Hoppa till innehåll

Skadedjur och ohyra

Om djur och insekter ska betraktas som ohyra eller skadedjur avgörs inte av arten utan av mängden och platsen de uppträder på.

Till ohyra kan räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med flera. Till skadedjur hör möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- och måsfåglar, vissa duvarter samt vilda djur som uppehåller sig i närheten av våra bostäder såsom rådjur, grävlingar samt förvildade katter.

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag.

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. Jordabalkens kapitel 12 reglerar hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. En hyresvärd är skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som förorsakat förekomst av ohyra. Om hyresgästen inte förorsakat förekomsten av ohyra, kan han kräva ersättning för kostnader han får för åtgärderna att utrota ohyra.

Information ska finnas i varje fastighet om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. En metod, som är enkel och ingår i den dagliga rutinen, är städningen. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och så vidare, undanröjs mat- och äggläggningsplatser för många insektsarter.

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur rekommenderas kontakt med saneringsföretag. Använd dig av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, undviks genom att fastigheten är råttsäkrad så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Fåglar, som måsar och duvor, kan vid häckningstid och under uppfödning av ungar ställa till problem för boende genom störande läten. Denna period är dock en begränsad tid på året. Om det vid en fastighet uppstår större störningar av fåglar är det dock alltid fastighetsägarens ansvar att se över situationen. Fastighetsägaren bör se till så att bon rivs på tak och i takrännor innan fåglarna har lagt sina ägg. Detta kan behöva ske vid upprepade tillfällen då fåglarna ofta försöker bygga bo på samma ställe flera gånger. Bona måste vara rivna innan fågelungarna är kläckta eller före den 1 maj, då måsar är fredade.

Har du upptäckt en bisvärm så ringer du telefonnummer 0766-86 07 01. Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare. Du uppmanas då att knappa in postnumret där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar dig vidare till en ansvarig i ditt område

Sanering med bekämpningsmedel

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering med bekämpningsmedel på tomtmark, gårdar till förskolor eller allmänna lekplatser krävs tillstånd från miljöenheten.

Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av kemikalieinspektionen.

Publicerad:
12 september, 2018
Senast uppdaterad:
22 september, 2020