Skydd för höga havsnivåer

Vellinge kommun jobbar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. På denna sida har vi samlat information om hur kommunen arbetar med frågan och vad som är aktuellt just nu.

måkläppen

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan ha höjts med upp till en meter de närmaste 100 åren.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än 3-4 meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Handlingsplan

Redan 2010 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på både kort (5-10 år), medellång (20-40 år) och lång sikt (40-80 år). Åtgärderna kommer att bestå i tångvallar, upphöjda vägbankar och cykelbanor samt nya jordvallar.

Aktuellt just nu

En ansökan till mark- och miljödomstolen påbörjades 2015 för genomförande av den första etappen i handlingsplanen. Då ett skydd mot stigande havsnivåer kan ge konsekvenser för både natur- och kulturmiljö krävs många tillstånd och dispenser vilket gör att ansökan blir mycket omfattande och därmed tidskrävande. Utformningen av ansökan förväntas pågå till vintern 2017/2018. Fysiska åtgärder förväntas kunna sätta igång tidigast 2019.

Samrådsprocess startar i september 2017

Samråd kommer att hållas med allmänheten och olika intresseorganisationer med start i september 2017. Under samråden kan medborgare och intressenter lämna synpunkter och fås svar på frågor kring projektet.

Förstärkning av naturliga förhållanden

Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga väg- och banvallar.

Ett arbete som påbörjades för länge sedan

Längs vissa sträckor finns tångvallar som byggdes för över 100 år sedan. Det var den tidens skydd mot havet. De skyddsåtgärder som nu planeras är alltså en fortsättning på det arbete som våra förfäder en gång startade.

Arbetsgruppen

Under 2014 utsågs en arbetsgrupp med medlemmar från tillväxtavdelningen och den tekniska enheten. Gruppen arbetar för att följa handlingsplanen som innefattar ansökan till mark- och miljödomstolen. I arbetsgruppen ingår tekniska konsulter från SWECO. Juridisk konsultation kommer från advokatfirman Lindahl.