Kulturstipendium

Vellinge kommuns kulturstipendium är till för att stötta kulturutövare.

Stipendier delas ut för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom skilda kulturella områden. Stipendier är främst till för personer som står i början av sin konstnärliga bana. Du som söker ska antingen bo i eller ha anknytning till Vellinge kommun.

Ansök om kulturstipendium

Stipendiet delas ut varje år. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat med motivering och kontaktuppgifter skickas senast den 1 oktober till:

Vellinge kommun
Kulturstipendium
235 81 Vellinge

Du behöver ingen särskild ansökningsblankett.

Kompletterande material och arbetsprover arkiveras

Om du kompletterar din ansökan med t. ex. en bok, cd, fotografier eller liknande så får du inte tillbaka materialet. Det arkiveras i kommunen som allmän handling.

Stadgar för Kulturstipendierna

§1
Vellinge kommuns kulturstipendier är avsedda att delas ut till person eller grupp av personer för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom skilda kulturella områden, såsom litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater, koreografi, film, fotokonst, bildningsverksamhet, hembygdsvård, naturvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendier är främst ämnade för personer som står i början av sin konstnärliga bana.

§2
Vellinge kommuns kulturstipendier må endast tilldelas personer som är eller har varit bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen.

§3
Stipendium utgår med belopp som nämnden beslutar och av kommunfullmäktige beviljat anslag. Då så anses motiverat, kan det årliga beloppet delas upp på flera stipendier, dock bör stipendium utgå med lägst 2 500 kr.

§4
Stipendiater utses av nämnden. Till nämndens överläggningar kan i lämplig utsträckning inkallas experter på skilda kulturella områden.

§5
Det åligger nämnden att genom annonser i ortspressen tillkännagiva att kommunens kulturstipendium kan sökas. Ansökan från eller förslag på stipendiater skall vara nämnden tillhanda senast den 1 oktober. Stipendium kan även utdelas efter förslag inom nämnden. Sådant förslag behöver ej väckas inom angiven tid.

§6
Utdelningen av stipendierna sker i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.