Hoppa till innehåll

Luftkvalitet

Ren luft inom- och utomhus är viktigt för vår hälsa. Generellt är halterna av luftföroreningar låga i kommunen med undantag för områden längs de största trafiklederna.

Luften inomhus

Vi tillbringar vår mesta tid inomhus, och kan där utsättas för hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna och hur effektiv ventilationen är. Den beror också på vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter. Hur byggnaden underhålls och sköts påverkar också. Det är oftast brister i ventilationen eller problem med fukt och mögel vid besvär med inomhusmiljön.

Läs mer mer om inomhusmiljö

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Luften utomhus

De flesta luftföroreningar kan påverka människors hälsa negativt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. De luftföroreningar som är mest skadliga är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning, nedsmutsning och att ozonskiktet tunnas ut.

De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

Genom medlemskap i Skånes Luftvårdsförbund övervakas luftkvalitén i kommunen.

Läs mer på Skånes luftvårdsförbunds hemsida

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Publicerad:
7 september, 2018
Senast uppdaterad:
14 juni, 2021