkamp på Falsterbo strandbad.

Tidigare utställning: Växtkamp

2018, 10 februari-22 april
Claudia Cavallar, Ladislav Kosa, David Krantz, Fredrik Lindqvist, Caroline Mårtensson, Mårten Nilsson och Roland Persson

Växter kan ibland uppfattas som ett harmlöst och banalt tema inom konsten. Så behöver det inte alls vara. Tvärtom! Växterna i denna utställning har mycket att berätta, t ex om vårt behov att tukta, skörda, njuta av, och kategorisera dem.

I utställningen gestaltas välordnad växtlighet som infogar sig i dekorativa mönster, industrialiserade och massproducerade krukväxter som lever sin tillvaro som fogliga inredningsdetaljer och växter som spränger alla gränser och utmanar det välkända och behagfulla.

De sju konstnärer, som gör denna utställning möjlig, har alla bidragit med sitt alldeles egna uttryck. De arbetar utifrån olika frågeställningar kring växternas betydelse för vår miljö och vårt välbefinnande samt hur vi påverkar och styr dem så att de uppfyller våra krav och passar in i våra liv.

Utställande konstnärer är:
Claudia Cavallar
Ladislav Kosa
David Krantz
Fredrik Lindqvist
Caroline Mårtensson
Mårten Nilsson
Roland Persson

Claudia Cavallar är en österrikisk arkitekt, verksam i Wien.Hon har gedigna kunskaper om formgivaren och arkitekten Josef Frank och har samarbetat med Svenskt Tenn.

Franks mönster har här delats in i ett system likt de indelningar som görs inom botanik. Systematiken är gjord efter hur Frank har byggt upp mönsterrepetitionen, t ex "Buketter", "Virvlar" och "Millefleur-medaljonger".

Denna översikt gjordes inför utställningen "Josef Frank Mönster- Möbler- Måleri", på Millesgården, Lidingö (2016).

Ladislav Kosa är född 1969 i Tjeckoslovakien och uppvuxen i Malmö. Han arbetar sedan 1995 som frilansande formgivare & illustratör med enskild firma och har haft en stor variation av uppdrag genom åren – från skivomslag, boklayouter och illustrationer till grafiska profiler. Han är medlem i Illustratörcentrum och Konstnärernas Kollektivverkstad Grafik, Malmö.

Ladislav Kosa är utbildad vid Östra Grevie Folkhögskola samt Kungliga Kunstakademin i Köpenhamn, Danmark.

David Krantz (f. 1965) är en Malmöbaserad konstnär som ställt ut bl. a. på Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö och Liljevalchs. Han har belönats med stipendier från Allan Dolméns, Ellen Trotzig, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Ester Almqvist, Stiftelsen Malmö Konsthall av år 1931 och Konstnärsnämndens Arbetsbidrag.

Han arbetar i huvudsak figurativt och utmärkande drag för hans konstnärskap är verklighet, perception, natur och stereoskopi.

Ladislav Kosa och David Krantz
Kalejdodynan
Animation, 3 minuter, 2012
Ladislav Kosa fick en fråga från Skånes hemslöjdsförbund om han, i egenskap av kreatör, ville göra ett verk som omtolkade klassiska skånska broderier. Han föreslog då, för konstnären David Krantz, att skapa något tillsammans. De hade tidigare samarbetat i olika kreativa sammanhang. Båda arbetar huvudsakligen digitalt i sina yrkesutövningar. David som konstnär och Ladislav som grafisk formgivare och illustratör, med inriktning på digitala kollage. Uttryckssätten hakar i varandra.

Inspiration inhämtades från äldre skånskt yllebroderi och det utmynnade i idén om en digitalt animerad åkdyna – det var lockande att tillföra en ny dimension åt den broderade bildvärlden. Passande musik togs fram med hjälp av Max Krümpelmann, som höll en fiol-och munspelskonsert för dem i sin bostad, och en inspelning gjordes på plats. Broderidetaljer skannades, fotograferades och bearbetades digitalt. Rörelsemönstret med de olika elementen, såsom växter, djur och figurer, togs fram i samklang med musiken.

De arbetade med animationen ungefär som en klassisk stopmotion-animering med klippdockor. Tekniken innebär att man flyttar en del, tar en bild och fortsätter förloppet tills en hel rörelse är uppbyggd. Resultatet är närmast en psykedeliskt brokig värld av förlopp som avlöser varandra i en kalejdoskopisk trip.

Caroline Mårtensson
Caroline Mårtensson är född 1977 i Helsingborg och bosatt i Lund. Hennes konstnärliga praktik är tvärvetenskaplig, forskningsbaserad och ofta plats- eller situationsbunden. Hon är djupt engagerad i miljö- och klimatfrågor. Under senare år har hon fokuserat på hur konstnärliga metoder och gestaltningar kan medverka i förmedlingen och diskussionen av frågeställningar inom dessa områden.

