Bidrag, stöd och stipendier

Här finner du information om bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och social verksamhet. Vellinge kommun delar också ut stipendier till ledare och idrottare.

Föreningsbidrag för föreningar med ungdomsverksamhet

Ideella föreningar som har ungdomsverksamhet i Vellinge kommun kan ansöka bidrag från kommunen. Ansökan om föreningsbidrag görs i början på varje år. Ansökan grundar sig på uppgifter från föregående år. Ni lämnar in en ansökan som gäller för hela året, två utbetalningar sker (maj och september).

Blanketten ska vara Vellinge kommun tillhanda senast den 30 april.

För att bidrag ska utbetalas är det obligatoriskt att skicka in verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Fyll i blanketten noggrant

Observera att både totalt antal deltagare samt antal flickor och pojkar ska framgå av blanketten. Man ska kunna utläsa vilka ledareutbildningsinsatser ni har genomfört under föregående verksamhetsår.

Kontrollera även era uppgifter i föreningsregistret, så att de är aktuella.

Ansök

Ansök genom att fylla i blanketten som du hittar under Relaterade länkar till höger på denna sida. Den går att fylla i med datorn, men skriv ut den sedan och skriv under för hand.

Ansökan skickas till

Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Bidrag till föreningar med social verksamhet

Ideella föreningar som är knutna till en riksorganisation och på frivillig basis bedriver stödjande eller förebyggande verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde kan söka bidrag från kommunen. Kravet är att verksamheten ska utformas så att den kommer Vellingebor till del.

Ansök

Det behövs ingen särskild blankett för att ansöka. Ansökan skickas senast den 30 november till

Vellinge kommun
235 81 Vellinge

I ansökan ska det framgå vilket bidrag som söks och vad bidraget ska användas till. Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år ska skickas med ansökan.

Kommunen beslutar vem som ska få bidrag före den 30 december. Bidraget betalas ut i januari. Föreningar som har fått bidrag ska vid verksamhetsårets slut redovisa hur pengarna har använts.

Stipendium för föreningsledare och idrottsutövare

Varje höst delas ut stipendier på högst 10 000 kronor till ledare och utövare inom kommunens ideella föreningar.

Kriterier

Ledare som kan få stipendium är någon

  • som under en följd år lagt ner ett förtjänstfullt arbete inom föreningslivet
  • som genom olika initiativ medverkat till en positiv utveckling av kommunens föreningsliv

Ledaren ska utföra sitt uppdrag ideellt och vara skriven eller verksam i kommunen.

En idrottsutövare eller ett idrottslag som kan få stipendium är någon eller några

  • som uppnått utmärkta resultat
  • som visat prov på gott kamratskap
  • som förutom sitt idrottsutövande utfört oegennyttigt arbete inom föreningslivet

Kvalifikationstiden för idrottsutövare begränsas till det senaste verksamhetsåret.

Ansök för din förening

Ansökan görs av föreningens styrelse senast den 1 oktober. Det behövs ingen särskild blankett för att ansöka. Skicka in din ansökan till:

Vellinge kommun
Idrottsstipendium
235 81 Vellinge

I ansökan ska det framgå vad bidraget ska användas till. Ledarstipendiet kan användas till fortbildning och liknande.

Nämnden för gemensam medborgarservice beslutar vem som får stipendium och kan också välja att inte dela ut stipendium. Stipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.