Kvalitetsmätning av luften genomförs i Höllviken

För första gången ska nu en mätning av lättflyktiga kolväten göras i Vellinge kommun. Mätningen görs på Falsterbovägen i Höllviken under en månad med start i mitten av mars.

Det som mäts är VOC (Volatile organic compounds), det vill säga lättflyktiga kolväten. VOC bildas bland annat vid ofullständig förbränning (oljepannor) och vid förgasning av lösningsmedel och drivmedel. Många föroreningar i denna grupp är cancerframkallande och kan påverka nervsystem och arvsmassa. VOC bidrar även till bildning av marknära ozon.

Mätningarna utförs av Skånes Luftvårdsförbund, ett samarbetsförbund där bland annat Vellinge kommun ingår och sker samtidigt i alla Skånes kommuner.

Syftet med mätningarna är undersöka om halten VOC överskrider miljökvalitetsnormen enligt luftkvalitetsförordningen. Vid ett överskridande av halterna av de luftföroreningar som anges i luftkvalitetsförordningen kan en kommun vara tvungen att vidta åtgärderna för att förbättra luftsituationen. I Skåne har exempelvis Malmö och Helsingborg tagit fram åtgärdsplaner för förbättrad luftkvalitet för de områden där miljökvalitetsnormerna överskridits.

Mätresultaten kommer att sammanställas av Skånes Luftvårdsförbund till en rapport under hösten 2017. Platsen för mätningen har utsetts av Skånes Luftvårdsförbund, som bedömt att den är representativ för Vellinge kommun.