Under 2018 arbetar hon med ett projekt som utgår från Kristianstads Vattenrike, Man and biospherere (arbetstitel), och som kommunicerar en del av den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna utifrån ett lokalt exempel, Kristianstad, delvis beläget -2,32m under havsnivå. Genom den lokala kontexten är målet att göra klimatfrågan nära och personlig i stället för fjärran och abstrakt. Ett samarbete med Kristianstads Konsthall, Biosfärenheten i Kristianstad och ett nätverk av konstnärer forskare och kommunanställda.

Caroline har ställt ut bl. a. på Malmö konstmuseum, Ystad konstmuseum och Göteborgs konsthall.

Flora, plantae ornativae, (2014) är ett arkivskåp byggt av Ikeas hyll- och skåpsystem Ivar, och refererar till Josef Frank och Estrid Ericsons Flora, ett mahognyskåp med växtplanscher från Nordisk Flora och med inspiration från Linnés Hammarby, utanför Uppsala.

I Flora, plantae ornativaes bakstycke finns tre kikhål genom vilka det går att se ett subjektivt arkivurval för professionell odling. Här delar besprutningsdagböcker från 1960-70-talen utrymme med exempel från dagens biologiska bekämpning och de måttsatser för frukt som tillämpades före Sveriges EU-tillträde. Skåpets dörrar och gavlar är dekorerade med schablontryck av vår tids vanligaste prydnadsväxter.

The Voyage, 7.37min
video, 2014.
"Genom en ensam växts tragikomiska resa på transportband genom växthusskeletten, skildras det sorgliga i nedläggningen av en fungerande verksamhet, men även det speciella vårvinterljuset som jag aldrig upplevt någon annanstans än just här."

Sediment
Dukarna är fiberväv som används på odlingsborden för att reglera växternas vattenuppsugningsförmåga. Färgskiftningarna beror på jord- och växtavlagringar och har tillkommit under produktionen.

Fredrik Lindqvist är bosatt i Ingolstadt, Tyskland, men har sina rötter i Bromölla i nordöstra Skåne. Fredrik, som är född -68, har studerat vid konstskolan i Kristianstad, Konsthögskolan i Umeå, Konstakademien i Düsseldorf samt Meisterschüler i Tyskland. Han har belönats med en mängd utmärkelser, t ex Stora Grafikpriset (1995), Palle Pernevis Konststipendium (2002), Iaspis stipendium (2006) samt Kristianstads kommuns Kulturpris (2015). Hans konst har bl a visats i Tyskland, Vitryssland och ett stort antal platser i Sverige. 2007 ställde han ut i Kina tillsammans med andra inbjudna konstnärer som gör träsnitt.

Fredrik Lindqvist ställer ut textila blommor och insekter som bär tryck av träsnitt. De överdimensionerade objekten för tankarna till skräckfilmens, men också till dagens genmanipulerade värld. Samtidigt beskriver tygskulpturerna en värld, sedd ur barnets ögon, där sagor, drömmar, fantasi, lek och rädsla spelar en stor roll.

Träsnittet, som teknik, trycks i vanliga fall på vitt papper och oftast i litet format. Här kommer träsnittet till uttryck i överväldigande blommor och insekter och ger på så sätt ett ännu mer påtagligt intryck. Objekten är sammansydda med stygn av grov svart tråd, vilket förstärker det grova och kraftfulla.

Mårten Nilsson är född 1963 och är utbildad på Grafikskolan Forum, 1987–1992. Han bor och är verksam i Malmö där han arbetar med grafik och tredimensionella verk.

I sin tidiga grafiska produktion inspirerades han av upprepningar och mönster, gärna från naturen, men när han 2007 började jobba tredimensionellt omvandlades dessa mönstren till ett stycke faktisk natur.

Sedan 2014 har Mårten Nilsson arbetat med projektet Spaced light ground, en installation tillverkad av knypplade eller virkade dukar, inköpta på olika loppmarknader. Han klipper ut delar av dukarna. Dessa delar färgas med akrylfärg och formas till en organisk växtlighet. Med detta material skapas installationer utifrån hur utställningsrummet ser ut.

Roland Persson är född 1963. Han bor och är verksam på Värmdö och är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och på Kungliga konsthögskolan, Stockholm. Roland arbetar med skulptur och är representerad i ett flertal svenska kommuner. Han har gjort ett stort antal offentliga gestaltningsuppdrag och haft flera utställningar, både i Sverige och utomlands.

"Victoria Amazonica" presenteras både som ett eget levande väsen i rummet och som ett musealt föremål. Dess färg och material förekommer inte i naturen, utan sätter igång betraktarens egna fantasi.

"Mother" är full av växtlighet och förruttnelse. Dess koppling till mänskliga aspekter, när den översvämmar sin dubbelsäng och växer ut över golvet, är ett försök att skapa bilder av mänskliga relationer och förutsättningar, samtidigt som det är ett slags porträtt.

