Konsthall

I ett ljust och anpassningsbart utställningsrum på Falsterbo Strandbad presenterar vi inspirerande och utmanande konstupplevelser. På konsthallen visas konst där spännande teman och intressanta frågeställningar gestaltas med olika uttryck. Här arrangeras också föredrag och andra aktiviteter som fördjupar konstupplevelsen.

Aktuell utställning: "Zoo World"

2017, 11 mars-14 maj.

Julia Lindemalm, fotografi.

Zoo World
Varje år besöker 700 miljoner människor en djurpark. Vi stannar i snitt 46 sekunder vid varje bur. Djuren beskådas som objekt medan den värld de egentligen tillhör krymper och krymper. Ständigt iakttagna försöker de förhålla sig till den konstgjorda värld vi placerat dem i. Genom att arrangera naturen efter våra egna önskningar ökar avståndet till det vi längtar efter – det vilda. Zoo World belyser vår obesvarade kärlek till djuren och ifrågasätter vår självpåtagna roll som härskare.

2011 började Julia Lindemalm besöka djurparker och resultatet är en fotografisk betraktelse som är såväl personlig som dokumentär. Zoo World innehåller bilder tagna på tio djurparker runt om i Europa, från Berlin till Borås. I utställningen ingår också foton från tigerägare i Texas och det krisdrabbade Sea World i Florida. Men den geografiska platsen är egentligen oviktig. Utställningen skildrar vårt förhållande till djur i fångenskap på ett existentiellt plan.

I videorummet visas bilder från serien Katt People om relationen till vårt populäraste husdjur.
Julia Lindemalm (f.1984) bor i Malmö och arbetar som bildjournalist. Hon är utbildad vid Mittuniversitet och Danmarks journalisthögskola och har utöver fotografi läst kritiska djurstudier vid Lunds universitet. I sitt konstnärskap utforskar hon människans relation till djur och för det tilldelades hon det första Lars Tunbjörk-priset 2016.

Julia Lindemalms hemsida

English

Zoo World
Each year 700 million people visit a zoo. On average we spend 46 seconds at each cage. The animals are viewed as objects whilst the world to which they truly belong shrinks and shrinks. Under constant observation they attempt to relate to the manmade world in which we have placed them. By arranging nature according to our own desires we push further away that which we yearn for – the wild. Zoo World highlights our unrequited love for animals and questions our self-appointed role as ruler.

Julia Lindemalm began visiting animal parks in 2011 and the result of these visits is a photographic reflection which is simultaneously personal and documentary. Zoo World comprises photographs taken at 10 animal parks in Europe, from Berlin to Borås. Included in the exhibition are photographs from tiger owners in Texas and from the crisis-hit Sea World in Florida. In reality, geographical location is unimportant. The exhibition portrays our relationship with animals in captivity on an existential level.

Pictures from the series of photographs entitled Katt People, showing our relationship with this the most popular of household pets, are in the Video Room.

Julia Lindemalm (born 1984) lives in Malmö and works as a photo-journalist. She studied at Mid Sweden University and the Danish School of Media and Journalism and, in addition to photography, read Critical Animal Studies at Lund University. In her art she researches human relationships to animals and for this she was awarded the inaugural Lars Tunbjörk prize for 2016.

Julia Lindemalm webpage

Tidigare utställning: "I den djupaste skog"

2016-2017, 10 december-19 februari.

Margit Brundin, keramisk skulptur
Annette Hammarén, grafik och måleri
Björn Olsson, film

Skog
Vegetationstyp som får karaktär av de trädarter och andra vedartade växter som ingår i vegetationen. Träden har en höjd av minst 5 m, och avstånden mellan träden bör inte vara mer än 30 m. Området bör vara så stort att det i förening med tätheten mellan träden betingar ett eget klimat, som skiljer sig från omgivningens.

Skogen omfattar såväl träden och undervegetationen (buskar, ormbunksväxter, örter, gräs, mossor, lavar och svampar) som alla övriga organismer som har anknytning till träden och marken. Skogen fungerar ofta som klimatreglerande faktor, och särskilt viktig är dess betydelse för vattenhushållningen. Skogen är jordens största producent av biomassa.

Ur Nationalencyklopedin

Skog
Psykets och den kvinnliga principens rike. En plats för prövningar och invigning där okända faror lurar och mörker råder. Den som träder in i Den mörka skogen eller Den förtrollade skogen personifierar själen som möter det okända.

Skogen står också för dödsriket, för naturens hemligheter och för den andliga värld som människan måste tränga in i för att finna en mening med livet. Den kan också vara en bild för bristen på andlig insikt och andligt ljus, för det mörker människan hamnar i utan gudomlig vägledning. I invigningsriter symboliserar en tids avskildhet i skogen den död som föregår återfödelsen.

