Hoppa till innehåll

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun 2020

Nedanstående hushållsavfallstaxa gäller för Vellinge kommun från och med 1 januari 2020.

Innehållet på denna webbsida utgör det som tidigare kallats Renhållningstaxa och Taxebilaga 1. Innehållet i Taxebilaga 1 börjar med §7.

§ 1 Giltighetsområde

Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken och renhållningsordningen kan utgå för hantering (insamling, transport, återvinning och bortskaffande) av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Vellinge kommun. Hanteringen omfattar kommunens hela område i den mån dispens inte beviljats. För hantering enligt ovan ska erläggas avgift enligt gällande taxa, se § 7.

§ 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

2.1  Tider för hämtning av hushållssopor (rest- och matavfall)

2.1.1  Permanentbostäder

Justering av angivna tidsperioder får göras av Miljö- och byggnadsnämnden. Vid flerfamiljsbostad utförs vid behov hämtning mer än en gång per vecka.

2.1.2  Fritidsbostäder, skollovskolonier, semesterhem, kiosker, restauranger och liknande vid stränderna

2.1.3  Övrigt

I grundavgift enligt taxan § 7, ingår avgift för kärl samt utbyte av kärl som inte längre är funktionsdugligt.

Efter särskilt medgivande från Miljö- och byggnadsnämnden kan hämtning ske 12 gånger per år inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse samt 6 gånger per år vid övrig bebyggelse enligt förutsättningar i Vellinge kommuns renhållningsordning.

Gemensam behållare för rest- och matavfallskärl får användas av två närliggande enbostadsfastigheter. Ska fler fastigheter dela kärl ska gemensamhetsanläggning bildas.

Uppehåll i hämtning kan beviljas enligt Vellinge kommuns renhållningsföreskrifter. Avfall med producentansvar lämnas i utställda kärl, igloos och containrar.

Farligt avfall i de små kvantiteter som uppkommer i bostadssammanhang kan lämnas till Sysavs Farligt Avfall-bil eller till Lilla Hammars återvinningscentral. Läkemedelsrester ska lämnas till apotek.

§ 3 Grovavfall

3.1  Tider för hämtning av grovafall och kylmöbler

§ 4 Trädgårdsavfall

4.1  Tider för hämtning av trädgårdsavfall

I grundavgift enligt hushållsavfallstaxan § 7, ingår avgift för kärl samt utbyte av kärl, som inte längre är funktionsduglig.

Trädgårdsavfall får ej blandas med hushållssopor utan ska hanteras för sig och lämnas för kompostering.

§ 5 Tömning av slam från hushåll, som uppsamlas i enskilda anläggningar

Med enskilda anläggningar avses septiktankar, trekammarbrunn, minireningsverk, sluten tank, sjunkbrunnar, fettavskiljare och liknande.

5.1  Tider för hämtningsintervall

Septiktank och trekammarbrunn o.dyl, minst 1 gång/år.
Slutna tankar, minst 1 gång/år.
Vid behov sker ytterligare tömning efter anmälan från fastighetsägare.

Fettavskiljare, minst 1 gång/år.
Vid behov sker ytterligare tömning efter beslut från kommunen. Sjunkbrunnar tömmes vid behov efter anmälan från fastighetsägaren.

Befrielse från och uppehåll i tömning kan medges enligt renhållningsföreskrifterna och söks hos Vellinge kommun.

§ 6 Allmänna bestämmelser

6.1  Avgiftsskyldighet

Fastighetsinnehavare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare är avgiftsskyldig. Efter medgivande av Vellinge kommun kan fastighetsinnehavare överlåta skyldigheten på annan, som bor eller brukar fastigheten.

Vid överlåtelse av fastighet är köparen avgiftsskyldig från och med tillträdesdagen. Avgifter erläggs till Vellinge kommun med undantag för slam enligt § 5, vilka erläggs till entreprenören.

6.2  Avgiftsperioder

Avgifterna för hushålls- och trädgårdsavfall betalas 4 gånger per år medan avgifterna för slam och fett betalas efter utförd tömning. Fakturering med annat tidsintervall kan ske efter överenskommelse.

6.3  Ändrade hämtningsförhållanden

Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till kommunen eller annan som kommunen anlitar för debitering. Kostnader relaterade till ändringen regleras på nästa faktura.