English

Plants can sometimes be thought of as a harmless or banal theme in the artistic world. It does not have to be so. Quite the contrary! The plants in this exhibition have much to tell, for example of our need to prune, tame, harvest, to relish them and categorise them.

This exhibition displays well-organised flora which hide themselves within decorative patterns, industrialised and mass-produced pot plants which live their lives as amenable interior design details and plants which break boundaries and challenge the well-known and comfortable.

The seven artists who make this exhibition possible have all contributed with their own personal impressions. They work from different perspectives concerning the plants' meaning for our environment and well-being as well as how we affect and form them so that they fulfil our requirements and fit into our lives.

The exhibiting artists are:
Claudia Cavallar
Ladislav Kosa
David Krantz
Fredrik Lindqvist

Caroline Mårtensson
Mårten Nilsson
Roland Persson

Claudia Cavallar is an Austrian architect, working in Vienna.She has made in-depth studies of the work of the designer and architect Josef Frank and has collaborated with Svenskt Tenn.

In this exhibit Frank's designs have been separated into a system similar to that which is used in botany. The systematic is the same way that Frank built up his pattern repeats, e.g. "Bouquets", "Swirls" and "Millefleur-medallions".

This description was first made at the "Josef Frank Patterns-Furniture - Painting" exhibition at Millesgården, Lidingö (2016).

Ladislav Kosa was born in Czechoslovakia in 1969 and grew up in Malmö. Since 1995 he has been working as a self-employed freelance designer and illustrator and has had a wide variety of commissions over the years – from album covers, book layouts and illustrations to graphic profiles. He is a member of the Illustratörcentrum and Konstnärernas Kollektivverkstad Grafik, Malmö.

Ladislav Kosa was educated at Östra Grevie Folkhögskola and the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark.

David Krantz (born 1965) is a Malmö based artist who has exhibited at Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö and Liljevalchs. He has received awards from Allan Dolméns, Ellen Trotzig, Helge Ax:son Johnsons Foundation, Ester Almqvist, the 1931 Malmö Konsthall Foundation and the Swedish Arts Grants Committee's Allowance.

His work is primarily figurative and characteristic features for his artistry are reality, perception, nature and stereoscopes.

Ladislav Kosa and David Krantz
Kalejdodynan (Kaleidopillow)
Animation, 3 minutes, 2012
The Scanian Arts and Crafts Society asked Ladislav Kosa if he would create a work which reinterpreted classic Scanian embroidery. He suggested to the artist David Krantz that they should collaborate on the work (they had previously worked together in a variety of creative contexts). Both artists mainly use digital format in their creative work, David as an artist and Ladislav as a graphic designer and illustrator with focus on digital collage. These modes of expression are linked with one another.

Inspiration was drawn from older Scanian woollen embroideries and this resulted in the idea of a digitally animated travelling cushion - it was appealing to create a new dimension to the embroidered picture world. Appropriate music was created with the help of Max Krümpelmann, who held a concert with violin and mouth organ for them in his home, during which a recording was made. Embroidery details were scanned, photographed and digitally reworked. The pattern of movement with the different elements, such as plants, animals and figures, was created in harmony with the music.

The animation work is approximately the same as classic stop-motion animation using cut-outs. The technique requires moving a piece, taking a picture and repeating the process until a complete movement is captured. The result is an almost gaudy psychedelic world of time-lapses which succeed each other in a kaleidoscopic trip.

Caroline Mårtensson was born in Helsingborg in 1977 and lives in Lund. Her artistic practice is interdisciplinary, research-based and often site or situation specific. She is deeply engaged in climate and environmental issues. Lately she has been focusing on how artistic methods and creations can contribute to mediations and discussions ofquestions within these areas

In 2018 she will be working on a project which is based on Vattenriket in Kristianstad, Man and biospherere (working title), which will communicate a part of the complexities that we face in relation to climate change using a local example, Kristianstad, parts of which lie 2.32 metres below sea-level. Using the local context the aim is to bring climate issues up close and personal rather than distant and abstract. A collaboration with Kristianstads Konsthall, the Biosphere Reserve in Kristianstad and a network of artists, researchers and municipal workers.

Caroline has exhibited at Malmö Art Museum, Ystad Art Museum och Göteborgs Konsthall.

Flora, plantae ornativae, (2014) is a filing cabinet built from IKEA's Ivar shelf and cupboard system and makes reference to Josef Frank and Estrid Ericson's Flora, a mahogany cupboard with flower plates from Nordisk Flora and inspired by Linnaeus' Hammarby (a historic house museum outside Uppsala).

In the backpiece of Flora, plantae ornativae there are three peepholes through which it is possible to see a subjective archive selection for professional cultivation. Spraying diaries from 1960-1970 share space with examples from present day biological preventatives and the measurement rules for fruits which were used prior to Sweden's entry into the European Union. The doors and sides of the cupboard are decorated with print stencils of our most common decorative plants.

