Bygglov, tillstånd och lantmäteri

På dessa sidor finns det mesta samlat som rör ditt byggande och boende.

När man ska bygga är det mycket att tänka på, inte minst kontakterna man måste ha med kommunen.

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.
En anmälan är förenat med en kostnad.

Information om när du behöver ansöka om bygglov och mycket annat som är bra att veta finns att läsa i Boverkets informationsbroschyr (PDF-dokument, 960 kB).
Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt Plan- och bygglagen lämnas av Miljö- och Byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

Hur man får bygga och hur mycket man får bygga regleras i detaljplaner. En länk till gällande detaljplaner finns här.

Oavsett om du får lov, eller kanske ett avslag, så är det förenat med en kostnad.

För bygglov gäller att när alla handlingar är kompletta, meddelas beslut inom tio veckor. Tioveckorsgränsen kan förlängas till tjugo veckor vid behov.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.

Ett beslut i ett anmälningsärende ska meddelas inom fyra veckor räknat från den dag då samtliga behövliga uppgifter inkom till nämnden. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor. (PBF 6 kap 7 §)

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Endast bokade besök till bygglovhandläggare.
Bokas via e-tjanst eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00.
På besökstiden får du träffa den handläggaren som har hand om besöken den dagen.

Telefontid till bygglovhandläggare är tisdagar och torsdagar 10-12.
Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

tisdagar 16-18 är det Öppet hus med både besök och telefon.
Vid besök får du träffa den handläggaren som har hand om besöken den kvällen.
Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

För besök och telefon till byggnadsinspektörer eller ritningsarkiv är det öppet alla vardagar mellan 10-12 samt på tisdagar även 16-18.

Telefon: 040-42 50 00. Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge

Kontaktuppgifter till Miljö- och byggnadsavdelningen

Ansökan (PDF-dokument, 474 kB) skickar du till Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge.

Du kan också ansöka om lov via Vellinge kommuns e-tjänsteplattform