Våra bolag

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i form av nämnder.

Vellinges fyra helägda bolag

Vellinge Koncern AB

Vellinge Koncern AB är det övergripande bolaget i vilket de övriga bolagen ingår. VD är Åke Grönvall. Bolaget ska genom dotterbolag bedriva förvaltning av fastigheter med bostäder och lokaler.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Göran Holm (M).

Vellingebostäder AB

Vellingebostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag och kommunens största fastighetsägare av både bostäder och affärslokaler. I Vellingebostäders bestånd ingår gamla skånelängor, patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus och villor och radhus i så gott som alla kommundelar.

Vellingebostäder ombesörjer fastighetsförvaltningen för Vellinge Exploaterings AB och Vellinge kommun och sköter den kommunala bostadskön. VD är Anders Larsson.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Anna Mannfalk (M).

Vexab AB

Vexab (Vellinge Exploaterings AB) äger och förvaltar vårdboende, industrilokaler och andra kommersiella lokaler. Hyresgäster är organisationer och företag såsom Swedbank, Systembolaget, ICA, Polisen med flera. VD är Anders Larsson. Vexab är under namnändring till Vellinge kommunlokal AB och ny VD från och med 1 januari är Peter Hertzberg.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Lars Renhed (M).

Vesab AB

Vesab (Vellinge Stadsnät AB) är kommunens ägare av fibernätet för elektronisk kommunikation. Vesabs uppdrag är att förse hela kommunens hushåll med fiberkapacitet på 100 Megabit. VD för bolaget är Henric Norell.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Elisabeth Tedestål (M).

Bolag där Vellinge är delägare

Sysav AB

Vellinge kommun är tillsammans med 13 andra sydskånska kommuner delägare i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Sysavs uppgift är att fullgöra ägarkommunernas skyldigheter inom återvinning, avfallsbehandling och deponering enligt ett gemensamt samarbetsavtal mellan ägarna.

Sysav driver bland annat avfallskraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och elkraft ur brännbart avfall, avfallsanläggningar, återvinningscentraler och anläggningar för mottagning och behandling av olika avfallsslag såsom biologiskt avfall, farligt avfall, elektronikskrot och byggavfall.

Vellinge kommun äger 4,02 % av aktierna och representeras av Göran Holm (M) som är vice styrelseordförande.

Vellinge kommuns ombud på bolagstämman är Carina Wutzler (M).

Sydvatten AB

Sydvatten erbjuder produkter och tjänster inom VA-sektorn och leveranssäkerhet till kommuner. Basen är produktion och leverans av dricksvatten.

Sydvatten lånar vatten från insjöarna Bolmen och Vombsjön som sedan behandlas i egna vattenverk och distribueras till de 14 västskånska ägarkommunerna. Kommunerna har ansvar för ledningsnätet som levererar vattnet inom kommunen.

Vellinge kommun äger 3,99 % av aktierna i Sydvatten. I styrelsen representeras Vellinge av Christer Mars (M) som är suppleant.

Velllinge kommuns ombud på bolagsstämman är Hans Cedergren (M).