The Voyage
video, 7.37 minutes, 2014
"Using a solitary plant's tragi-comic journey by conveyor belt through the skeleton of a glasshouse, we relate the sorrow of the closure of a working business, but also the special spring/winter light which I have never experienced anywhere other than right here"

Sediment
The cloths are woven fibre as used on the growing benches to regulate the plant's water absorption capabilities. Changes in colour depend on the soil and plant deposits and have emerged during production.

Fredrik Lindqvist lives in Ingolstadt, Germany, but has his roots in Bromölla in north-east Skåne. Fredrik, who was born in 1968, has studied at art school in Kristianstad, the Academy of Fine Arts at Umeå University, Arts Academy of the city of Düsseldorf as well as Meisterschüler in Germany. He has been awarded a number of honours e.g. Stora Grafikpriset (1995), Palle Pernevis Konst-stipendium (2002), Iaspis stipendium (2006) and Kristianstads kommuns Kulturpris (2015). His art has been exhibited in Germany, Belarus and a largenumber of places in Sweden. In 2007 he was invited to exhibit in China with other artists who produce woodcuts.

Fredrik Lindqvist exhibits textile flowers and insects which carry the imprint of woodcuts. The over-dimensioned objects lead our thoughts to horror films, but also to today's gene-manipulated world. At the same time the cloth sculptures describe a world, seen through a child's eyes, where stories, dreams, imagination, games and fear play a large role.

Woodcuts, as a technique, are usually imprinted on white paper, often in small format. Here the woodcuts find expression in overwhelming flowers and insects and in doing so make an even more obvious impression. The objects are sewn together with stitches of coarse black thread, which emphasise the coarse and powerful.

Mårten Nilsson was born in 1963 and studied at Grafikskolan Forum from 1987 to 1992. He is based in Malmö where he works with graphics and 3D.

In his early graphic works he was inspired by repetition and patterns, ideally from the natural world but when he began working threedimensionally in 2007 these patterns changed to a piece of actual nature.

Since 2014 Mårten Nilsson has worked on the project Spaced light ground, an installation manufactured of lacework or crocheted cloths, bought at various flea-markets. He cuts out various sections of the cloths which he then colours with acrylics and forms to an organic plant form. This material is used to create installations based on the way the exhibition area looks.

Roland Persson was born in 1963. He is based on Värmdö and studied at the Academy of Fine Arts at Umeå University and at the Royal Institute of Art in Stockholm. Roland works with sculpture and his works are represented in several municipalities in Sweden. He has produced a large number of public commissions and has had several exhibitions, both in Sweden and abroad.

Victoria Amazonica is presented both as an individual living entity in the room and as a museum artefact. Its colour and material does not occur in nature but ignites the observer's own imagination.

Mother is full of vegetation and decay. Its connection to the human aspect, when it floods from its double bed and grows out over the floor, is an attempt to create a picture of human relations and conditions whilst at the same time being a type of portrait.

Tidigare utställning: Till havs

2017, 28 oktober-21 januari

Lennart Alves, fotogram
Johan Blomdell, installation
Gunvor Nelson, video
Magnus Petersson, foto, modell
Jason de Caires Taylor, video
Skolplanscher

Havet har länge varit ett omtyckt motiv inom konsten och även idag undersöker konstnärer människans relation till havet. I denna utställning visar fem samtidskonstnärer verk där hav och vatten spelar en avgörande roll. De rör sig såväl över som under ytan, utforskar gammalt och skapar nytt samt gör oss medvetna om havets betydelse för allt levande.

Lennart Alves

Lennart har arbetat med de flaskor han har hittat längs Barents hav och Östersjöns stränder. Detta arbete resulterade i utställningen "210 bottles" som visades på Wadström Tönnheim Gallery i Skanör 2015. Utställningen refererar till Andy Warhols "210 Coca-Cola bottles" och har även samma storlek på bilderna, 145 x 209 cm. Det fotografi som visas här är ett inlån från Vellinge kommun som köpte in verket under utställningen i Skanör. Fotografiet är ett fotogram, vilket innebär att det saknas ett negativ och finns endast i ett exemplar.

Det som intresserar Lennart Alves är dubbelheten i bilderna. De är både poetiska abstraktioner och konkreta avbildningar.

De senaste årens fotografiska serier är inspirerade av fotopionjären Anna Atkins, som på 1800-talet fotograferade tång som hon hittat längs den engelska kusten. Den stora skillnaden är att dagens stränder inte endast har tång. Lennart Alves har dessutom använt samma fotografiska process som Atkins, dvs cyanotypi.

www.lennartalves.com/

Cyanotypi är en fotografisk process som resulterar i en cyanblå kopia. Ingenjörer använde denna process långt in på 1900-talet som ett enkelt och billigt alternativ för att skapa kopior på ritningar – det som kallades "blueprints". Till denna process används två kemikalier: ammoniumferricitrat och kaliumferricyanid

Johan Blomdell

Johan Blomdells konstnärskap rör sig runt en form av berättelser eller skeenden som iscensätts och låter betraktaren ta del av, och uppleva, en oväntad och kanske ny bildvärld.

