Äldre

Här finner du information om de olika typer av hjälp och stöd du kan få och hur du gör för att ansöka. Du kan också läsa om det kommunala pensionärsrådet och pensionärsföreningar i kommunen. Nedan finns Vellinge kommuns äldreomsorgsplan.

Äldreomsorgsplan för Vellinge kommun

Planen antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2010.

Inledning

Omsorgsnämnden är politiskt ansvarig för äldreomsorgen i kommunen. Denna äldreomsorgsplan utgör tillsammans med omsorgsnämndens övriga styrdokument riktlinjer för all verksamhet inom äldreomsorg, oavsett om den bedrivs i kommunal eller annan regi. Här beskrivs vad du som äldre kan förvänta dig av äldreomsorgen i Vellinge kommun.

Planen har tagits fram i samarbete med pensionärsföreningar i kommunen och antagits av kommunfullmäktige.

Det kommunala pensionärsrådet, bestående av representanter från pensionärsorganisationerna och politiker är ett viktigt forum för att göra äldre delaktiga i de frågor som rör äldre kommuninvånare.

Äldreombud är en opolitisk part som, på frivillig basis, fungerar som en kontakt med äldre. Äldreombuden kan bland annat ge råd och stöd samt förmedla kontakt med rätt person i kommunen. Genom äldreombuden kan också synpunkter från äldre förmedlas till det kommunala pensionärsrådet.

Äldreomsorgen styrs av Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen och kommunens styrdokument. Kommunen arbetar med så kallade balanserat styrkort som årligen sätter upp mätbara mål för verksamhetens olika delar.

Äldreomsorgsplanen kommer att uppdateras vid förändringar eller vid behov.

Vision

Utifrån dina behov och val ska det vara tryggt att åldras i Vellinge kommun.

Äldre personers fötterMål

För att uppnå visionen ska hela äldreomsorgen i Vellinge kommun arbeta mot de mål som beskrivs här. När du har kontakt med äldreomsorgen ska du alltid känna att dessa målsättningar genomsyrar arbetet - oavsett vilken del av äldreomsorgen du möter.

Individen

Dina behov och önskemål ska sättas i centrum. Den dag du behöver hjälp och stöd ska du få det utifrån dina egna behov och val.

Information

För att du ska veta vart du kan vända dig samt vilka rättigheter du har när du behöver stöd och hjälp ska det finnas enkel och tydlig information. Informationen ska finnas tillgänglig som tryckt material och på kommunens hemsida. Den ska också spridas genom uppsökande verksamhet.

Valfrihet

I Vellinge kommun ska äldreomsorgen utformas på ett sätt som ger dig största möjliga frihet att välja. Du ska så långt det är möjligt själv kunna välja vem som utför de insatser du beviljats. Kan du inte själv välja ska det finnas stöd och hjälp för att hitta det alternativ som passar just dig bäst.

Självbestämmande

Du ska bli tillfrågad och lyssnad på. Du ska ha inflytande över när och hur du får din hjälp.

Bemötande

Du ska bli bemött med respekt och värdighet. Du ska känna att du visas omtanke, förståelse och hänsyn. Personalen ska arbeta förebyggande och se det friska hos dig.

Kompetens

All personalen du möter och får hjälp av ska vara kompetent och ha en för uppdraget avsedd utbildning.

Flexibilitet

Hjälpen ska vara flexibel för att tillmötesgå dina önskemål. Insatsen ska snabbt kunna anpassas om dina behov förändras.

Meningsfullhet

Din vardag ska kännas meningsfull och du ska få möjlighet att bevara dina intressen. Du ska bli tillfrågad om vad du vill och önskar.

Vellinge kommun arbetar med kultur i vården - läs mer på våra kultursidor

Hjälp och stöd

Kommunen beslutar, utföraren utför

När du ansöker om hjälp utreder kommunen ditt behov och fattar beslut om hjälp och stödinsatser. Du har sedan stor möjlighet att själv välja vem som utför insatserna. Alla utförare måste vara godkända av kommunen för att bedriva sin verksamhet. För att bli godkänd som utförare måste man leva upp till de kvalitetskrav som kommunen ställer.

Det ska vara lätt att nå biståndshandläggaren. Handläggningen ska ske på ett rättssäkert sätt och med kort handläggningstid. Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten.

Hemtjänst

Som äldre kan du få hjälp i hemmet. Hemtjänst kan vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp eller omvårdnadsinsatser som hjälp med påklädning eller personlig hygien. Om du av någon anledning känner dig otrygg hemma kan du ansöka om ett trygghetslarm som gör det möjligt för dig att dygnet runt komma i kontakt med hemtjänstpersonal.

