Detaljplan för Hököpinge 68:8, del av 68:5, del av 23:50 med flera, mellersta delen i Hököpinge

Synpunkter önskas senast 2 juni.

GRANSKNING NR 4

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av cirka 110 bostäder. På grund av att planens inriktning ändras från enskilt till kommunalt huvudmannaskap ställs planen ut till granskning en fjärde gång.

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Vellinge under tiden 10 maj till 2 juni.

Här kan du hämta handlingar:

Synpunkter med namn och adress ska senast 2 juni 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Filip Evander, telefon 040-42 50 00.