Konsthantverket, och då främst bruksgodset, är något han ständigt återkommer till. Genom åren har han med skenbar lätthet rört sig mellan porslin, stengods och lergods. Hela tiden med en hög grad av hantverksskicklighet och finess som signum.

Johan Blomdell har studerat vid Nyckelviksskolan i Stockholm, Leksands Folkhögskola samt Konstfack i Stockholm. Ateljén ligger i ett naturskönt Falsterbo och dit är man välkommen efter överenskommelse.

Inför utställningen har Johan Blomdell, i verken Panta rei och Poseidons Trädgård, utforskat havet och vattnet som element. Dethar lett till två iscensättningar; den ena där föränderligheten står i centrum och den andra ett försök att låsa eller fånga tiden. Båda verken kretsar kring tidens flyktighet och vårt förhållningssätt till detta.

Vattnet är inget främmande för honom. Han började dyka under 80-talet och har sedan dess fått uppleva hur haven förändrats och hur tidigare undersköna platser förvandlats till ofruktbara undervattensöknar.

Gunvor Nelson

Gunvor Nelson (född 1931) är en av de mest uppmärksammade filmarna inom den klassiska amerikanska avantgardefilmen.

Hon växte upp i Kristinehamn. Modern var lärare och fadern chefredaktör och ägare till Kristinehamns-Posten. Efter studentexamen studerade hon vid Konstfack, men flyttade till USA och Kalifornien 1953 för studier i konst och konsthistoria.

Nelson träffade sin blivande man, Robert Nelson, när hon studerade vid California School of Fine Arts (från 1961 San Francisco Art Institute). Robert Nelson är en av den amerikanska avantgardefilmens stora humorister. Paret Nelson var en vital del av den nya filmkultur som växte fram i San Francisco-området och de spelade en betydande roll för filmkooperativet Canyon Cinema, ett av USAs äldsta och mest respekterade.

Gunvor Nelson gjorde sina två första filmer tillsammans med Dorothy Wiley. Wiley var gift med konstnären William T. Wiley, som i sin tur gjorde filmer tillsammans med Robert Nelson. Gunvor Nelsons och Dorothy Wileys debut Schmeerguntz (1966) är en humoristisk och grotesk feministisk klassiker där småbarnsmoderns vardag kontrasteras med det amerikanska kvinnoidealet.

Nelsons filmskapande är kompromisslöst och hon utgör en unik röst inom experimentfilmen. Själv betecknar hon sina filmer som "personal films". Ett genomgående drag är den starka kopplingen till hennes eget liv och de egna erfarenheterna. De tidiga filmerna utgår från en yngre kvinnas erfarenhetsvärld, och kulminerar i My Name Is Oona (1969), ett expressivt porträtt av hennes dotter, och i Moons Pool (1973), en existentiellt-expressiv undervattensresa, kretsande kring den egna kroppen.

Med Trollstenen (1976) som skildrar Nelsons familj och uppväxt inleds en serie filmer om Kristinehamn och om familjen. På ett för Nelson typiskt sätt uppgår det privata och det platsbundna i det allmängiltiga och universella. Familje- och generationsskildringen, Red Shift (1984), och det smärtsamt sensitiva porträttet av Nelsons döende mor i Time Being (1991) anses som höjdpunkterna i hennes produktion om hemstaden och familjen.
Vid den här tiden (1983-1990) gjorde Nelson också sammanlagt fem olika collagefilmer, samtliga på Filmverkstan i Stockholm. Här får Nelsons egna associationer och experimenterandet med den animerade bilden fritt utrymme. Filmerna anses ofta vara hennes mest krävande, samtidigt som de är de mest nyskapande.

Nelson flyttade tillbaka till Kristinehamn och Sverige i december 1992, ett återvändande som det går att ana redan i hennes rytmiskt klippta collagefilm Frame Line (1983). Efter att Nelson återvände till Sverige övergick hon snart till digital video och återupptäcktes av den inhemska konstscenen, vilket resulterade i flera priser och retrospektiv både i hemlandet och utomlands.

Gunvor Nelson har också präglat flera filmgenerationer som lärare i film vid framför allt San Francisco Art Institute (1970-1992).

John Sundholm (2012), Svensk filmdatabas

Magnus Petersson

Det övergivna rummet är ett återkommande tema i Magnus Peterssons konstnärskap. Människor blir närvarande genom de spår de lämnat efter sig i miljöer som övergivits, gått förlorade eller ännu ej tagits i bruk. Det välbekanta och vardagliga glider undan mot ett skymningsland som konstnären skapar, återskapar eller återupptäcker.

Magnus arbetar bl.a. med sonarbilder av skeppsvrak samt bygger modeller vilka han iscensätter som frysta utsnitt av en fiktiv tid och plats.

