Hoppa till innehåll

Dagvatten

Här kan du läsa om dagvatten, var i kommunen det finns kommunala anläggningar för dagvattenhantering samt få information om dagvattenhanteringen i kommundelar som ligger utanför verksamhetsområdena.

Självservice

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet ska det anmälas på e-tjänsten ovan.

Definitioner

Vatten på och i mark kan delas in enligt följande:

Dagvatten

Dagvatten är ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter.

Grundvatten

Grundvatten är vatten i den del av jorden eller berggrunden där alla hålrum är helt vattenfyllda.

Markvatten

Markvatten är vatten som finns under markytan men över grundvattenytan. Till exempel kan dagvatten sjunka ner i jorden och då bli markvatten, för att sedan när det sjunkit ner till grundvattenytan övergå till att vara grundvatten.

Dagens dagvattenanläggningar

Vellinge kommun har anläggningar för omhändertagande av dagvatten i hela Vellinge tätort samt i delar av Höllviken, Ljunghusen, Skanör-Falsterbo, Västra Ingelstad och Östra Grevie. Även andra verksamheter som Trafikverket, olika vägföreningar och samfälligheter har anläggningar för dagvatten inom kommunen.

Dagvattenutredning

I de områden som saknar kommunala dagvattenanläggningar har planläggning gjorts utifrån att dagvatten från tomtmark ska kunna omhändertas på egen fastighet, till exempel genom direkt infiltration eller genom att leda vatten från hårdgjorda ytor till en stenkista. Höga grundvattenytor och områden med mycket markvatten kan medföra störningar i detta tillvägagångssätt.

Under sommaren 2011 rapporterade ett flertal fastighetsägare som ligger utanför det kommunala området för dagvatten, om vattensjuka tomter, vatten i torpargrunder eller dåligt fungerande husgrundsdränering. Det finns ingen lösning på dessa problem men kommunen har utrett vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen i områden som idag ligger utanför verksamhetsområdena för dagvatten. Dagvattenutredningen presenteras i en rapport som du kan ta del av under Relaterade dokument.

Dagvatten som resurs

Rätt använt kan dagvatten vara en tillgång och inte en belastning. Dammar och kanaler i urban miljö uppfattas ofta som positiva inslag av befolkningen, samtidigt som dagvattnet här utjämnas och renas innan det når recipient. Vellinge kommun har som målsättning att öka andelen öppna dagvattensystem i kommunen.

Senast uppdaterad:
22 september, 2020