Trygghetsmätningar och öppna jämförelser

Polismyndigheten i Skåne genomför regelbundet trygghetsmätningar där allmänheten får svara på frågor om hur otrygg de upplever kommunen de bor i. Årligen gör Sveriges kommuner och landsting (SKL ) en jämförelse mellan kommunerna på temat "Trygghet och Säkerhet".

I Vellinge ligger både trygghetsmätningen och SKLs öppna jämförelser till grund för det samverkansavtal som tecknas på årsbasis mellan kommunen och polisen.

Polisens trygghetsmätningar

Undersökningen görs av polisen genom intervjuer med 300 statistiskt utvalda personer i varje kommun. Vellinge kommun har valt att 2016 medfinansiera en utökad undersökning där kommunen delats upp i fyra områden och 300 individer per område tillfrågats, totalt 1200 individer.

Respondenterna svarar på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet.

Målsättningen med trygghetsmätningen är att medborgarnas uppfattning bättre ska tas tillvara vid planering av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Kännetecknande för 2016 års mätning när det gäller hela Polisområde Syd är att fler känner sig otrygga men att den faktiska brottsligheten minskar. Vellinge upplevs fortfarande som en väldigt trygg kommun i en nationell jämförelse. De problem som uppges i undersökningen, när det gäller kommunen generellt, är framförallt buskörning med mopeder och att bilar kör för fort. Detta är tydligast i Vellinge tätort och de östra kommundelarna. Skadegörelse uppfattas också som ett ökande problem. Där kan man misstänka att klotter och krossade rutor spelar in.

På höger kolumn hittar du resultatet på Vellinges trygghetsmätning de senaste åren.

OBS! 2014 utförde Polisen ingen undersökning nedbrutet på kommun.

SKLs öppna jämförelser

I SKLs öppna jämförelse inom trygghet och säkerhet finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultat och olika saker som finns att lära av andra kommuner.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

I SKL:s trygghetsmätning 2015 rankas Vellinge som Sveriges åttonde tryggaste kommun. Rapporten visar bland annat att antalet anmälda brott per tusen invånare har minskat jämfört med 2014.

Dessutom utmärker Vellinge sig extra väl inom kriteriet "kommuner med lägst utfall på antalet utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare", där kommunen placerar sig på en sjundeplats.

På höger kolumn hittar du Vellinges resultatet på SKL öppna jämförelse inom trygghet och säkerhet de senaste åren.