Magnus Petterson är född 1971 och verksam i Halltorp, Småland. Han är utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har ställt ut i Sverige, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Estland, Litauen och USA.

www.magnuspetersson-art.com/

Jason deCaires Taylor

Jason deCaires Taylor föddes 1974 i Dover, Kent, Storbritannien. Han är skulptör och mest känd för sina platsspecifika undervattens-installationer som med havets hjälp utvecklas till konstnärliga korallrev. I dessa verk förenas hans skickligheter som skulptör, undervattenfotograf, marin naturvårdare och dykinstruktör.

Under de senaste decennierna har 40% av alla naturliga korallrev förstörts. Man räknar med att samtliga korallrev kommer att vara hotade redan 2050 på grund av miljöförstöring. Jason deCaires Taylor vill få oss att bli medvetna om hur vi påverkar miljön och uppmanar oss till förändring. Han vill också få oss att uppskatta den hisnande skönhet som finns under havsytan. Skulpturerna är gjorda av ph-neutrala material som koraller kan växa på. I verken upplever vi förgänglighetens, återfödelsens och förvandlingens estetik.

Jason deCaires Taylor studerade skulptur vid London Institute of Arts och tog examen där 1998.

www.underwatersculpture.com/

Skolplanscher

Skolplanscher var ett äldre sätt att med hjälp av illustrationer förmedla kunskap i skolorna.
Vanliga förekommande motiv är bland annat växter, djur, årstider, olika miljöer, historiska händelser och bibliska historier. De var vanliga i folkskolan i Sverige från 1890-talet till 1970-talet.
Skolplanscherna är numera ett stort samlarobjekt och vissa är gjorda av kända konstnärer såsom Bruno Liljefors och Nils Tirén.

De skolplanscher som visas är inlånade från Malmö Museer.

English

The sea has long been a preferred motif within the art world and to this day artists investigate man's relationship with the sea. In this exhibition five contemporary artists display works where sea and water play a crucial part. They move above as well as below the surface, explore the old and create the new and make us aware of the sea's importance to all things living.

Lennart Alves

Lennart has worked with bottles that he has found on the beaches of the Barents and Baltic Seas. This work produced the "210 bottles" exhibition which was displayed at the Wadstrom Tönnheim Gallery in Skanör in 2015. The exhibition refers to Andy Warhol's "210 Coca-Cola bottles" and has the same sizing for the pictures, 145 x 209cm. The photography on display here is on loan from Vellinge municipality which bought the work from the exhibition in Skanör. The photography is a photogram, which means that there is no negative and that there is only one version.

Lennart Alves is interested in the duplicity of the pictures. They are both poetic abstracts and concrete depictions.

The photographic series of recent years are inspired by photography pioneer Anna Atkins, who in the 1900th century photographed seaweed which she found along the English coastline. The big difference with the beaches of today is that seaweed is not the only thing you find. Lennart Alves has used the same photographic process as Atkins, i.e. cyanotype.

www.lennartalves.com/

Cyanotype is a photographic printing process that produces a cyan-blue print. Engineers used the process well into the 20th century as a simple and low-cost process to produce copies of drawings, referred to as blueprints. The process uses two chemicals: ferric ammonium citrate and potassium ferricyanide.

Johan Blomdell

Johan Blomdell's artistry revolves around a form of narrative or staged development which allows the observer to become a part of and experience an unexpected, and possibly new, world of pictures. Handicrafts, and particularly everyday articles, are something that he regularly returns to. Over the years he has, with apparent ease, moved between porcelain, stoneware and pottery. At all times with a characteristically high level of skill and finesse.

Johan Blomdell studied at Nyckelviksskolan in Stockholm, Leksands Folkhögskola and the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. His studio is in Falsterbo and you are welcome to visit him there byprior arrangement.

For this exhibition Johan Blomdell has, in his works Panta rei and Poseidon's Garden, researched the sea and water as elements. This has led to two settings; one where changerability is the central point and the other an attempt to trap or capture time. Both works revolve around the fleetingness of time and our attitude towards it .

Johan is no stranger to the water. He took up diving during the 1980s and since then has been able to experience how the sea has changed and how previously exquisitely beautiful places have been transformed into barren underwater deserts.

Gunvor Nelson

Gunvor Nelson is one of the most highly acclaimed filmmakers in classic American avant-garde film.

She grew up in Kristinehamn. Her mother was a teacher and her father was the owner and editor-in-chief of the local newspaper, Kristinehamns-Posten. On leaving school she studied at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, but moved to the US and California in 1953 to study art and art history.

Nelson met her husband-to-be Robert Nelson when she was studying at the California School of Fine Arts (from 1961 onwards, the San Francisco Art Institute). Robert Nelson was one of the great humourists of the American avant-garde. The Nelsons were a vital part of the new film culture that evolved in the San Francisco area and they played a key role in one of America's oldest and most respected film cooperatives, the Canyon Cinema.

