Bygglovsbefriade åtgärder så kallade Attefallshus

Detta gäller för de så kallade Attefallshusen

Miljö- och Byggnadsnämnden har fattat beslut om en policy för områden som betraktas som särskilt värdefulla

Policy (PDF-dokument, 2,8 MB) för hantering av vissa bygglovbefriade åtgärder inom områden som utgör värdefull miljö.

Storlek på ett Attefallshus

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Var får ett Attefallshus placeras

Ett Attefallshus får inte placeras närmare än 4,5 m mot gata och allmänning.
Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter mot granne, krävs berörda grannars medgivande. Samtliga lagfarna ägares godkännande ska skickas in samtidigt med anmälan. Nekar grannarna får Miljö- och Byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Strandskydd och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler. Kontakta Miljö- och Byggnadsnämnden om vad som gäller i ditt fall.

Vad får ett Attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga eller bastu.

Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Anmälan granskas på samma sätt som ett bygglov vad det gäller tillgänglighet och Boverkets Byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS, ska följas.

I vissa fall krävs bygglov

För Attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Miljö- och Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö.
Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
Policy (PDF-dokument, 2,8 MB) för hantering av vissa bygglovbefriade åtgärder.

Om du vill uppföra ett Attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler.

Process

Här kan du läsa hur hela processen ser ut, från det att du lämnar in anmälan till Miljö- och Byggnadsnämnden till att du fått ett slutbesked för din färdiga byggnad.

Vad du behöver lämna in till kommunen

  • Anmälansblankett underskriven
  • Situationsplan med det nya huset inritat och mått till tomtgränserna. Placeras huset närmare tomtgräns än 4,5 m ska samtliga lagfarna ägare till angränsande tomt godkänna placeringen.
  • Planritning i skala 1:100 måttsatt
  • Fasadritningar i skala 1:100 med färgsättning
  • Konstruktionsritning
  • Förslag till kontrollplan. Om det behövs kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av denne.
  • Anmälan av kontrollansvarig om huset innehåller vatten och avlopp.

Vad händer efter anmälan?

Ett beslut ska fattas inom fyra veckor från det att alla handlingar har kommit in och är kompletta.
Handläggningstiden kan förlängas till åtta veckor om ärendet är av principiell betydelse.

Kontrollansvarig
Du behöver en kontrollansvarig om huset som du tänker bygga innehåller vatten och avlopp, tillexempel dusch, toalett och kök.

Tekniskt samråd
Normalt krävs inte tekniskt samråd om du uppför ett Attefallshus. Men Miljö- och Byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.

Kontrollplan
Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Startbesked
Du måste ha fått ett startbesked från Miljö- och Byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt Attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Arbetsplatsbesök
Om Miljö- och Byggnadsnämnden beslutat att ett tekniskt samråd ska hållas så ska även minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.

Slutsamråd
Om det har varit ett tekniskt samråd kallar Miljö- och Byggnadsnämnden till slutsamråd när byggåtgärderna har avslutats. Då går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts.

Slutbesked
Miljö- och Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slut besked utfärdas. Du får inte ta i bruk byggnaden (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked.

Överklaga ett beslut
Startbesked för Attefallshus kan inte överklagas eftersom åtgärden enbart kräver anmälan. Miljö- och Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får inte heller överklagas.
Om en granne är missnöjd med ett Attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till Miljö- och Byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagsstiftningen eller startbeskedet. Miljö- och Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Om du bryter mot lagen
Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Miljö- och Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Miljö- och Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Avgifter
Miljö- och Byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt gällande taxa för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.
VA-avgifter enligt gällande taxa tillkommer på varje ny koppling.