6.4  Påminnelseavgift och dröjsmålsränta

Om avgiften inte betalas på angiven förfallodag äger kommunen rätt att debitera påminnelseavgift enligt Lag om inkassokostnader (1981:739) och att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen enligt 6 § Räntelagen.

§ 7 Prislista

Samtliga priser är inklusive 25% moms.

7.1  Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

I grundavgifterna ingår kärl för rest- och matavfall samt hämtning av grovavfall 2 ggr/månad vid fastigheten.

I grundavgiften ingår även kostnad för gångavstånd enligt följande:

På hämtningsdagen ska kärl, som inte har gångvägstillägg, vara framrullat senast kl. 07.00 till tomtgräns (max 2m innanför) eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå fritt synligt.

7.1.1  Hämtning 52 ggr/år (varje vecka)

En- och tvåbostadshus

Kärl Avgift
80 l + matavfall 80 l 2 519 kr/år
140 l + matavfall 80 l 2 820 kr/år
190 l + matavfall 80 l 3 087 kr/år
240 l + matavfall 80 l 3 392 kr/år
370 l + matavfall 80 l 4 444 kr/år

Delat abonnemang
Kan fås för två närliggande enbostadsfastigheter. Avgiften gäller per fastighet.

Kärl Avgift
80 l + matavfall 80 l 1 559 kr/år
140 l + matavfall 80 l 1 710 kr/år
190 l + matavfall 80 l 1 844 kr/år
240 l + matavfall 80 l 1 996 kr/år

Flerbostadshus, samfälligheter, affärer, kontor, rörelser och liknande
För flerbostadshus beräknas ett 140 liters matavfallskärl per 10 lägenheter. Verksamheter utrustas med det antal kärl som behövs.

Kärl matavfall Avgift
140 l 1 110 kr/år
Kärl restavfall Avgift
80 l 1 951 kr/år
140 l 2 177 kr/år
190 l 2 446 kr/år
240 l 2 910 kr/år
370 l 3 939 kr/år
660 l 6 378 kr/år

Återvinningsavgift per fastighet eller lägenhet, om inte förening eller fastighet har egen källsortering: 366 kr/år.

Vid hämtning 2, 3, 4, eller 5 gånger/vecka, utgår 2, 3, 4, eller 5 gånger så hög avgift.

7.1.2  Hämtning 35 ggr/år (varannan vecka, varje vecka under tiden v 20-37)

En- och tvåbostadshus

Kärl Avgift
80 l + matavfall 80 l 1 952 kr/år
140 l + matavfall 80 l 2 156 kr/år
190 l + matavfall 80 l 2 337 kr/år
240 l + matavfall 80 l 2 542 kr/år
370 l + matavfall 80 l 3 282 kr/år

Delat abonnemang
Kan fås för två närliggande enbostadsfastigheter. Avgiften gäller per fastighet.

Kärl Avgift
80 l + matavfall 80 l 1 276 kr/år
140 l + matavfall 80 l 1 377 kr/år
190 l + matavfall 80 l 1 468 kr/år
240 l + matavfall 80 l 1 572 kr/år

Flerbostadshus, samfälligheter, affärer, kontor, rörelser och liknande
För flerbostadshus beräknas ett 140 liters matavfallskärl per 5 lägenheter. Verksamheter utrustas med det antal kärl som behövs.

Kärl matavfall Avgift
140 l 783 kr/år
Kärl restavfall Avgift
80 l 1 945 kr/år
140 l 2 097 kr/år
190 l 2 278 kr/år
240 l 2 583 kr/år
370 l 3 810 kr/år
660 l 4 933 kr/år

Återvinningsavgift per fastighet eller lägenhet, om inte förening eller fastighet har egen källsortering: 366 kr/år.

7.1.3  Hämtning 26 ggr/år (varje vecka under tiden v 14–39)

En- och tvåbostadshus, fritidshus

Kärl Avgift
80 l + matavfall 80 l 1 683 kr/år
140 l + matavfall 80 l 1 870 kr/år
190 l + matavfall 80 l 2 081 kr/år
240 l + matavfall 80 l 2 273 kr/år
370 l + matavfall 80 l 2 884 kr/år

Delat abonnemang, fritidshus
Kan fås för två närliggande fritidsfastigheter. Avgiften gäller per fastighet.