Gunvor Nelson made her first two films together with Dorothy Wiley, wife of the artist William T. Wiley, who in his turn made films with Robert Nelson. Gunvor Nelson and Dorothy Wiley's debut Schmeerguntz (1966) is a humorous and grotesque feminist classic in which the everyday reality of the life of a mother of young children is contrasted with the ideal of the American woman.

An uncompromising filmmaker, Nelson has a unique voice in experimental cinema. She regards her own works as "personal films", the recurring element being the strong connection to her own life and experiences. The early films are based around the experiences of a younger woman, culminating in My Name Is Oona (1969), an expressive portrait of her daughter, and Moons Pool (1973), an existentially expressive underwater journey which centres around her own body.

With Trollstenen ('The Magic Stone', 1976), which centres on Nelson's family and upbringing, she began a series of films about Kristinehamn and her family. Typically for Nelson, elements which are local and private fuse together with the general and universal. Nelson's family and generational study Red Shift (1984), and her painfully sensitive portrayal of her dying mother in Time Being (1991) are regarded as the high points of her family and hometown productions.

Around this time (1983-1990) Nelson also made a total of five different collage films at Filmverkstan in Stockholm, works which gave free rein to her own associations and her experimentation with animated images. These films are often regarded both as Nelson's most demanding and most creative works.

Nelson moved back to Kristinehamn and Sweden in December 1992, a homecoming already hinted at in her rhythmically edited collage film Frame Line (1983). Having returned to Sweden she quickly moved on to digital video and was rediscovered in Swedish art circles, resulting in a number of awards and retrospectives both at home and abroad.

Gunvor Nelson has also influenced several generations of filmmakers in her role as a teacher, primarily at the San Francisco Art Institute (1970-1992).
John Sundholm (2012), Swedish film database

Magnus Petersson

Abandoned space is a recurring theme in Magnus Petersson's artistry. People are present because of the tracks they leave behind in environments which have been abandoned, lost or not yet been used. The usual and the daily slip away into a twilight world that the artist creates, recreates and rediscovers.

Magnus works with, amongst other things, sonar images of shipwrecks and builds models which he sets as frozen extracts from a fictional time and place.

Magnus Peterson was born in 1971 and works in Halltorp, Småland. He was educated at the Nordic Art School in Karleby, Finland and at Valand School of Fine Arts in Gothenburg. He has exhibited in Sweden, Germany, Russia, France, Estonia, Lithuania and the USA.

www.magnuspetersson-art.com

Jason deCaires Taylor

Jason deCaires Taylor was born in 1974 in Dover, Kent, United Kingdom. He is a sculptor and is best known for installing site-specific underwater sculptures which, with the sea's help, develop into artificial coral reefs. These works integrate his skills as a sculptor, underwater photographer, marine conservationist and diving instructor.

Over the past few decades, 40% of our natural coral reefs have been lost. It is expected that all coral reefs will be in danger by 2050 due to environmental damage. Jason deCaires Taylor wants to make us aware of how we affect our environment and to encourage us to change our ways. He also wants to make us appreciate the dizzying beauty to be found under the water surface. The sculptures are constructed using pH-neutral material upon which the coral can grow. The works allow us to experience the aesthetics of decay, rebirth and metamorphosis.

Jason deCaires Taylor studied sculpture at London's Institute of Arts and graduated from there in 1998.

www.underwatersculpture.com

School posters

School posters were an older method of imparting knowledge in schools through the use of illustrations. Regularly recurring motifs include plants, animals, seasons, different milieu, historical events and biblical stories. The posters were common in Swedish elementary schools from the 1890s to the 1970s. School posters are now highly collectible and some are made by well-known artists such as Bruno Liljefors and Nils Tirén.

The school posters exhibited are on loan from Malmö Museums

Tidigare utställning: Fem fotografer ser på naturen

2017, 16 september-15 oktober
Josefin Nilsson, Anna Ulmestrand, Felix Heintzenberg, Patrik Larsson, Anders Henriksson

Anders Henriksson, naturfotograf, föreläsare och författare, Jonstorp

Anders bor i nordvästra Skåne och har ett förflutet som gymnasielärare i naturorienterande ämnen. Sedan 1999 har han arbetat heltid i familjeföretaget Picta Natura där han producerar texter och bilder kring temat natur och naturvetenskap. I produktionen ingår ett tiotal kända läroböcker. På senare år har han även haft flera utställningar. Bland favoritmotiven finns vanliga men förbisedda växter och djur i närmiljön. Anders valdes in i Naturfotograferna 2009 och i Photo Natura 2010.

Anna Ulmestrand, makrofotograf, föreläsare och författare, Göteborg

Anna är vad hon kallar en "grafisk fotograf". "Jag söker inte främst efter motiv utan snarare efter kontrast och det som i mina ögon är annorlunda" säger Anna. Hon fotograferar uteslutande makro, alltid på fri hand och aldrig med blixt.Anna uppskattade tidigt att uttrycka sig konstnärligt. Både inom konst, foto och musik och har arbetat med reklam sedan 18 års ålder. Hon har föreläst om makrofotografering sedan 2008 i bl a Finland, på Åland, i Norge och runt om i Sverige, nu senast för Canon on tour på Scandinavian Photo i Malmö. Anna valdes in i Naturfotograferna 2014.

