Skydd för höga havsnivåer

Vellinge kommun arbetar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. Aktuellt nu är den ansökan till mark- och miljödomstolen som påbörjades sommaren 2015. Utformningen av ansökan förväntas pågå till slutet av 2017. En process med samråd inleds under våren 2017.

Bild på strandSkydd mot stigande havsnivåer ger konsekvenser för både natur- och kulturmiljö och kräver tillstånd och dispenser. En ansökan till mark- och miljödomstolen är mycket omfattande och samlar de olika tillstånd som krävs.

Ansökan och projektering görs för att etapp 1 i skyddsarbetet, med ett inre skydd av Falsterbohalvön, ska kunna genomföras.

Varför görs en ansökan?

Skydd mot stigande havsnivåer ger konsekvenser för både natur- och kulturmiljö och kräver tillstånd och dispenser. En ansökan till mark- och miljödomstolen är mycket omfattande och samlar de olika tillstånd som krävs.

Samrådsprocess startar i april 2017

Då kommer ett formellt samråd med Länsstyrelsen äga rum. Samråd med olika intresseorganisationer och med allmänheten kommer också hållas, för allmänheten med start sommaren 2017.

Inbjudan till samrådsmöten kommer på olika sätt annonseras både i tidningar, Vellinge Kommuniké samt på Vellinge.se.

Fysiska åtgärder tidigast 2019

Utformningen av ansökan beräknas pågå fram till vintern 2017/2018. En längre tid beräknas för att få mark- och miljödomstolens utslag. De fysiska åtgärderna kommer sätta igång tidigast 2019.

Förstärkning av naturliga förhållanden

Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga väg- och banvallar. Bortledning och pumpning av vatten är åtgärder som redan utförs och som vid högre havsnivåer behöver förstärkas.

Ett arbete som påbörjades för länge sedan

Längs vissa sträckor finns tångvallar som byggdes redan för över 100 år sedan. Detta var den tidens skydd mot havet. De skyddsåtgärder som nu planeras är en fortsättning på det arbete som våra förfäder startade en gång i tiden.

Arbetsgruppen

Under 2014 utsåg kommundirektören en arbetsgrupp med medlemmar från tillväxtavdelningen och den tekniska enheten med Per Juhlin som projektledare. Gruppen arbetar för att följa den av kommunfullmäktige beslutade handlingsplanen som innefattar ansökan till mark- och miljödomstolen. I arbetsgruppen ingår tekniska konsulter från SWECO som nu utreder olika typer av skyddsåtgärder och gör en miljökonsekvensbeskrivning som ska presenteras i ansökan. En geoteknisk undersökning påbörjades 2015 och har genomförts. Juridisk konsultation kommer från advokatfirman Lindahl.

Mer om arbetet

Arbetsgruppen och representanter inom Länsstyrelsen från både planering, natur- och kulturmiljö besökte platser där det finns behov av skyddsåtgärder i augusti 2015.

Handlingsplan för höga havsnivåer