Du kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst då kommunen har avtal med olika utförare. För att underlätta ditt val finns informationsblad om varje utförare. Är du inte nöjd med din utförare har du alltid möjlighet att byta.

Du ska erbjudas en kontaktperson genom din utförare. Ni skriver tillsammans en individuell genomförandeplan som visar hur du vill ha din hjälp. När personal besöker dig i hemmet ska det så långt som möjligt vara samma personer som återkommer. Det ska vara lätt för dig att komma i kontakt med hemtjänsten.

Med hjälp av hemtjänstinsatser ska du kunna bo kvar hemma så länge du kan och önskar.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som har ett större behov av omsorg.
Här finns personal dygnet runt och du får hjälp med alla de sysslor som du inte klarar själv. Du får en kontaktperson på boendet. Ni skriver tillsammans en individuell genomförandeplan som visar hur du vill ha din hjälp. Du ska bli tillfrågad och lyssnad på. Din vardag ska vara meningsfull och stimulerande. Särskild hänsyn ska tas till din levnadshistoria.

God och näringsriktig mat är en viktig del av vardagen. Alla måltider som serveras på vård- och omsorgsboenden ska hålla hög kvalitet. Varje dag ska du kunna välja mellan minst två huvudrätter och matsedeln ska vara varierad. Både maten och måltidssituationen ska vara anpassad efter dina behov och önskemål.

För att du ska kunna påverka verksamheten finns det olika brukarråd.

Servicehus/Trygghetsboende

Ett servicehus ska vara en social mötesplats för dig som är äldre. Här finns personal som ordnar olika aktiviteter både för dig som bor på servicehuset och för dig som bor kvar hemma. Personalen på servicehuset kan samarbeta med pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer som vill arrangera aktiviteter i huset. Det ordnas också särskilda aktiviteter och mötesplatser för dig som vårdar en närstående.

Servicehuset är öppet varje dag och lokalerna är tillgängliga såväl dagtid som kvällstid.

Servicehusen har en restaurang som är öppen för alla. Här serveras lunch och bedrivs caféverksamhet varje dag. Alla måltider ska hålla hög kvalitet. Maten ska vara näringsrik och måltidssituationen trivsam.

För att du ska kunna påverka verksamheten finns det olika brukarråd.

I anslutning till servicehusen finns trygghetslägenheter. Till dessa lägenheter finns en bostadskö med särskilda regler.

Stöd till anhöriga

Du som vårdar en närstående i hemmet kan få avlösning och stöd i din roll. Anhörigstöd handlar om att få stöd, vila, tid för sig själv och kunskaper för att kunna klara av situationen på bästa sätt.

Du kan erbjudas avlösning i hemmet eller på avlastningsplats efter ansökan. Möjligheten till avlösning ska så långt som möjligt anpassas efter dina och din närståendes behov.

Genom olika former av information och utbildning erbjuds du att fördjupa dina kunskaper om din närståendes sjukdom och den hjälp som erbjuds.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd

Kvalitetssäkring

Äldreomsorgen i Vellinge kommun följs upp och kvalitetssäkras både nationellt och lokalt.

Nationellt genomför Socialstyrelsen årliga kvalitetsjämförelser av äldreomsorgen i kommuner och enskilda verksamheter utifrån olika kvalitetsmått och brukarundersökningar.

Genom ett, av omsorgsnämnden fastställt, kvalitetssäkringsprogram följer också kommunen kontinuerligt upp verksamheten. Resultat av uppföljningar på nationell och lokal nivå ska vara tillgängliga för allmänheten via kommunens hemsida.

Att du får den hjälp du blivit beviljad följs upp via ett IT-baserat uppföljningssystem där alla insatser registreras och rapporteras. Biståndshandläggarna följer kontinuerligt upp att du får den hjälp som du blivit lovad.

Stöld hos äldre

I dokumentet "Stöld hos Äldre" under relaterade dokument på höger sida hittar du tips från Polisen om hur du kan skydda dig mot stöld i olika situationer.

Framtiden

I Vellinge kommun ska det bästa erbjudas inom äldreomsorgen. Det är därför viktigt att alltid vara uppdaterad på nyheter inom forskning, nya metoder samt teknikutveckling på området. I dagens samhälle sker förändringar i allt snabbare takt. Detta ställer krav på att organisationen är flexibel och att alla verksamheter är i ständig utveckling.

I framtiden kommer antalet äldre i Vellinge kommun att öka, vilket ställer krav på fler bostäder samt en utbyggd service för äldre. Detta är en viktig del i den kommunala samhällsplaneringen framöver.