Modersmål

Här hittar du information om vad som gäller för modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och nyanlända elever.

Modersmålsträning i förskolan

Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Målsättningen är att barn i förskolan med annat modersmål ska få tillgång till modersmålsträning. Förskolans personal ska stärka barnets utveckling i modersmålet.

Modersmålträning i förskolan anordnas av respektive förskola. Genom en särskild satsning på specialpedagoger inom tal och språk förstärks kompetensen på området. Dessa pedagoger handleder bland annat förskolepersonal och fungerar som en resurs för verksamheterna.

Modersmålsundervisning i skolan

Modersmålsundervisning regleras i Skollagen 10 kap. § 7. Där kan du läsa att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är det dagliga umgängesspråket hemma.

I Skolförordningen 5 kap. § 8 Kan du också läsa om att modersmålundervisning kan anordnas

1. som språkval

2. som elevens val

3. inom ramen för skolan val eller

4. utanför den garanterade undervisningstiden

Undervisning ges i grundskolan från årskurs 1. Huvudsakligen äger undervisningen rum i anslutning till ordinarie skoltid. Skriftliga omdömen ges terminsvis från årskurs 1. Betyg ges från årskurs 6.

Undervisningen startar enligt schema ca två veckor efter terminsstart. Undervisningen kan förläggas på annan skola. På gymnasiet läses modersmål som utökad kurs eller som individuellt val.

Under förutsättning att lärare finns anordnas undervisning om det finns minst fem anmälda elever i kommunen med samma modersmål, om man har minst en förälder med detta modersmål och om man aktivt använder språket i hemmet. För språken jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska finns undantag från regler som anges ovan.

Läsåret 2013/2014 har vi undervisning i danska, engelska, tyska, holländska, spanska, italienska, polska, finska, tjeckiska, ungerska, thailändska, persiska och franska.

Inför läsåret lämnas ansökan senast i juni månad. Ansökningar under läsåret behandlas löpande.

Svenska som andraspråk, SvA

Svenska som andraspråk riktar sig till de elever som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket samt har ett annat modersmål än svenska.

Undervisningen i Svenska som andraspråk, SvA, förläggs under timplanebunden tid.

Frågor och mer information

För mer information om modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och mottagandet av nyanlända elever, kontakta Gunilla Zaar på telefonnummer: 040-42 56 23, 0709-91 56 23.