Arvodesbestämmelser

Här hittar du reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun.

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, det vill säga ledamöter och ersättare i

  • kommunfullmäktige
  • fullmäktigeberedningar
  • styrelser och nämnder

Reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun gäller också för

  • revisorer och revisorsersättare samt
  • de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning för uppdraget på annat sätt.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2015.

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda (PDF-dokument, 26 kB)

Förtydligande tabell över fasta månadsarvoden

I reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns en tabell där arvodets storlek är uttryckt som en procentsats av ett fastställt grundbelopp. För år 2016 ligger grundbeloppet på 84 008 kronor. Här följer en tabell där procentsatserna är omräknade i kronor baserat på 2016 års grundbelopp.

Förtydligande tabell över fasta månadsarvoden för förtroendevalda.
Politiskt organ och motsv. Procent av grundbelopp per månad Månadsarvode 2015 Årsarvode 2015 (månadsarvode * 12)
Kommunfullmäktiges ordförande 10 % 8 401 kr 100 810 kr
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2,5 % 2 100 kr 25 202 kr
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 5 % 4 200 kr 50 405 kr
Kommunstyrelsens ordförande 100 % 84 008 kr 1 008 096 kr
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 40 % 33 603 kr 403 238 kr
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 20 % 16 802 kr 201 619 kr
KS arbetsutskott, ledamot 8 % 6 721 kr 80 648 kr
Omsorgsnämndens ordförande 30 % 25 202 kr 302 429 kr
Omsorgsnämndens 1:e vice ordförande 5 % 4 200 kr 50 405 kr
Omsorgsnämndens 2:e vice ordförande 5 % 4 200 kr 50 405 kr
ON socialt utskott, ordförande 5 % 4 200 kr 50 405 kr
ON socialt utskott, vice ordförande 2 % 1 680  kr 20 162 kr
Utbildningsnämndens ordförande 30 % 25 202 kr 302 429 kr
Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 5 % 4 200 kr 50 405 kr
Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande 5 % 4 200 kr 50 405 kr
Nämnden för gemensam medborgarservice, ordförande 20 % 16 802 kr 201 619 kr
Nämnden för gemensam medborgarservice, 1:e vice ordförande 3 % 2 520 kr 30 243 kr
Nämnden för gemensam medborgarservice, 2:e vice ordförande 3 % 2 520 kr 30 243 kr
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 20 % 16 802 kr 201 619 kr
Miljö- och byggnadsnämndens 1:e vice ordförande 3 % 2 520 kr 30 243 kr
Miljö- och byggnadsnämndens 2:e vice ordförande 3 % 2 520 kr 30 243 kr
Valnämndens ordförande 2,5 % 2 100 kr 25 202 kr
Valnämndens 1:e vice ordförande 0,5 % 420 kr 5 040 kr
Valnämndens 2:e vice ordförande 0,5 % 420 kr 5 040 kr
Överförmyndare 20 % 16 802 kr 201 619 kr
Ersättare för överförmyndaren 1 % 840 kr 10 081 kr
Revisionen 10 % 8 401 kr 100 810 kr
Revisionen, ledamot 6 % 5 040 kr 60 486 kr
De kommunala bolagen 10 % 8 401 kr 100 801 kr
Styrelseledamot i de kommunala bolagen 2 % 1 680 kr 20 162 kr
Revisor i de kommunala bolagen 2,5 % 2 100 kr 25 202kr

Timarvode

Timarvodet för ledamöter och tjänstgörande ersättare samt närvarande ersättare är reglerat i reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. För 2016 är timarvodet följande:

  • timarvode enligt § 22: 420 kronor
  • timarvode enligt § 23: 252 kronor
  • timarvode enligt § 24: 168 kronor