Kärl Avgift
80 l + matavfall 80 l 1 187 kr/år
140 l + matavfall 80 l 1 263 kr/år
190 l + matavfall 80 l 1 330 kr/år
240 l + matavfall 80 l 1 406 kr/år

Semesterhem, skollovskolonier och dylikt.
För semesterhem, skollovskolonier o.dyl beräknas ett 140 liters matavfallskärl per 10 lägenheter. Verksamheter utrustas med det antal kärl som behövs.

Kärl matavfall Avgift
140 l 610 kr/år
Kärl restavfall Avgift
80 l 1 683 kr/år
140 l 1 870 kr/år
190 l 2 081 kr/år
240 l 2 273 kr/år
370 l 2 884 kr/år
660 l 4 020 kr/år

Återvinningsavgift per fastighet eller lägenhet, om inte förening eller fastighet har egen källsortering: 366 kr/år.

Vid hämtning 2, 3, 4, eller 5 gånger/vecka, utgår 2, 3, 4, eller 5 gånger så hög avgift.

7.1.4  Hämtning 12 ggr/år (1 gång varje månad)

Fastighet med dispens eller medgivande

Kärl Enhetspris 1 306 kr/år

7.1.5  Hämtning 6 ggr/år (varannan månad)

Fastighet med dispens eller medgivande

Kärl Enhetspris 1 017 kr/år

7.1.6  Hämtning under sommarsäsong (varje vecka v.14–39)

Vid strändernas kiosker, restauranger och liknande. I dessa abonnemang tillkommer kostnad för matavfallskärl med 859 kr/kärl, minst ett kärl per abonnemang.

Verksamhet som är belägen på själva stranden och ej kan nås med sopbil:

Säck Avgift
Lössäckshämtning (1 säck/v) 2 046 kr/säsong

Verksamhet som kan nås med sopbil:

Kärl Avgift
370 l 2 930 kr/säsong
660 l 4 133 kr/säsong

Vid hämtning 2, 3, 4, eller 5 gånger/vecka, utgår 2, 3, 4, eller 5 gånger så hög avgift.

7.1.7  Särskilda avgifter

7.1.7.1 Gångvägstillägg
För arbete inom fastighetsgräns utöver vad som ingår i grundavgiften, utgår tilläggsavgift för varje påbörjad 10 meterssträcka med 24 kr per gång. Motsvarande tilläggsavgift gäller även utanför fastighet när sopbilen, på grund av vägförhållandena, inte kan nå fastigheten.

7.1.7.2 Extra hämtning av hushållssopor
I samband med ordinarie hämtning:

Säck Avgift
Max 160 l 265 kr/st

Utan samband med ordinarie hämtning:

Kärl Avgift
80-240 l 498 kr/gång
370-660 l 579 kr/gång
Säck Avgift
Max 160 l 498 kr/styck och gång

7.1.7.3 Ändring av abonnemang

Ändring av kärlstorlek eller hemtagning av kärl 202 kr/gång
Ändring av hämtningsintervall 93 kr/gång

7.1.8 Containerhämtning

7.1.8.1 Containerhyra

Storlek Kostnad
2.2 kbm 3 994 kr/år
5.0 kbm 4 428 kr/år
8.0 kbm 4 861 kr/år

7.1.8.2 Regelbunden tömning i containertömmande bil

Storlek Kostnad
2.2 kbm 701 kr/gång
5.0 kbm 1 040 kr/gång
8.0 kbm 1 361 kr/gång

Utsättning och hemtagning av container: 1 647 kr/styck

7.1.9  Bilfria bostadsområden och liknande

Bilfria bostadsområden är bostadsrätter, samfällighetsföreningar och liknande, där biltrafik normalt inte förekommer. Område där konventionell sopbil kan och får köra efter tillstånd från väghållare:

  1. Om samtliga fastigheter och avfallslämnare kan nås utan extra gångavstånd gäller avgifter som för en- och tvåbostadshus med hämtning 52/ggr per år.
  2. Om samtliga fastigheter och avfallslämnare inte kan nås utan extra gångavstånd beräknas det totala gångvägstillägget inom området enligt gällande taxa. Denna kostnad fördelas sedan lika mellan samtliga fastigheter/avfallslämnare inom området. Förening eller motsvarande får ta del av beräkning och beslut.

Område där specialsopbil måste användas och denna blivit godkänd av väghållare. Samtliga fastigheter/avfallslämnare inom området betalar avgift på 63 kr/år förutom gångvägstillägg.