Ur Symboler – en uppslagsbok av J. C. Cooper

Länkar
Margit Brundin

Annette Hammarén
Björn Olsson

English

Forest
A type of vegetation which assumes the character of those tree and other tree-like plants which are present. Trees have a height of at least 5 m, and the distance between trees should not be more than 30 m. The area should be large enough that, in conjunction with the density of the trees, it creates its own climate, which differs from that of its surroundings.

Forest includes trees and undergrowth (bushes, ferns, herbs, grasses, mosses, lichens and fungi) as well as all other organisms that are linked to the trees and the ground. Forest often function as climate regulators, and their contribution to water retention is especially important. Forests are the Earth's largest producers of biomass.

From the Swedish National Encyclopaedia

Forest
The kingdom of both the soul and the female principle. A place for testing and inauguration where unknown dangers lurk and darkness reigns. Whoever steps into The dark forest or The enchanted forest personifies a soul meeting the unknown.

The forest also represents the kingdom of death, nature's secrets and the spiritual world which people must penetrate in order to find the meaning of life. It can also be a symbol for lack of spiritual insight and light, for the darkness that people find themselves in when they are without direction from the gods. In initiation rites time spent alone in the forest symbolises the death which precedes rebirth.

From An illustrated encyclopaedia of traditional symbols by J.C.Cooper

Links
Margit Brundin
Annette Hammarén
Björn Olsson

Tidigare utställning: "Nu ska vi berätta"

2016, 17 september-20 november.

Grupputställning med 8 konstnärer.

Medverkande konstnärer: Anneli Furmark, Sara Granér, David Krantz, Britta Marakatt-Labba, Julie Nord, Johannes Nyholm, Ella Tillema och Ola Åstrand.

Denna utställning har namnet "Nu ska vi berätta" eftersom många konstnärer idag arbetar med att berätta om, beskriva eller ifrågasätta omvärlden. Detta kan kasta ljus över vardagliga händelser och sätta in dem i ett större sammanhang som gör världen mer begriplig.

Berättelser kan även användas för att säga något om vilka vi är och vad som fyller våra tankar. De öppnar även upp ett fönster mot det omöjliga: allt det som skulle kunna hända i framtiden eller skulle ha hänt, om inte…

Den gyllene kopplingen mellan de deltagande konstnärerna i denna utställning, är att de i sina konstnärskap arbetar med berättande. Några av dem arbetar med berättande i serieform, andra i bildsviter, film, skulptur, måleri eller textil. De berättar om det vardagliga omkring oss, politik som formar vårt samhälle, vår historia, livet, döden och kärleken. Konstnärerna som visas här kommer från Köpenhamn i söder till Övre Soppero i Norrbotten i norr.

Välkommen att ta del av konstnärernas berättelser!

Utställningen är sammanställd av Eva Björkstrand

Konstnärernas hemsidor:
Anneli Furmark, Sara Granér, David Krantz, Britta Marakatt-Labba, Julie Nord, Johannes Nyholm,Ella Tillema och Ola Åstrand.

English

This exhibit is named "Let me tell you a story" because the work of many artists nowadays tells us about, describes or questions the world. This can shed light on things that happen on a daily basis and put them into proper context and in doing so the world becomes more understandable.

Stories can be used to tell of who we are and what we think of. They open a window onto the impossible: everything that could happen in the future or should have happened in the past, if only….

The common factor connecting the artists contributing to this exhibition is that they all work with storytelling in their art. Some of them work with storytelling using cartoons, others use pictorial suites, film, sculpture, painting or textiles. They tell of the day-to-day around us, politics that form our society, our history, life, death and love. The artists displayed here come from Copenhagen in the south to Övre Soppero within the Arctic Circle in the north.

We invite you to share in our artists' stories.
The exhibition is produced by Eva Björkstrand.

Tidigare utställning: David Svensson

Old World Rise Again

2016, 5 maj-14 augusti

David Svensson, installation

David Svenssons konstnärskap kretsar framförallt kring perception, seende, ljus och relationen till rumslighet, färg och måleriska aspekter. Hans arbeten spänner från det maximalt expansiva, det offentliga rummet, staden och våra sociala relationer, till den nästan tomma boksidan och ett mer intimt och småskaligt ateljéarbete.

I sin konst använder han sig ofta av befintliga föremål, s.k. readymades. Här möter vi övergivna material som påminner om en tid som flytt, samtidigt som de i sina nya sammanhang kan fyllas med andra betydelser och associationer.

Verket Old World Rise Again består av över 400 stycken äldre pressglaskupor som konstnären införskaffat på loppmarknader. Denna typ av lampkupor är idag ofta kasserade men de var mycket populära under 60- och 70-talet. Nu har de istället sammanfogats till en större helhet, som kan påminna om ett urbant landskap och föra tankarna till en futuristisk stad av glas. Även glastornen i verket Towers består av detta material. Verken bildar en länk mellan historien, samtiden och framtiden. Här växer en ny början fram ur det förflutna.

