Näringslivsprojekt

Här kan du läsa om näringslivsprojekt som Vellinge kommun medverkar i.

Leader - en chans för dig att påverka utvecklingen i din landsbygd

Leader är en metod för landsbygdsutveckling där människor från olika delar av samhället samarbetar för att utveckla sin hembygd. Utifrån lokalt förankrad kunskap och engagemang tas utvecklingspotentialen i bygden fram och kopplas samman med samhällets målsättningar om landsbygdsutveckling.

Leader har funnits som arbetsmetod inom EU sedan år 1991. Det är en fransk förkortning som översatt betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". Programmet ska främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. En av målsättningarna är att skapa möjligheter för ett utökat samarbete mellan olika aktörer så att dessa kan driva på utvecklingen i sin hembygd.

Leader är till för dig och din landsbygd

Leader riktar sig till dig som är företagare och/eller ideell aktör och som vill utveckla din landsbygd. Ett projekt inom Leader kan vara vad som helst så länge det innebär ett mervärde för flera olika aktörer inom området och har sin grund i något av följande insatsområden:

  • Öka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • Förbättra miljön och landskapet
  • Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin

Kontakt och information

Leaderkontoret kommer att finnas i Anderslöv i gamla kommunhuset vid torget. Arbetet med iordningställande av kansliet och rekrytering av personal är i full gång.

Om du vill ha mer information om arbetet kontakta:

Uppdaterad information om LEADER Söderslätt finns på www.leadersoderslatt.se

Inom ramen för EU:s Leaderprogram har vi som bor och verkar på Söderslätt möjlighet att få projektstöd för de landsbygdsutvecklingsidéer som vi tar fram tillsammans. De idéer vi samlar oss kring kan få projektstöd mellan 2008 och 2013.