Område där fastighetsägare eller väghållare inte tillåter trafik med sophämtningsfordon eller där området är så utformat att det är tekniskt omöjligt för en sopbil att komma fram.

Nämnden för gemensam medborgarservice beslutar om avgift för berörda fastigheter enligt renhållningstaxan och renhållningsordningen.

7.1.10  Områden med underjordiska containrar

En- och tvåbostadshus, lägenhet: 2 519 kr/år

7.2  Trädgårdsavfall

I grundavgifterna ingår kärl. På hämtningsdagen skall kärl vara framrullat senast kl. 07.00 till tomtgräns eller till plats där sopbilen kan stanna. Kärlet sa stå fritt synligt. Gångvägsavstånd tillämpas inte för trädgårdsavfall, eftersom abonnemanget är frivilligt.

7.2.1  Hämtning 42 ggr/år (varje vecka v 9–50)

Kärl Avgift
80 l 1 113 kr/år
140 l 1 153 kr/år
190 l 1 306 kr/år
240 l 1 464 kr/år

7.2.2  Hämtning 21 ggr/år (varannan vecka v 9–50)

Kärl Avgift
80 l 606 kr/år
140 l 622 kr/år
190 l 699 kr/år
240 l 781 kr/år

7.2.3  Hämtning 13 ggr/år (varannan vecka tiden v 14–39)

Kärl Avgift
190 l 469 kr/år

7.2.4  Särskilda avgifter

7.2.4.1 Extra hämtning i samband med ordinarie hämtning

Papperssäck Avgift
Max 160 l 292 kr/st

7.2.4.2 Ändring av abonnemang

Ändring av kärlstorlek eller hemtagning av kärl 200 kr/gång
Ändring av hämtningsintervall 92 kr/gång

7.2.5  Bilfria bostadsområden och liknande

Inom dessa områden hämtas trädgårdsavfall endast om konventionell sopbil kan nå utställda kärl utan extra gångväg. Överenskommelse om hämtningsplats kan göras mellan kommunen, genom dess entreprenör, och avfallslämnaren. Se ordinarie avgifter.

7.3  Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från fettavskiljare

7.3.1  Septiktank, trekammarbrunn

Volym Avgift för årlig obligatorisk tömning
0–3 kbm 893 kr/gång
Volym Avgift för extra tömning utförs inom 3 dagar efter anmälan av fastighetsägaren
0–3 kbm 1 175 kr/gång

7.3.2  Sluten tank

Volym Avgift för årlig obligatorisk tömning
0–3 kbm 1 034 kr/gång
Volym Avgift för extra tömning utförs inom 3 dagar efter anmälan av fastighetsägaren
0–3 kbm 1 318 kr/gång

7.3.3  Minireningsverk

Volym Avgift för årlig obligatorisk tömning
0–3 kbm 893 kr/gång
Volym Avgift för extra tömning utförs inom 3 dagar efter anmälan av fastighetsägaren
0–3 kbm 1 175 kr/gång

7.3.4  Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande

I samband med tömning av septiktank, trekammarbrunn eller liknande

Volym Avgift
0–1 kbm 610 kr/gång

Separat och ej i samband med septiktank, trekammarbrunn eller liknande

Volym Avgift
0–1 kbm 893 kr/gång

7.3.5  Fettavskiljare

För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift enligt Sysavs prislista.

Volym Avgift för årlig obligatorisk tömning
0–3 kbm 1 813 kr/gång
Volym Avgift för extra tömning utförs inom 3 dagar efter anmälan av fastighetsägaren
0–3 kbm 1 813 kr/gång

7.3.6  Övriga avgifter

För samtliga storlekar och avskiljartyper.

För volym över angivet utgår tillägg med: 425 kr/kbm
Avgift för framkörning till fastighet efter avisering, men tömning kan inte verkställas på grund av ej frilagt lock eller andra omständigheter: 354 kr/gång
Avgift för slanglängder över 25m: 141 kr/10m

För arbeten utöver tömning debiteras timtaxa.

Normal arbetstid (vardag kl. 7.00–20.00): 1 134 kr/tim

Kontaktuppgifter

För felanmälan telefon 040-42 57 00.

För beställning av extra hämtning eller ändring av abonnemang telefon 040-42 53 23.

Publicerad:
3 augusti, 2020