Konsthall

I ett ljust och anpassningsbart utställningsrum på Falsterbo Strandbad presenterar vi inspirerande och utmanande konstupplevelser. På konsthallen visas konst där spännande teman och intressanta frågeställningar gestaltas med olika uttryck. Här arrangeras också föredrag och andra aktiviteter som fördjupar konstupplevelsen.

Aktuell utställning: Fem fotografer ser på naturen

2017, 16 september-15 oktober
Josefin Nilsson, Anna Ulmestrand, Felix Heintzenberg, Patrik Larsson, Anders Henriksson

Anders Henriksson, naturfotograf, föreläsare och författare, Jonstorp
Anders bor i nordvästra Skåne och har ett förflutet som gymnasielärare i naturorienterande ämnen. Sedan 1999 har han arbetat heltid i familjeföretaget Picta Natura där han producerar texter och bilder kring temat natur och naturvetenskap. I produktionen ingår ett tiotal kända läroböcker. På senare år har han även haft flera utställningar. Bland favoritmotiven finns vanliga men förbisedda växter och djur i närmiljön. Anders valdes in i Naturfotograferna 2009 och i Photo Natura 2010.

Anna Ulmestrand, makrofotograf, föreläsare och författare, Göteborg
Anna är vad hon kallar en "grafisk fotograf". "Jag söker inte främst efter motiv utan snarare efter kontrast och det som i mina ögon är annorlunda" säger Anna. Hon fotograferar uteslutande makro, alltid på fri hand och aldrig med blixt.Anna uppskattade tidigt att uttrycka sig konstnärligt. Både inom konst, foto och musik och har arbetat med reklam sedan 18 års ålder. Hon har föreläst om makrofotografering sedan 2008 i bl a Finland, på Åland, i Norge och runt om i Sverige, nu senast för Canon on tour på Scandinavian Photo i Malmö. Anna valdes in i Naturfotograferna 2014.

Patrik Larsson, landskapsfotograf, föreläsare och fotolärare, Göteborg
Patrik är fotograf med passion för landskap, från små omsorgsfullt utvalda utsnitt till stora vyer. "Jag ser kameran som ett verktyg till att förmedla en upplevelse. Ljuset, motivet och känslan är det som får mig att trycka på avtryckaren" säger Patrik. "Kust och berg är det som tilltalar mig mest. Att få lära och inspirera andra är viktigt för mig. Jag har arbetat som lärare inom foto och friluftsliv under några år och håller även kurser och föredrag". Patrik valdes in i Naturfotograferna 2010.

Felix Heintzenberg, naturfotograf, biolog, pedagog, författare, Lund
Felix arbetar som gymnasielärare i biologi i Vellinge, driver egna förlaget Bio & Fokus förlag och har gett ut ett antal naturböcker varav två utsetts till årets Pandabok av Världsnaturfonden WWF. Felix fotografi har vunnit priser i internationella fototävlingar. Han har också gjort reportage för naturtidskrifter och inslag för radio och TV. Boken "Arktis, liv i en värld av is och snö" nominerades 2016 till Augustpriset som bästa faktabok. Felix valdes in i Naturfotograferna 2014.

Josefin Nilsson, naturfotograf, biolog och journalist, Vimmerby
Josefin har bl. a. arbetat för Naturmorgon på Sveriges Radio. Hon utgår ofta ifrån miljöjournalistik i sina naturfotografiska projekt. I sin fotografering söker hon sig både till naturens magi och till berättelsen bakom motiven. Hennes bildstil kännetecknas till stor del av att fånga stämningar och ögonblick på ett kreativt sätt. 2015 var hon med om att starta upp Young Nordic Nature Photographers. Josefin har givit ut tre fotoböcker och har deltagit i ett trettiotal fotoutställningar bland annat på Naturhistoriska Riksmuseet. Josefin valdes in i Naturfotograferna 2016.

English

Anders Henriksson, nature photographer, lecturer and author, Jonstorp
Anderslives in north-west Skåne and was previously a highschool teacher of natureoriented subjects. Since 1999 he has been working full time at Picta Nature, a family owned company, where he produces text and pictures on the themes of nature and natural science. His back catalogue includes a number of well-known teaching books. In recent years, he has also had several exhibitions. Among his favourite subjects are the common yet overlooked plants and animals in our close surroundings. Anders was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2009 and into Photo Natura in 2010.