Patrik Larsson, landskapsfotograf, föreläsare och fotolärare, Göteborg

Patrik är fotograf med passion för landskap, från små omsorgsfullt utvalda utsnitt till stora vyer. "Jag ser kameran som ett verktyg till att förmedla en upplevelse. Ljuset, motivet och känslan är det som får mig att trycka på avtryckaren" säger Patrik. "Kust och berg är det som tilltalar mig mest. Att få lära och inspirera andra är viktigt för mig. Jag har arbetat som lärare inom foto och friluftsliv under några år och håller även kurser och föredrag". Patrik valdes in i Naturfotograferna 2010.

Felix Heintzenberg, naturfotograf, biolog, pedagog, författare, Lund

Felix arbetar som gymnasielärare i biologi i Vellinge, driver egna förlaget Bio & Fokus förlag och har gett ut ett antal naturböcker varav två utsetts till årets Pandabok av Världsnaturfonden WWF. Felix fotografi har vunnit priser i internationella fototävlingar. Han har också gjort reportage för naturtidskrifter och inslag för radio och TV. Boken "Arktis, liv i en värld av is och snö" nominerades 2016 till Augustpriset som bästa faktabok. Felix valdes in i Naturfotograferna 2014.

Josefin Nilsson, naturfotograf, biolog och journalist, Vimmerby

Josefin har bl. a. arbetat för Naturmorgon på Sveriges Radio. Hon utgår ofta ifrån miljöjournalistik i sina naturfotografiska projekt. I sin fotografering söker hon sig både till naturens magi och till berättelsen bakom motiven. Hennes bildstil kännetecknas till stor del av att fånga stämningar och ögonblick på ett kreativt sätt. 2015 var hon med om att starta upp Young Nordic Nature Photographers. Josefin har givit ut tre fotoböcker och har deltagit i ett trettiotal fotoutställningar bland annat på Naturhistoriska Riksmuseet. Josefin valdes in i Naturfotograferna 2016.

English

Anders Henriksson, nature photographer, lecturer and author, Jonstorp

Anders lives in north-west Skåne and was previously a high-school teacher of nature-oriented subjects. Since 1999 he has been working full time at PictaNatura, a family owned company, where he produces text and pictures on the themes of nature and natural science. His back catalogue includes a number of well-known teaching books. In recent years, he has also had several exhibitions. Among his favourite subjects are the common yet overlooked plants and animals in our close surroundings.Anders was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2009 and into Photo Natura in 2010.

Anna Ulmestrand, macro photographer, lecturer and author, Göteborg

Anna is a self-described "graphic photographer". "First and foremost, I seekcontrast and that which is, to my eyes, different – rather than motif" says Anna. She photographs exclusively in macro format, always hand-held and never using flash. Anna began to express herself artistically at an early age within art, photography and music and has worked in advertising since she was 18 years old. She has lectured on macrophotography since 2008 in Finland, on Åland, in Norway and throughout Sweden most recently with 'Canon on tour' at Scandinavian Photo in Malmö.Anna was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2014.

Patrik Larsson, landscape photographer, lecturer and photography teacher, Göteborg

Patrik is a photographer with a passion for landscapes, from small carefullychosen snippets to far-reaching views. "I see the camera as a tool by which to communicate an experience. Light, motif, and emotion are what make me press the shutter release" says Patrik. "Coast and mountains are what speak to me the most. To be able to teach and inspire others is important to me. I have worked as a teacher of photography and outdoor life for many years and run courses and give lectures".Patrik was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2010.

Felix Heintzenberg, nature photographer, biologist, pedagogue, author, Lund

Felix works as a high school biology teacher in Vellinge, runs his own publishing house Bio & Fokus förlag and has published many nature books of which two have been chosen as Book of the Year by the World Wildlife Fund. Felix's photographs have won prizes in international photography competitions. He has also written articles for nature magazines and features for radio and TV. The book"Arctic, life in a world of ice and snow" was nominated as best factual book for the August prize in 2016.Felix was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2014.

Josefin Nilsson, nature photographer, biologist and journalist, Vimmerby

Josefin has worked for Swedish radio's Nature Morning programme, amongst other things. Her nature photography projects often have their basis in environmental journalism. In her photography, she seeks out both the magic of nature and the story behind the motif. To a considerable extent her style is characterised by capturing atmosphere and the moment in a creative way. In 2015, she was part of the creation of Young Nordic Nature Photographers. Josefin has hadthree books of photographs published and has taken part in over thirty photography exhibitions including one at the Natural History Museum in Stockholm.Josefin was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2016.