Sites och Absent Stories är verk som består av de första och sista sidorna från äldre böcker. Varje individuell sida är märkt av tiden, som om de bär på minnet av en historia. I collagen bildar de nu en ny skimrande målerisk enhet mot den vita bakgrunden.

I det lilla rummet visas ett bildspel med tomma skyltar som Svensson började fotografera i Budapest 2008 och fortsatt med sedan dess. Skylten har blivit en del av det urbana alfabetet och är med och formar vår stadsbild. Mitt i stadskärnan, högt upp på byggnaderna, reser sig väldiga skelett, inte sällan flera våningar höga. Budskapen; ordet och bilderna, är borta, och avsaknaden av språket bildar istället ett slags teckenspråk, en stumhet som blir till en ny form och en annan berättelse.

http://www.davidsvensson.net/

Lyssna på samtal med David Svensson

English

David Svensson's artistry predominantly revolves around perception, vision, light and the relationship between space, colour and picturesque aspects. His works range from the most expansive, public spaces, cities and our social relationships, to the almost empty pages of a book and more intimate and small scale studio work.

In his art he often uses existing objects, so-called readymades. We meet discarded material which reminds us of bygone times yet at the same time in their new context they provide new meaning and associations.

In his work Old World Rise Again, is made up of 400 older pressed glass lampshades which the artist has acquired from flea markets. These types of lampshade are often scrapped nowadays but they were very popular in the 60s and 70s. Now they have been brought together to form a larger whole, which is reminiscent of an urban landscape, and draws forth thoughts of a futuristic city of glass. Likewise, the glass tower in the work Towers is made of the same material. The work builds a link between the past, present and future. A new beginning grows from the past.

Sites and Absent Stories are works made from the first and last pages of old books. Each individual page is marked by time, as if they carry the memory of a story. In the collage they assume a new, shimmering, picturesque oneness against the white background.

In the small room a slideshow plays. David Svensson began photographing empty signboards in Budapest in 2008 and has continued to do so ever since. Signboards have become a part of the urban lexicon, and are a part of and shape our view of a city. Right in the heart of the city, at the very top of the buildings, these enormous skeletons, often several storeys high, rise up like graphic markers against the sky. The message, the words and the images are gone and the absence of language constitutes a sort of sign language, a muteness that turns into a new form and another narrative.

http://www.davidsvensson.net/

Kollage av konstverk

Tidigare utställning: Helena Blomqvist och Lars Brunström

2016, 6 februari-17 april

Helena Blomqvist, fotografi och Lars Brunström, skulptur

I den nya konsthallens första utställning möts verk av två konstnärer: Helena Blomqvist och Lars Brunström. Båda utforskar det som kan finnas strax bortom vår exakta verklighetsuppfattning. Deras motiv och teman känns lika välbekanta som främmande. Med precision och omsorg skapar de verk vars innehåll tycks existera i ett gränsland mellan verklighet och fiktion.

I Helena Blomqvists bildserie "Slumberland" får vi följa ett barn genom en dröm- eller fantasivärld. I denna värld blandas äventyr, utmaningar och fantasi. Där kan vi få sällskap av spännande djur i ett exotiskt landskap eller kanske upptäcka något nytt om oss själva och vår tillvaro. Besöker vi alla en främmande värld när vi slumrar, sover eller dagdrömmer?

http://helenablomqvist.com/

Lars Brunström skapar mekaniska skulpturer som föreställer djur. De rör sig, men inte alls som deras riktiga släktingar ute i naturen. Istället är deras tempo och rörelsemönster förändrat, förvanskat. De upprepar en isolerad rörelse i en evighetsloop. Att stå bredvid och betrakta dessa djur ger oss möjlighet att fundera över frågor som berör människans förhållande till djur, natur och tidens gång.

http://www.larsbrunstrom.com/

English

The work of two artists meets in this exhibition: Helena Blomqvist and Lars Brunström. Both artists explore that which may exist just beyond our true reality. Their motifs and themes are as familiar as they are unfamiliar. With precision and care they create works whose content seem to exist in the borderland between reality and fiction.

In Helena Blomqvist's series of pictures entitled "Slumberland" we are allowed to follow a child through a dream or fantasy world. This picture world blends adventure, challenge and imagination. Here we can be accompanied by exciting animals in an exotic landscape or perhaps discover something new about ourselves or our surroundings. Do we all visit an unknown world when we doze, sleep or daydream?

http://helenablomqvist.com/

Lars Brunström creates animated mechanical sculptures which represent animals. They move, but not at all as their real relatives out in nature do. Instead, their tempo and ways of moving are altered, distorted. They repeat a single movement on an infinite loop. To stand beside and observe these animals allows us the chance to contemplate questions concerning man's relationship to animals, nature and the passage of time.

http://www.larsbrunstrom.com/