Anna Ulmestrand, macro photographer, lecturer and author, Göteborg
Anna is a self-described "graphic photographer". "First and foremost, I seek contrast and that which is, to my eyes, different – rather than motif" says Anna. She photographs exclusively in macro format, always hand-held and never using flash. Anna began to express herself artistically at an early age within art, photography and music and has worked in advertising since she was 18 years old. She has lectured on macrophotography since 2008 in Finland, on Åland, in Norway and throughout Sweden most recently with 'Canon on tour' at Scandinavian Photo in Malmö. Anna was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2014.

Patrik Larsson, landscape photographer, lecturer and photography teacher, Göteborg
Patrik is a photographer with a passion for landscapes, from small carefully chosen snippets to far- reaching views. "I see the camera as a tool by which to communicate an experience. Light, motif, and emotion are what make me press the shutter release" says Patrik. "Coast and mountains are what speak to me the most. To be able to teach and inspire others is important to me. I have worked as a teacher of photography and outdoor life for many years and run courses and give lectures". Patrik was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2010.

Felix Heintzenberg, nature photographer, biologist, pedagogue, author, Lund
Felix works as a high school biology teacher in Vellinge, runs his own publishing house Bio & Fokus förlag and has published many nature books of which two have been chosen as Book of the Year by the World Wildlife Fund. Felix's photographs have won prizes in international photography competitions. He has also written articles for nature magazines and features for radio and TV. The book "Arctic, life in a world of ice and snow" was nominated as best factual book for the August prize in 2016. Felix was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2014.

Josefin Nilsson, nature photographer, biologist and journalist, Vimmerby
Josefin has worked for Swedish radio's Nature Morning programme, amongst other things. Her nature photography projects often have their basis in environmental journalism. In her photography, she seeks out both the magic of nature and the story behind the motif. To a considerable extent her style is characterised by capturing atmosphere and the moment in a creative way. In 2015, she was part of the creation of Young Nordic Nature Photographers. Josefin has had three books of photographs published and has taken part in over thirty photography exhibitions including one at the Natural History Museum in Stockholm. Josefin was inducted into the Swedish Association for Nature Photographers in 2016.

Vanliga frågor

Många undrar hur vi väljer utställningar till konsthallen. Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Hur bestämmer ni vilka utställningar som ska visas på konsthallen?
Ett utställningsråd på 5-6 personer träffas en gång om året för att diskutera kommande års utställningar. Rådet består av personal på konsthallen samt verksamhetschef på Falsterbo Strandbad. Varje år bjuder vi också in Vellinge kommuns kulturchef samt en privat aktör som är aktiv inom konstlivet på Falsterbonäset för att få med intryck och åsikter utifrån.

Vad har ni för mål med utställningarna?
Utställningsprogrammet varieras genom att det visas både separat- och grupputställningar. Strävan är att uttryckssätten varierar mellan t ex måleri, skulptur, video, foto och installation. Utställningen som visas ska beröra och engagera betraktaren samt väcka en känsla och en nyfikenhet som leder till nya tankar, idéer och sätt att se på omvärlden.

Vilka krav ställs på konstnären för att bli aktuell för en utställning?
Flera av följande kriterier bör uppfyllas:

  • Man ska ha en konstnärlig utbildning, t ex examen från konsthögskola och vara verksam som konstnär.
  • Man ska vara tekniskt driven och gärna nyskapande vad gäller teknik och/eller material.
  • Man arbetar med intressanta frågeställningar i sin konst.
  • Man skapar konst som undersöker, berättar och inspirerar.
  • Konsten ska inte vara visad på Näset eller i dess närhet tidigare.

Kan man som konstnär ansöka om att få ställa ut hos er?
Vi har inte möjlighet att besvara ansökningar, men vi tar gärna emot tips på konsthall@falsterbostrandbad.se

Kan man ställa sig i kö för att få ställa ut?
Nej, vi har ingen kö.

Kan man hyra konsthallen och ha en egen utställning?
Nej.

English

Tidigare utställning: Jacob Dahlgren och Mari Rantanen

2017, 25 maj-20 augusti
Jacob Dahlgren, måleri, video, skulptur
Mari Rantanen, måleri

Jacob Dahlgren är målare, skulptör och konceptuell konstnär som i huvudsak arbetar med okonventionella material. Konstnären skapar abstrakta, dynamiska och interaktiva installationer med hjälp av vardagliga ting.

