Vilda djur och skyddsjakt

Vilda djur är ett naturligt inslag i vår natur. Allt vilt, det vill säga vilda däggdjur och fåglar, är skyddade enligt jaktlagen. Trots detta generella skydd får vilda djur jagas under vissa tider på året enligt vad som anges i jaktlagen och jaktförordningen.

Ibland kan vilda djur orsaka skada på egendom eller sprida smitta. Det kan även hända att du påträffar ett dött eller skadat djur. Vart du ska vända dig är beror på var djuret påträffas och vilken skada det gör. Kommunen kan ingripa om vilda djur utgör en olägenhet för människors hälsa eller miljö där kommunen är markägare. Är marken privat eller statlig så är det respektive markägare som ansvarar för viltvården.

Fåglar, rådjur, rävar och vildsvin

Fåglarna lockas till tätorter på grund av den goda tillgången på mat och boplatser, och avskjutning har mycket sällan någon effekt. Fastighetsägaren ansvarar för att matning av fåglar och häckning inte medför olägenhet för omgivningen, exempelvis i form av skadedjur (råttor och möss vid matning).

Det händer ofta att kaniner, rådjur, rävar, grävlingar och även vildsvin gör oönskade besök i trädgården. Som fastighetsägare ansvarar du själv för att skydda din tomt på de sätt som är tillåtna:

Skadade vilda djur

Vilda djur som upptäcks skadade eller sjuka är en fråga för markägare eller polis. Polisen når du på telefon 114 14. Polisen avgör om djuret kan föras till en rehabiliteringsanläggning eller behöver avlivas.

Döda vilda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är det sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats så kontakta markägaren.

Om det rör sig om ett större dött vilt djur på allmän plats (till exempel park, strand, lekplats) kan du ringa Vellinge Direkt. Döda husdjur, som katter och hundar, anmäls direkt till polisen på telefon 114 14.

Statens vilt

Vissa däggdjur och fågelarter som påträffas döda tillhör staten och får inte behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen. Om du hittar någon av arterna som ingår i statens vilt ska du därför rapportera det till polisen. Syftet med bestämmelserna är att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter, och de är viktiga för forskning och undervisning.

Vilka arter som är statens vilt och hur de hanteras hittar du på Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Trafikskadat vilt

Djur som skadats eller dött i trafiken ska anmälas till polisen. Ring alltid 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Märk ut olycksplatsen tydligt med viltremsa eller något annat lättidentifierbart föremål. För att minska lidandet för ett djur som blivit påkört behöver polisen och eftersöksjägarna hittat det så snabbt som möjligt för att avliva det.

Nationella Viltolycksrådets hemsida kan du beställa markeringsremsa. Du kan även hämta en gratis i Vellinge Direkt på kommunhuset eller på biblioteken i Skanör och Höllviken.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

Förvildade och skadade katter

Om du hittat en övergiven och/eller skadad katt kontakta polisen, telefon 114 14 eller Länsstyrelsen Skånes djurskyddsenhet, telefon 010-224 10 00 och meddela att du har hittat en katt. Beskriv katten och uppge om den har någon form av ID-märkning, polisen kan ta då hand om den. Även en upphittad död katt anmäls till polisen som då har möjlighet att leta efter kattens ägare.

Skyddsjakt i särskilda fall

Enligt jaktlagstiftningen är skyddsjakt utanför jaktsäsong ett sätt att förebygga skador för att:

I jaktförordningen anges vilka arter som har jakttid, när på året de får jagas och vem som har jakträtt. Där regleras även förutsättningarna för skyddsjakt. Skyddsjakt får bedrivas av jakträttshavaren utan myndighetsbeslut på vissa arter under ordinarie jakttid. För övriga arter och vid jakt utanför ordinarie jakttid krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Vidare har polisen rätt att besluta om avlivning av vilt som medför avsevärd skada eller utgör fara för människors säkerhet enligt Jaktlagen.

Kommunen kan med stöd av jaktlagstiftningen fatta beslut om skyddsjakt på kommunalägd mark inom tätbebyggt område om det bedöms nödvändigt. Inom tätbebyggt område får jakt endast bedrivas av skyddsjägare med tillstånd från polisen. Vellinge kommun har inga anställda jägare, men har avtal med tre skyddsjägare som vid behov sköter skyddsjakten för kommunen på kommunal mark.

På privat mark, även villatomter, ansvarar fastighetsägaren för all jakt, även skyddsjakt. Eftersom det krävs tillstånd från polisen vid jakt med vapen i tätbebyggelse kan man behöva anlita jägare med tillstånd. Jakt på enskilda fastigheter kan ske genom överenskommelse mellan kommunens skyddsjägare och fastighetsägaren. Kommunen bekostar inte skyddsjakt utan parterna får själv göra upp om ersättningen.

All kontakt med skyddsjägarna ska ske genom kommunens miljöenhet, via Vellinge Direkt.

Publicerad:
19 september, 2018
Senast uppdaterad:
25 april, 2019