Individuella föremål tappar sitt ursprungliga ändamål och värde när de arrangeras till en del av någonting helt nytt. Förutom experiment med olika konstriktningar som konstruktivism, minimalism och popkonst förknippas Dahlgren med opkonströrelsen. Gemensamt tema för alla verk är att visa hur sammanflätad konsten och vardagen är.

Denna utställning visar en serie abstrakta målningar som är industriellt tillverkade utifrån vardagliga erfarenheter. Jacob Dahlgren är född 1970 i Stockholm. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1994-1999 och han tog sin M.F.A. 1999.
Jacob Dahlgrens hemsida

Mari Rantanen arbetar med geometriska och organiska former i sina bilder och hämtar influenser från konsthistorien och populärkulturen, t ex måleri, arkitektur och vardagliga miljöer. Med olika mönster och former skapar hon rumslighet och rörelse. Målningarna ska uttrycka energi, harmoni och olika känslor.

Måleriet är ett sätt att skapa struktur och uttrycka tankar visuellt. Maris önskan är att målningarna är öppna – att alla ska kunna hitta en personlig ingång in i dem. Mitt i det skrämmande kaos som världen nu befinner sig i har målningarna blivit platser man kan vila och läka såren på.

Mari Rantanen (f. 1956) bor och arbetar i Stockholm och New York. Hon studerade 1982–83 vid Pratt Institute, New York, USA och 1975–79 vid Konsthögskolan i Helsingfors. 1996-2005 var hon professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Mari Rantanens hemsida

English

Jacob Dahlgren is a Swedish painter, sculptor, and conceptual artist who works to a large extent with unconventional materials. The artist finds abstraction in everyday objects, which he employs to create dynamic interactive installations and performances.

When arranged, the individual objects lose their intended function, their original value, and become part of something completely new. Along with experimenting with such artistic styles of the twentieth century as Constructivism, Minimal Art, and Pop Art, Dahlgren also quotes from the Op Art movement.

A common theme for all the works is how art and our everyday life are intertwined.This exhibition contains a series of abstract paintings which are industrially manufactured from daily experiences.
Jacob Dahlgren was born in 1970, Stockholm, Sweden. He studied at The Royal Institute of Fine Art Stockholm between 1994-99 and he received his M.F.A. in 1999.
Jacob Dahlgren webpage

Mari Rantanen works with geometric and organic forms in her pictures and draws her influences from art history and popular culture, for example paintings, architecture and everyday life. Using various patterns and forms she creates space and movement. The paintings should express energy, harmony and different emotions.

Painting is a method of visually creating structure and expressing thoughts. Mari's wish is that the paintings are open – that everyone might find their own way of entering into them. In the midst of the terrifying chaos that the world currently finds itself, paintings have become places where people can rest and allow their wounds to heal.

Mari Rantanen (born 1956) lives and works in Stockholm and New York. She studied at the Pratt Institute, New York, USA from 1982 to 1983 and at the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland from 1975 to 1979. 1996 – 2005 she was a professor at the Royal Institute of Fine Art Stockholm.
Mari Rantanen webpage

Tidigare utställning: "Zoo World"

2017, 11 mars-14 maj.

Julia Lindemalm, fotografi.

Zoo World
Varje år besöker 700 miljoner människor en djurpark. Vi stannar i snitt 46 sekunder vid varje bur. Djuren beskådas som objekt medan den värld de egentligen tillhör krymper och krymper. Ständigt iakttagna försöker de förhålla sig till den konstgjorda värld vi placerat dem i. Genom att arrangera naturen efter våra egna önskningar ökar avståndet till det vi längtar efter – det vilda. Zoo World belyser vår obesvarade kärlek till djuren och ifrågasätter vår självpåtagna roll som härskare.

2011 började Julia Lindemalm besöka djurparker och resultatet är en fotografisk betraktelse som är såväl personlig som dokumentär. Zoo World innehåller bilder tagna på tio djurparker runt om i Europa, från Berlin till Borås. I utställningen ingår också foton från tigerägare i Texas och det krisdrabbade Sea World i Florida. Men den geografiska platsen är egentligen oviktig. Utställningen skildrar vårt förhållande till djur i fångenskap på ett existentiellt plan.

I videorummet visas bilder från serien Katt People om relationen till vårt populäraste husdjur.
Julia Lindemalm (f.1984) bor i Malmö och arbetar som bildjournalist. Hon är utbildad vid Mittuniversitet och Danmarks journalisthögskola och har utöver fotografi läst kritiska djurstudier vid Lunds universitet. I sitt konstnärskap utforskar hon människans relation till djur och för det tilldelades hon det första Lars Tunbjörk-priset 2016.

Julia Lindemalms hemsida

English

Zoo World
Each year 700 million people visit a zoo. On average we spend 46 seconds at each cage. The animals are viewed as objects whilst the world to which they truly belong shrinks and shrinks. Under constant observation they attempt to relate to the manmade world in which we have placed them. By arranging nature according to our own desires we push further away that which we yearn for – the wild. Zoo World highlights our unrequited love for animals and questions our self-appointed role as ruler.

Julia Lindemalm began visiting animal parks in 2011 and the result of these visits is a photographic reflection which is simultaneously personal and documentary. Zoo World comprises photographs taken at 10 animal parks in Europe, from Berlin to Borås. Included in the exhibition are photographs from tiger owners in Texas and from the crisis-hit Sea World in Florida. In reality, geographical location is unimportant. The exhibition portrays our relationship with animals in captivity on an existential level.

Pictures from the series of photographs entitled Katt People, showing our relationship with this the most popular of household pets, are in the Video Room.

Julia Lindemalm (born 1984) lives in Malmö and works as a photo-journalist. She studied at Mid Sweden University and the Danish School of Media and Journalism and, in addition to photography, read Critical Animal Studies at Lund University. In her art she researches human relationships to animals and for this she was awarded the inaugural Lars Tunbjörk prize for 2016.

Julia Lindemalm webpage

Tidigare utställning: "I den djupaste skog"

2016-2017, 10 december-19 februari.

Margit Brundin, keramisk skulptur
Annette Hammarén, grafik och måleri
Björn Olsson, film

Skog
Vegetationstyp som får karaktär av de trädarter och andra vedartade växter som ingår i vegetationen. Träden har en höjd av minst 5 m, och avstånden mellan träden bör inte vara mer än 30 m. Området bör vara så stort att det i förening med tätheten mellan träden betingar ett eget klimat, som skiljer sig från omgivningens.

Skogen omfattar såväl träden och undervegetationen (buskar, ormbunksväxter, örter, gräs, mossor, lavar och svampar) som alla övriga organismer som har anknytning till träden och marken. Skogen fungerar ofta som klimatreglerande faktor, och särskilt viktig är dess betydelse för vattenhushållningen. Skogen är jordens största producent av biomassa.

Ur Nationalencyklopedin

Skog
Psykets och den kvinnliga principens rike. En plats för prövningar och invigning där okända faror lurar och mörker råder. Den som träder in i Den mörka skogen eller Den förtrollade skogen personifierar själen som möter det okända.

Skogen står också för dödsriket, för naturens hemligheter och för den andliga värld som människan måste tränga in i för att finna en mening med livet. Den kan också vara en bild för bristen på andlig insikt och andligt ljus, för det mörker människan hamnar i utan gudomlig vägledning. I invigningsriter symboliserar en tids avskildhet i skogen den död som föregår återfödelsen.

Ur Symboler – en uppslagsbok av J. C. Cooper

Länkar
Margit Brundin

Annette Hammarén
Björn Olsson

English

Forest
A type of vegetation which assumes the character of those tree and other tree-like plants which are present. Trees have a height of at least 5 m, and the distance between trees should not be more than 30 m. The area should be large enough that, in conjunction with the density of the trees, it creates its own climate, which differs from that of its surroundings.

Forest includes trees and undergrowth (bushes, ferns, herbs, grasses, mosses, lichens and fungi) as well as all other organisms that are linked to the trees and the ground. Forest often function as climate regulators, and their contribution to water retention is especially important. Forests are the Earth's largest producers of biomass.

From the Swedish National Encyclopaedia

Forest
The kingdom of both the soul and the female principle. A place for testing and inauguration where unknown dangers lurk and darkness reigns. Whoever steps into The dark forest or The enchanted forest personifies a soul meeting the unknown.

The forest also represents the kingdom of death, nature's secrets and the spiritual world which people must penetrate in order to find the meaning of life. It can also be a symbol for lack of spiritual insight and light, for the darkness that people find themselves in when they are without direction from the gods. In initiation rites time spent alone in the forest symbolises the death which precedes rebirth.

From An illustrated encyclopaedia of traditional symbols by J.C.Cooper

Links
Margit Brundin
Annette Hammarén
Björn Olsson

Tidigare utställning: "Nu ska vi berätta"

2016, 17 september-20 november.

Grupputställning med 8 konstnärer.

Medverkande konstnärer: Anneli Furmark, Sara Granér, David Krantz, Britta Marakatt-Labba, Julie Nord, Johannes Nyholm, Ella Tillema och Ola Åstrand.

Denna utställning har namnet "Nu ska vi berätta" eftersom många konstnärer idag arbetar med att berätta om, beskriva eller ifrågasätta omvärlden. Detta kan kasta ljus över vardagliga händelser och sätta in dem i ett större sammanhang som gör världen mer begriplig.

Berättelser kan även användas för att säga något om vilka vi är och vad som fyller våra tankar. De öppnar även upp ett fönster mot det omöjliga: allt det som skulle kunna hända i framtiden eller skulle ha hänt, om inte…

Den gyllene kopplingen mellan de deltagande konstnärerna i denna utställning, är att de i sina konstnärskap arbetar med berättande. Några av dem arbetar med berättande i serieform, andra i bildsviter, film, skulptur, måleri eller textil. De berättar om det vardagliga omkring oss, politik som formar vårt samhälle, vår historia, livet, döden och kärleken. Konstnärerna som visas här kommer från Köpenhamn i söder till Övre Soppero i Norrbotten i norr.

Välkommen att ta del av konstnärernas berättelser!

Utställningen är sammanställd av Eva Björkstrand

Konstnärernas hemsidor:
Anneli Furmark, Sara Granér, David Krantz, Britta Marakatt-Labba, Julie Nord, Johannes Nyholm,Ella Tillema och Ola Åstrand.

English

This exhibit is named "Let me tell you a story" because the work of many artists nowadays tells us about, describes or questions the world. This can shed light on things that happen on a daily basis and put them into proper context and in doing so the world becomes more understandable.

Stories can be used to tell of who we are and what we think of. They open a window onto the impossible: everything that could happen in the future or should have happened in the past, if only….

The common factor connecting the artists contributing to this exhibition is that they all work with storytelling in their art. Some of them work with storytelling using cartoons, others use pictorial suites, film, sculpture, painting or textiles. They tell of the day-to-day around us, politics that form our society, our history, life, death and love. The artists displayed here come from Copenhagen in the south to Övre Soppero within the Arctic Circle in the north.

We invite you to share in our artists' stories.
The exhibition is produced by Eva Björkstrand.

Tidigare utställning: David Svensson

Old World Rise Again

2016, 5 maj-14 augusti

David Svensson, installation

David Svenssons konstnärskap kretsar framförallt kring perception, seende, ljus och relationen till rumslighet, färg och måleriska aspekter. Hans arbeten spänner från det maximalt expansiva, det offentliga rummet, staden och våra sociala relationer, till den nästan tomma boksidan och ett mer intimt och småskaligt ateljéarbete.

I sin konst använder han sig ofta av befintliga föremål, s.k. readymades. Här möter vi övergivna material som påminner om en tid som flytt, samtidigt som de i sina nya sammanhang kan fyllas med andra betydelser och associationer.

Verket Old World Rise Again består av över 400 stycken äldre pressglaskupor som konstnären införskaffat på loppmarknader. Denna typ av lampkupor är idag ofta kasserade men de var mycket populära under 60- och 70-talet. Nu har de istället sammanfogats till en större helhet, som kan påminna om ett urbant landskap och föra tankarna till en futuristisk stad av glas. Även glastornen i verket Towers består av detta material. Verken bildar en länk mellan historien, samtiden och framtiden. Här växer en ny början fram ur det förflutna.

Sites och Absent Stories är verk som består av de första och sista sidorna från äldre böcker. Varje individuell sida är märkt av tiden, som om de bär på minnet av en historia. I collagen bildar de nu en ny skimrande målerisk enhet mot den vita bakgrunden.

I det lilla rummet visas ett bildspel med tomma skyltar som Svensson började fotografera i Budapest 2008 och fortsatt med sedan dess. Skylten har blivit en del av det urbana alfabetet och är med och formar vår stadsbild. Mitt i stadskärnan, högt upp på byggnaderna, reser sig väldiga skelett, inte sällan flera våningar höga. Budskapen; ordet och bilderna, är borta, och avsaknaden av språket bildar istället ett slags teckenspråk, en stumhet som blir till en ny form och en annan berättelse.

http://www.davidsvensson.net/

Lyssna på samtal med David Svensson

English

David Svensson's artistry predominantly revolves around perception, vision, light and the relationship between space, colour and picturesque aspects. His works range from the most expansive, public spaces, cities and our social relationships, to the almost empty pages of a book and more intimate and small scale studio work.

In his art he often uses existing objects, so-called readymades. We meet discarded material which reminds us of bygone times yet at the same time in their new context they provide new meaning and associations.

In his work Old World Rise Again, is made up of 400 older pressed glass lampshades which the artist has acquired from flea markets. These types of lampshade are often scrapped nowadays but they were very popular in the 60s and 70s. Now they have been brought together to form a larger whole, which is reminiscent of an urban landscape, and draws forth thoughts of a futuristic city of glass. Likewise, the glass tower in the work Towers is made of the same material. The work builds a link between the past, present and future. A new beginning grows from the past.

Sites and Absent Stories are works made from the first and last pages of old books. Each individual page is marked by time, as if they carry the memory of a story. In the collage they assume a new, shimmering, picturesque oneness against the white background.

In the small room a slideshow plays. David Svensson began photographing empty signboards in Budapest in 2008 and has continued to do so ever since. Signboards have become a part of the urban lexicon, and are a part of and shape our view of a city. Right in the heart of the city, at the very top of the buildings, these enormous skeletons, often several storeys high, rise up like graphic markers against the sky. The message, the words and the images are gone and the absence of language constitutes a sort of sign language, a muteness that turns into a new form and another narrative.

http://www.davidsvensson.net/

Kollage av konstverk

Tidigare utställning: Helena Blomqvist och Lars Brunström

2016, 6 februari-17 april

Helena Blomqvist, fotografi och Lars Brunström, skulptur

I den nya konsthallens första utställning möts verk av två konstnärer: Helena Blomqvist och Lars Brunström. Båda utforskar det som kan finnas strax bortom vår exakta verklighetsuppfattning. Deras motiv och teman känns lika välbekanta som främmande. Med precision och omsorg skapar de verk vars innehåll tycks existera i ett gränsland mellan verklighet och fiktion.

I Helena Blomqvists bildserie "Slumberland" får vi följa ett barn genom en dröm- eller fantasivärld. I denna värld blandas äventyr, utmaningar och fantasi. Där kan vi få sällskap av spännande djur i ett exotiskt landskap eller kanske upptäcka något nytt om oss själva och vår tillvaro. Besöker vi alla en främmande värld när vi slumrar, sover eller dagdrömmer?

http://helenablomqvist.com/

Lars Brunström skapar mekaniska skulpturer som föreställer djur. De rör sig, men inte alls som deras riktiga släktingar ute i naturen. Istället är deras tempo och rörelsemönster förändrat, förvanskat. De upprepar en isolerad rörelse i en evighetsloop. Att stå bredvid och betrakta dessa djur ger oss möjlighet att fundera över frågor som berör människans förhållande till djur, natur och tidens gång.

http://www.larsbrunstrom.com/

English

The work of two artists meets in this exhibition: Helena Blomqvist and Lars Brunström. Both artists explore that which may exist just beyond our true reality. Their motifs and themes are as familiar as they are unfamiliar. With precision and care they create works whose content seem to exist in the borderland between reality and fiction.

In Helena Blomqvist's series of pictures entitled "Slumberland" we are allowed to follow a child through a dream or fantasy world. This picture world blends adventure, challenge and imagination. Here we can be accompanied by exciting animals in an exotic landscape or perhaps discover something new about ourselves or our surroundings. Do we all visit an unknown world when we doze, sleep or daydream?

http://helenablomqvist.com/

Lars Brunström creates animated mechanical sculptures which represent animals. They move, but not at all as their real relatives out in nature do. Instead, their tempo and ways of moving are altered, distorted. They repeat a single movement on an infinite loop. To stand beside and observe these animals allows us the chance to contemplate questions concerning man's relationship to animals, nature and the passage of time.

http://www.larsbrunstrom.com/